Seznam publikací – členění

A. Vědecké monografie

B. Kapitoly ve vědeckých monografiích.

C. Původní vědecké práce v členění na práce publikované

(C1) v odborných časopisech vydávaných v zahraničí.

(C2) v odborných časopisech vydávaných v České republice.

(C3) v recenzovaných sbornících vydaných v zahraničí.

(C4) v recenzovaných sbornících vydaných v České republice.

D. Učebnice a skripta

E. Ostatní odborné práce. Příspěvky ve sbornících mimo (C1) a (C2), překlady, práce didaktického charakteru, softwarové produkty apod. Práce různého charakteru je třeba odlišit.

F. Patenty.

H. Disertační práce. (Rigorózní, kandidátské, doktorské práce apod.)

I. Ostatní publikace. Uvádějí se popularizační práce apod.

Každá z prací je uvedena podle bibliografických standardů oboru a je zařazena jen v jedné části členění. U prací se spoluautory je třeba výslovně vyjádřit podíl uchazeče v případě, že je jiný, než odpovídá poměrné části. IF časopisu se uvádí podle roku vydání článku, je-li znám k datu podání návrhu na zahájení řízení, jinak poslední známý IF.

Na závěr může uchazeč připojit osobní komentář ke své odborné práci a případné dodatečné údaje, které považuje pro řízení za důležité. Může se také podrobněji vyjádřit k vlastnímu podílu na společných pracích.

Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení pro vědu a zahraniční styky.