Doporučení k habilitačním a profesorským přednáškám před vědeckou radou MFF UK

Uchazeč v přednášce stručně představí výsledky a směřování své vědecké práce a demonstruje svou pedagogickou způsobilost.

Téma uvedené v názvu přednášky by měl uchazeč pojednat v širším kontextu celého oboru způsobem srozumitelným odborné veřejnosti fyziků, informatiků a matematiků na MFF UK, kterou vědecká rada reprezentuje.

Při představení vlastního přínosu k oboru je doporučeno omezit technické podrobnosti na míru nutnou k popsání výsledků, které uchazeč považuje pro dané téma za nejvýznamnější, a k popisu technik a metod, které při jejich dosažení byly využity.

Dle doporučení VR MFF UK ze dne 3. 11. 2021 by měl být uchazeč připraven přednést přednášku v anglickém jazyce i vzhledem k časté přítomnosti zahraničních členů komisí, oponentů a hostů na zasedání VR MFF UK.

Délka přednášky je nejvýše 30 minut.

Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení pro vědu a zahraniční styky.