Základní principy mentoringu na MFF UK

 1. Mentorováním pod záštitou Kariérního a poradenského centra MFF UK (KPC MFF UK) se rozumí spolupráce mezi mentorem a mentorovaným, v předem daném časovém horizontu. Spolupráce se může dále prodloužit nebo může pokračovat v režimu bez účasti KPC MFF UK.
 2. Mentor i mentorovaný vstupují do vztahu mentor-mentee dobrovolně a na základě toho uzavírají i dohodu.
 3. Mentor a mentorovaný před zahájením mentoringu prodiskutují svá očekávání a požadavky, možnosti spolupráce a na základě toho ve spolupráci s KPC MFF UK, které umožní zprostředkování a nastavení dohody mezi mentorem a mentee. Měl by být rovněž uzavřen rámcový individuální plán spolupráce. Doporučuje se, aby tento plán byl součástí dohody o mentoringu a obě strany se zavazují plán plnit na základě písemného ujednání.
 4. Mentor a mentorovaný spolu spolupracují a komunikují samostatně. Zástupce KPC MFF UK mezi ně vstupuje pouze v době prvotních kontaktů, hodnocení, ukončování dohody, a to formou poskytnutí logistického zázemí. KPC MFF UK také eviduje uzavřené dohody pro potřeby fakulty.
 5. Spolupráce může mít jakoukoliv předem domluvenou formu (odborné rady, konzultace, stínování, …) a není nijak obsahově omezena nebo limitována.
 6. Mentor si sám vybírá uchazeče, kterého může/bude mentorovat. Při výběru může využít služeb KPC MFF UK nebo využít svých klasických výběrových technik.
 7. Mentorovaný se přihlašuje jako zájemce o mentoring k vybranému mentorovi formou k tomu zvolenou, zašle životopis a motivační dopis jako doklad zájmu o zapojení do mentoringu. Může využít zprostředkovatelskou roli KPC MFF UK.
 8. Mentorovaný si dobrovolně a podle svého uvážení a zaměření vybírá mentora, se kterým by rád spolupracoval.
 9. Informace o mentorovi jsou zveřejněny na místě k tomu určeném na základě poskytnutých informací.
 10. Mentor i mentorovaný pravidelně hodnotí svou spolupráci a činnost v předem daných intervalech. Výstupy hodnocení poskytuje pro administraci KPC MFF UK.
 11. V případě ztráty zájmu o mentoring nebo dalších požadavků by měly obě strany informovat kontaktního pracovníka KPC MFF UK.

Obecně platí a v dohodě mezi oběma stranami (mentor vs. mentee) bývá zakotveno, že

 • Mentor může kdykoli ukončit spolupráci, pokud ztratil zájem o spolupráci, jeho organizace zaniká, jeho časové podmínky neumožňují další spolupráci, mentorovaný opakovaně nedodržuje podmínky spolupráce.
 • Mentorovaný může ukončit spolupráci, pokud mentor opakovaně nedodržuje podmínky spolupráce, realita činností hrubě neodpovídá původní dohodě, ztratil zájem o spolupráci.
 • Obě strany mohou spolupráci ukončit kdykoli po vzájemné dohodě, tuto skutečnost však neprodleně oznámí pověřenému pracovníkovi KPC MFF UK.
 • Mentor má právo vyžadovat od mentorovaného prostudování důležitých dokumentů pro činnost jeho firmy a žádat podpis mlčenlivosti o ochraně osobních údajů. Mentorovaný je povinen bezvýhradně respektovat vnitřní předpisy organizace, kde mentor působí.
 • Od obou účastníků je očekáván aktivní přístup, otevřenost a upřímnost, projevený zájem o konzultace, rady, práci, připravenost na dohodnutá setkání, zpětná vazba.

Dohoda o spolupráci mezi mentorem a mentee není formou pracovního úvazku, za kterou náleží finanční odměna.

Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení firemní spolupráce.