Výroční cena Nadačního fondu Bernarda Bolzana za nejlepší vědecké práce v matematice, fyzice a informatice

Výroční ceny uděluje správní rada Nadačního fondu Bernarda Bolzana podle výsledků odborné soutěže, která probíhá nezávisle ve třech sekcích - matematické, fyzikální a informatické na základě doporučení kolegií jednotlivých sekcí. Tato rozhodují na základě posudků, ve sporných případech si mohou vyžádat další posudek. V každém oboru se uděluje jedna cena.

Udílení výročních cen je spojeno s předáním diplomu a finanční prémie ve výši 15.000,- Kč v každé sekci. Ceny jsou slavnostně předávány na zasedání vědecké rady MFF UK (obvykle v březnu následujícího roku). Laureáti soutěže mohou být požádáni nadačním fondem, aby prezentovali oceněnou práci na vhodném odborném fóru.

Soutěže se může zúčastnit student, doktorand nebo pracovník MFF UK, který v roce udělení ceny dosáhne věku nejvýše 35 let, nebo kolektiv, jehož každý člen splňuje výše uvedené podmínky.

Do soutěže se přijímají vědecké práce prošlé odbornou recenzí, které byly publikovány nebo přijaty do tisku v odborném časopise či sborníku konference, nebo významné softwarové produkty.

Hlavním kritériem při hodnocení prací je vědecká kvalita. Každý soutěžící nebo kolektiv se může v jednom ročníku do soutěže přihlásit pouze jednou. V charakteristice práce přihlášené do soutěže musí soutěžící přesně vymezit vlastní výsledky. Soubor tématicky příbuzných prací musí být doplněn souhrnným autoreferátem.

Přihlášky do soutěže s vyznačením soutěžního oboru se podávají organizátorům soutěže do 30. září roku, ve kterém se cena vyhlašuje. Spolu s přihláškou se podává jeden exemplář každé práce a její stručná charakteristika (maximálně 1 strana textu).