Výroční zpráva za rok 2016

  1. Nadační fond Bernarda Bolzana (NFBB) měl podle výsledků roční účetní závěrky za rok 2016, která byla projednána na schůzi správní rady dne 2 5. 2017, ke dni 1.1. 2016 k dispozici finanční prostředky ve celkové výši 654 272,75 Kč a ke dni 31.12. 2016 v celkové výši 604 449,72 Kč. V této částce jsou zahrnuty i státní dluhopisy v nominální výši 200 000,- Kč, zakoupené v r. 2013 a splatné ke dni 12.12. 2018. K 31.12. 2016 je tedy disponibilní finanční kapitál fondu 404 449,72 Kč.


  1. NFBB financoval tradiční soutěž o „Cenu Nadačního fondu Bernarda Bolzana“ pro studenty a mladé pracovníky MFF UK. Cena a finanční odměna v  částce 15 000,- Kč pro vítěze (RNDr. Richard Řezníček PhD.) byla udělena na zasedání vědecké rady MFFUK dne 2. 3. 2016. Kromě toho NFBB poskytl příspěvky na zahraniční vědecké konference v celkové výši 24 000,- Kč (T. Bártlová 9 000,- +5 000,- , D. Kuboň 10 000,-).


  1. Prostředky na správu nadačního fondu (administrativní výdaje včetně bankovních poplatků, mzda administrátorce) v celkové výši 12 950,00 nepřesáhly 10 % finančních prostředků NFBB k 31.12.2016, jak povoluje statut NFBB.


  1. Výroční zpráva o hospodaření NFBB je přílohou této zprávy.


Doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.
předsedkyně správní rady

Výroční zpráva NFBB za r. 2015 byla schválena na schůzi správní rady 2. května 2017.

Příloha: Výroční zpráva o hospodaření NFBB za rok 2016

Nadační fond Bernarda Bolzana
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2