Ceny Nadačního fondu Bernarda Bolzana za r. 2014

V oboru fyzika: soutěž nebyla obsazena.

V oboru informatika: soutěž nebyla obsazena.

V oboru matematika byly do soutěže přihlášeny tyto práce:

Ing. Marek Omelka, Ph.D., KPMS: Pre-adjusted nonparametric estimation of a conditional distribution function,
RNDr. Dušan Pokorný, Ph.D., MÚUK: Křivosti pro singulární množiny (soubor dvou prací),
Mgr. Jakub Tichý, KMA: Higher integrability of solutions to generalized Stokes system under perfect slip boundary conditions.

Správní rada NFBB na své schůzi dne 10. prosince 2014 rozhodla o udělení výročních cen v soutěži o nejlepší práce v oborech fyzika, matematika a informatika za r. 2014 takto:

výroční cena v oboru matematika se uděluje
RNDr. Dušanu Pokornému, Ph.D.,
za soubor dvou prací na téma Křivosti pro singulární množiny.

Výroční cena byla udělena na zasedání vědecké rady MFF UK dne 4. března 2015.

Doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.
předsedkyně správní rady NFBB