Výroční cena 2013

Správní rada NFBB na své schůzi dne 10. prosince 2013 rozhodla o udělení výročních cen v soutěži o nejlepší práce v oborech fyzika, matematika a informatika za r. 2013 takto:

V oboru fyzika:

soutěž nebyla obsazena.


V oboru informatika:

Mgr. Jakub Tomek, absolvent magisterského studijního oboru Teoretická informatika za práci Processing data from Two-Photon Microscop.


V oboru matematika:

RNDr. Antonín Slavík, PhD., Katedra didaktiky matematiky MFF UK, za soubor 3 prací na téma Zobecněné diferenciální rovnice.


Výroční ceny byly vyhlášeny na zasedání vědecké rady MFF UK dne 5. února 2014.

Doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.
předsedkyně správní rady NFBB