Cena Nadačního fondu Bernarda Bolzana za r. 2007

Správní rada NFBB na své schůzi dne 3. 1. 2008 rozhodla o udělení výročních cen v soutěži o nejlepší práce v oborech fyzika, matematika a informatika za r. 2007 takto:

V oboru fyzika:

RNDr. Janě Poltierové – Vejpravové, PhD. (katedra fyziky kondenzovaných látek)
za práci
„Impurities in rare earth metallic systems“

V oboru informatika:

Výroční cena nebyla udělena.

Správní rada rozhodla udělit Mimořádnou cenu NFBB 2007 za informatiku

Mgr. Janu Lánskému (katedra softwarového inženýrství)
za soubor 3 prací pod společným názvem
„Slabiková komprese“

a

RNDr. Danielu Kráľovi, PhD. (Institut teoretické kybernetiky)
za práci
„The channel assignment problem with variable weights“

V oboru matematika:

Cena nebyla udělena.

Ceny byly slavnostně uděleny na zasedání vědecké rady MFF UK dne 6. února 2008.

Laureáti soutěže představí vítězné práce formou plenárních přednášek na konferenci Week of Doctoral Students 2008.

Doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.
předsedkyně správní rady