Cena Nadačního fondu Bernarda Bolzana za r. 2005

Správní rada NFBB na své schůzi dne 16. 12. 2005 rozhodla o udělení výročních cen v soutěži o nejlepší práce v oborech fyzika, matematika a  informatika za r. 2005 takto:

V oboru fyzika:

RNDr. Jánu Ruszovi, PhD. (katedra fyziky elektronových struktur) za práci Magnetism in systems with strong electron correlations – ab initio calculations

V oboru informatika:

Soutěž nebyla obsazena

V oboru matematika:

RNDr. Jiřímu Spurnému PhD. (katedra matematické analýzy) za soubor prací pod společným názvem Abstraktní Dirichletova úloha pro funkce první třídy

Ceny byly slavnostně uděleny na zasedání vědecké rady MFF UK dne 8. února 2006.

Laureáti soutěže představí vítězné práce formou plenárních přednášek na konferenci Week of Doctoral Students 2006.


Doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.
předsedkyně správní rady