Průběh zkoušky z angličtiny

Na MFF UK mají všichni studenti povinnost složit během bakalářského studia zkoušku z angličtiny (kód NJAZ091). Zkouška je pro studenty všech úrovní jednotná. Studenti si ji obvykle zapisují ve 4. semestru studia (po absolvování přípravných kurzů).

Na zkoušku se studenti zapisují přes SIS (kód NJAZ091) na termíny vypsané Katedrou pro jazykovou přípravu (KJP). Počet studentů na jednotlivé termíny je omezen.

Studenti, kterým byla uznána všeobecná část zkoušky (na základě certifikátu či potvrzení o vykonání jazykové zkoušky, předloženém nejpozději 14 před termínem zkoušky sekretářce KJP, viz Uznání zkoušky z anglického jazyka), mají povinnost složit odbornou část zkoušky a část ústní. Hlásí se ke zkoušce pouze ve zvláštních termínech označených jako „Tento termín je určen pouze pro studenty s uznanými certifikáty.“ Na termíny určené pro studenty s certifikáty nebudou přijati studenti bez uznaného certifikátu (čtěte pozorně poznámky k jednotlivým termínům).

Část písemná (trvá 145 minut)

 1. Poslech s porozuměním (20 min.; 20 bodů)
 2. Samostatný písemný projev v rozsahu 190 (±10) slov (30 min.; 15 bodů)
  výběr ze tří zadaných témat (lze používat výkladový slovník)
 3. Četba s porozuměním (30 min.; 35 bodů)
 4. Test praktického zvládnutí jazyka (tzv. Use of English) (30 min.; 35 bodů)
 5. Test z odborného jazyka (35 min.; 35 bodů)

Maximum získaných bodů v písemné části je 140, minimum nutné pro složení písemné části zkoušky je 98 bodů, za současného předpokladu, že student napsal test z odborného jazyka minimálně na 21 bodů.

Nástin struktury písemné části zkoušky lze nalézt zde.

Část ústní

 • Četba (event. překlad) původního anglicky psaného odborného textu ze studovaného oboru na základě domácí přípravy (30 normostran) – k ústnímu zkoušení nutno přinést kopii, výtisk či knihu (materiál v elektronické podobě nebude akceptován). Pozn.: Vždy hned po zkoušce jsou studentům všechny materiály vráceny.
 • Reprodukce odborného textu
 • Rozbor gramatických, lexikálních a stylistických zvláštností odborného textu
 • Konverzace

K ústní části postupují jen ti studenti, kteří uspěli u části písemné. Posuzuje se plynulost a jazyková správnost mluveného projevu a kvalita přípravy odborného textu.

Body získané za zápočty během studia

 • Body získané během studia za zápočty (max. 20 bodů za 4 zápočty) jsou součástí celkového hodnocení.

Celková klasifikace zkoušky z anglického jazyka je výsledkem:

 • hodnocení písemné části zkoušky
 • hodnocení ústní části zkoušky
 • přihlédnutí k počtu bodů získaných během studia angličtiny na MFF UK – kontrola počtu získaných zápočtů se provádí před zkouškou na základě informací v SISu

Student má nárok na jeden řádný a dva opravné termíny. Při opakovaném zápisu platí stejná pravidla.

Pokud se student na zkoušku bez řádné omluvy nedostaví, nebude klasifikován a počet zbývajících termínů se sníží o jeden.

Požadavky ke zkoušce

Zkouška na KJP MFF UK je na úrovni B2-C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Výčet základních jazykových jevů lze nalézt v dokumentu Rady Evropy pro úroveň B2.

Pro všeobecnou část zkoušky doporučujeme učebnice a cvičebnice deklarující úroveň B2-C1. Pro odbornou část zkoušky doporučujeme prostudování učebnice Křepinská A., Bubeníková M., Mikuláš M.: Angličtina pro studenty MFF UK. Praha: Matfyzpress, 2013, resp. uprav. vyd. Angličtina (nejen) pro studenty MFF UK (2019).

Upozornění:

Studenti s uznanými certifikáty si v SISu zapisují zkoušku jen a pouze skrze zvláštní termín, který nese označení „Tento termín je určen pouze pro studenty s uznanými certifikáty.“
 
Vzhledem k absenci indexů v papírové podobě musí studenti prokazovat svou identitu u zkoušky jiným průkazem totožnosti s fotografií (studentský průkaz, ISIC, občanský průkaz, pas). Pokud student neprokáže svou totožnost, nebude ke zkoušce připuštěn.
 
Po zahájení zkoušky (tedy po 9:00) nebudou opozdilci vpuštěni do třídy. Termín jim bude do SIS zapsán jako „propadlý termín“.