Informace pro nastupující studenty

Výuka angličtiny pro 1. ročník

Kurzy anglického jazyka pro bakaláře patří mezi volitelné předměty a studenti získávají za každý zápočet 1 kredit do kreditního systému fakulty a 5 bodů v interní bonifikaci Katedry jazykové přípravy (KJP). Kurzy slouží jako příprava k závěrečné povinné zkoušce z angličtiny.

Zápočet je v dílčích předmětech udělen zpravidla za písemné testy (gramaticko-lexikální, poslechové, testy z odborného jazyka), esej, seminární práci a docházku. Interní body jsou určeny jako zvýhodnění při zkoušce, mohou ovlivnit písemnou část zkoušky i celkovou výslednou známku.


Výuka v zimním semestru v 1. ročníku probíhá 2 hod. týdně pro pokročilejší úrovně kód NJAZ070 Anglický jazyk pro středně pokročilé a pokročilé I., (C – středně pokročilí, D – pokročilí) nebo 4 hodiny týdně pro méně pokročilé – kód NJAZ071 Anglický jazyk pro mírně pokročilé I., v letním semestru se tento model opakuje pod jinými kódy.

kód předmět ZS LS
NJAZ070 Anglický jazyk pro středně pokročilé a pokročilé I. 0/2 Z   1 kredit
NJAZ071 Anglický jazyk pro mírně pokročilé I. 0/4 Z   1 kredit
NJAZ072 Anglický jazyk pro středně pokročilé a pokročilé II.   0/2 Z 1 kredit
NJAZ073 Anglický jazyk pro mírně pokročilé II.   0/4 Z 1 kredit

Používají se britské učebnice New Total English (nakl. Pearson-Longman) – Student's Book a Workbook.

 • B mírně pokročilí:

  1. roč. - New Total English Pre-Intermediate (A. Crace, R. Acklam);

 • C středně pokročilí:

  1. roč. - New Total English Upper-Intermediate (A. Crace, R. Acklam);

 • D pokročilí:

  1. roč. - New Total English Advanced (J.J. Wilson, A. Clare);

Pro studium odborného jazyka se ve všech skupinách od 1. semestru používá učebnice:
Křepinská A., Bubeníková M., Mikuláš M.: Angličtina pro studenty MFF UK. Praha: Matfyzpress, 2013.

Po absolvování rozřazovacího testu z angličtiny během úvodního soustředění studentů 1. ročníku ve výcvikovém středisku UK na Albeři se studenti dozví odpovídající kód anglického jazyka. Při náhradním zápisu v Praze si studenti zvolí úroveň podle svého uvážení.

Povinnost složit během bakalářského studia zkoušku z angličtiny (kód NJAZ 091) plní studenti na KJP MFF UK. Zkouška je pro studenty všech úrovní jednotná. Studenti si ji obvykle zapisují ve 4. semestru studia (po absolvování přípravných kurzů).

Studenti MFF se přednostně zapisují do paralelek přes SIS podle své skupiny a úrovně před začátkem semestru (doporučujeme sledovat pravidelně SIS). Od začátku semestru je zápis otevřen i pro jiné studenty UK až do naplnění kapacity.

!!!POZOR!!! – počet studentů v jednotlivých skupinách je omezen

Pracoviště KJP:
Praha 8 – Troja, V Holešovičkách 2, sekretariát v č. V 133 – budova V


Uznání zkoušky z anglického jazyka

O uznání zkoušky z anglického jazyka lze písemně požádat v případě, že student během posledních deseti let splnil tuto povinnost na univerzitě nebo na jiné vysoké škole v ČR anebo v zahraničí.

K žádosti o uznání zkoušky student přiloží sylabus výuky angličtiny včetně výkazu o náplni zkoušky a tato zkouška mu bude uznána v případě, že svou náplní a úrovní bude odpovídat zkoušce skládané na MFF v bakalářském studiu.

Místo všeobecné písemné části zkoušky z angličtiny v bakalářském studiu mohou být uznány následující jazykové zkoušky a certifikáty:

 1. jazykové zkoušky z jiných univerzit a vysokých škol v ČR s výsledkem 1 – 2, ne starší 10 let;
 2. jazykové zkoušky z jiných univerzit a vysokých škol v zahraničí, ne starší 10 let;
 3. státní jazykové zkoušky absolvované v ČR (státní jazyková zkouška všeobecná, státní jazyková zkouška speciální překladatelská, státní jazyková zkouška speciální tlumočnická - ne starší 10 let);
 4. mezinárodně uznávané jazykové certifikáty (tradiční zkoušky garantované renomovanými institucemi):

  a. Cambridge ESOL - CAE, CPE a dále zkouška FCE pouze s hodnocením A
  b. IELTS (s výsledkem 7 bodů a více)
  c. TOEFL (PBT – min. 550 a výše, CBT- min. 213 a výše, iBT – min. 110 a výše)

V případě jiných mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek mohou studenti požádat o posouzení v KJP.

Student, kterému bude uznána jazyková zkouška (viz body 1. – 4.), však musí absolvovat písemnou část zkoušky z odborného jazyka (s výsledkem minimálně 70% úspěšnosti) a ústní část podle požadavků KJP.

Originály nebo notářsky ověřené kopie certifikátů musí být předloženy sekretářce KJP (V 133) nejpozději 14 dní před termínem zkoušky. (Požadavky k ústní zkoušce viz Požadavky ke zkoušce z angličtiny.)


Výuka dalších cizích jazyků

Studenti si mohou zapisovat kurzy z dalších jazyků (němčina, francouzština, ruština, španělština a čeština pro cizince). Po splnění požadavků a získání zápočtů dostávají za tyto kurzy 3 kredity do kreditního systému fakulty.

V zimním semestru KJP nabízí následující kurzy, které pokračují i v semestru letním:

NJAZ049 Německý jazyk pro začátečníky I 0/2 Z   3 kredity
NJAZ051 Německý jazyk pro mírně pokročilé I 0/2 Z   3 kredity
NJAZ081 Německý jazyk pro středně pokročilé I 0/2 Z   3 kredity
NJAZ053 Německý jazyk pro pokročilé I 0/2 Z   3 kredity
NJAZ083 Německý jazyk pro velmi pokročilé I 0/2 Z   3 kredity
NJAZ043 Francouzský jazyk pro začátečníky I 0/2 Z   3 kredity
NJAZ045 Francouzský jazyk pro mírně pokročilé I 0/2 Z   3 kredity
NJAZ047 Francouzský jazyk pro pokročilé I 0/2 Z   3 kredity
NJAZ094 Francouzský jazyk pro středně pokročilé I 0/2 Z   3 kredity
NJAZ039 Ruský jazyk pro začátečníky I 0/2 Z   3 kredity
NJAZ041 Ruský jazyk pro mírně pokročilé I 0/2 Z   3 kredity
NJAZ085 Ruský jazyk pro středně pokročilé I 0/2 Z   3 kredity
NJAZ106 Ruský jazyk pro pokročilé I 0/2 Z   3 kredity
NJAZ017 Španělský jazyk pro začátečníky I 0/2 Z   3 kredity
NJAZ078 Španělský jazyk pro mírně pokročilé I 0/2 Z   3 kredity
NJAZ104 Španělský jazyk pro středně pokročilé I 0/2 Z   3 kredity
NJAZ108 Španělský jazyk pro pokročilé I 0/2 Z   3 kredity
NJAZ097 Čeština pro začátečníky I 0/2 Z   3 kredity
NJAZ099 Čeština pro mírně pokročilé I 0/2 Z   3 kredity
NJAZ101 Čeština pro pokročilé I 0/2 Z   3 kredity

Pokud studenti nezískají zápočet, mohou si kurz zapsat opakovaně.

Pro další informace lze kontaktovat příslušné učitele:
Španělština – PhDr. M. Režná
Němčina a ruština – PhDr. L. Vachalovská, CSc.
Ruština pro středně pokr. a pokročilé – PhDr. A. Křepinská, CSc.
Francouzština – PhDr. M. Dundrová, Ph.D.
Čeština – Mgr. Dita Šebelová

Studenti se speciálními potřebami
Studenti se speciálními potřebami musí na Studijním oddělení MFF UK doložit potvrzení o uznatelných specifických potřebách na začátku studia. Potvrzení vystavuje jen schválené pedagogicko-psychologické poradenské pracoviště Univerzity Karlovy.

Doporučujeme kontaktovat Mgr. Lukáše Krumpa, PhD. – kontaktní osobu na MFF UK (viz mff.cuni.cz/studium/handicap) a předložit potvrzení na sekretariátu KJP na začátku studia.

Potvrzení je rovněž nutné odevzdat před začátkem každého semestru příslušnému vyučujícímu!