Otevírané programy doktorského studia

pro akademický rok 2019/2020


Studijní program Algebra, teorie čísel a matematická logika

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (obě formy studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Program bez specializací.

Detaily:

Studijní program Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (obě formy studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Náplní programu je vzdělávání v interdisciplinární oblasti na rozhraní fyziky, chemie a  biologie z pozic fyzikálního popisu a fyzikálních experimentálních a  teoretických postupů.Program bez specializací.

Detaily:

Studijní program Částicová a jaderná fyzika

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (obě formy studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Studijní program má dvě zaměření, částicová fyzika a jaderná fyzika. Studium tohoto oboru je založeno na výuce teoretické a experimentální jaderné respektive částicové fyziky, podepřené detailním pochopením kvantové mechaniky, kvantové teorie pole a fenomenologie jaderných a subjaderných procesů. Důraz je kladen na zvládnutí relevantních teoretických výpočetních postupů a na osvojení si metod získávání a zpracování experimentálních dat, včetně efektivního ovládnutí výpočetní techniky. Tyto dovednosti student využije a rozvine ve vlastní vědecké práci, která tvoří důležitou složku doktorského studia. Program bez specializací.

Uplatnění absolventů: Absolvent má dle zaměření hluboké vzdělání v moderní částicové nebo jaderné fyzice a je kvalifikovaným odborníkem v experimentální nebo teoretické větvi těchto oborů. Nachází uplatnění především v základním výzkumu v akademických institucích, částečně i v aplikovaném výzkumu. Absolventi mají zkušenosti s prací v mezinárodních vědeckých týmech nebo jsou připraveni se do nich začlenit. Typický absolvent daného oboru má značnou míru profesní adaptability zvláště díky získaným zkušenostem s týmovou prací a využitím výpočetní techniky a moderních technologií.

Detaily:

Studijní program Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (obě formy studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Program bez specializací.

Detaily:

Studijní program Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (obě formy studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Studijní program je zaměřen na rozsáhlý komplex atmosférických jevů a procesů, které mají fyzikální charakter, uplatňují se však také v interdisciplinárních vazbách např. k atmosférické chemii, oceánologii, fyzické geografii, environmentálním vědám apod. V rámci Univerzity Karlovy jde o jedinečný program z hlediska komplexního pohledu na dynamický systém zemské atmosféry v širokých interdisciplinárních vazbách. I v rámci ČR se jedná o jediný program poskytující vzdělání v oblasti fyziky atmosféry, meteorologie a  klimatologie. Z metodologického hlediska se interaktivně a komplementárně uplatňuje rozsáhlé spektrum aplikací z oblasti teoretické, experimentální i počítačové fyziky.Program bez specializací.

Detaily:

Studijní program Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (obě formy studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Cílem studia tohoto programu je poskytnout studentům pokročilé experimentální a teoretické znalosti a dovednosti pokrývající v plné šíři fyziku kondenzovaných látek a materiálový výzkum a připravit je pro aktivní a tvůrčí uplatnění nabytých znalostí v moderních směrech základního výzkumu i  relevantních aplikacích.Program bez specializací.

Detaily:

Studijní program Fyzika nanostruktur a nanomateriálů

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (obě formy studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Cílem doktorského studijního programu (DSP) je výchova špičkových odborníků ve fyzice nanostruktur a nanomateriálů se širokou škálou budoucího uplatnění v  základním a aplikovaném výzkumu v oblasti nanotechnologií. Hlavními pilíři DSP jsou teoretická a experimentální fyzika kondenzovaného stavu a  povrchů, unikátní experimentální a teoretické metody studia nanostruktur a  sofistikovaná technologie přípravy nanostruktur a nanomateriálů. DSP je interdisciplinární a cílí k aktuálním tématům současných fyzikálních věd jako je spintronika, nanoelektronika, nanomedicína a kvantová informatika. Jako jediný z programů doktorského studia na MFF UK tak integruje různé oblasti fyziky a materiálové vědy s přesahem do chemie, biologie a medicíny. V souladu s tradicemi MFF UK je ultimátním cílem vzdělávání ve SDP Fyzika nanostruktur a nanomateriálů poskytnout hluboké teoretické základy oboru pro pochopení klíčových fyzikálních principů a  jevů zodpovědných za jedinečné vlastnosti nanostruktur a  nanomateriálů.Program bez specializací.

Detaily:

Studijní program Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (obě formy studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Studijní program pokrývá veškeré aspekty fyziky plazmatu a přesahuje i do teoretické fyziky (elementární procesy) a do některých témat astrofyziky (plazma meziplanetárního prostoru, problémy pohybu prachu/ledových klastrů ve sluneční soustavě) a přispívá k řešení problematiky jaderné fúze. Studium zahrnuje i hraniční disciplíny jako je plazmo-chemie, interakce plazmatu s povrchem pevné látky a komplexní plazma. Program připravuje odborníky se širokým základem v matematice, fyzice a počítačovém modelování fyzikálních procesů a zároveň s hlubokými znalostmi z fyziky plazmatu.Program bez specializací.

Detaily:

Studijní program Fyzika povrchů a rozhraní

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (obě formy studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Studijní program poskytuje pokročilé teoretické a praktické znalosti z oblasti fyziky povrchů, rozhraní a tenkých vrstev, oblastí o něž se opírají současné nanotechnologie. Zahrnuje studium povrchových procesů a struktur na atomární úrovni s využitím široké škály experimentálních technik pro zobrazení povrchů a povrchovou analýzu. Studium zahrnuje i hraniční disciplíny související s chemickou reaktivitou povrchů (katalýza, elektrochemie, syntéza na površích). Program připravuje odborníky se širokým základem v  matematice a fyzice a s hlubokými znalostmi v oblasti fyziky povrchů a  tenkých vrstev.Program bez specializací.

Detaily:

Studijní program Fyzika Země a planet

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (obě formy studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Program poskytne studentům pokročilé teoretické znalosti a připraví je k teoretickému i  numerickému řešení problémů v oblasti fyziky Země a planet metodami přímého i obráceného modelování. Absolventi se uplatní především v  oblasti základního výzkumu zaměřeného na výzkum Země, planet a měsíců sluneční soustavy i terestrických exoplanet, ale také v průmyslovém výzkumu orientovaném na problematiku deformace kontinua.Program bez specializací.

Detaily:

Studijní program Geometrie, topologie, a globální analýza

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (obě formy studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Program bez specializací

Detaily:

Studijní program Informatika - Softwarové systémy

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (obě formy studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Program se zaměřuje na otevřené otázky v analýze, konstrukci a aplikaci softwarových systémů. V teoretické i praktické rovině se opírá zejména o výzkum softwarových architektur, programovacích jazyků a notací, spolu s nástroji a metodami analýzy a konstrukce software. Ty jsou studovány jak obecně, tak i  konkrétně pro významné třídy softwarových systémů jako jsou informační systémy, distribuované systémy nebo paralelní systémy. Zaměření programu se odráží v charakteru tvůrčí činnosti, kde se kombinují projekty základního a aplikovaného výzkumu, často se silným experimentálním aspektem, s výstupy zahrnujícími vedle tradičních publikací také výzkumné prototypy.Program bez specializací.

Detaily:

Studijní program Informatika - teorie, diskrétní modely a optimalizace

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (obě formy studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Cílem programu je získání znalostí a zkušeností s odbornou a vědeckou prací v širokém spektru oborů diskrétní matematiky a teoretické informatiky. Program metodicky navazuje na současné teoretické trendy, s přihlédnutím k  aplikacím ve fyzice, biologii a dalších vědách. Absolvent je schopen vědecké a odborné práce a řízení výzkumu v těchto oblastech a  předpokládá se jeho úspěšné zapojení do mezinárodního výzkumu.Program bez specializací.

Detaily:

Studijní program Informatika - Vizuální výpočty a počítačové hry

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (obě formy studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Program se zaměřuje na výchovu absolventů připravených na řešení výzkumně i prakticky zaměřených úkolů v podoblasti informatiky týkající se generování a  zpracování obrazové informace (počítačová grafika, analýza obrazu, strojové vidění) a/nebo ve vývoji počítačových her. Primárním nástrojem vzdělávání studentů je samostatný výzkum, publikace a  prezentace výzkumných výsledků, jakož i jejich případný přenos do praxe v rámci odborných stáží. Tvůrčí činnost v rámci programu je zaměřena na vývoj nových či vylepšování existujících matematických metod, algoritmů a technologií pro počítačové zpracování vizuální informace a  počítačové hry. Program reflektuje rostoucí poptávku po pokročilých technologiích a zároveň staví na výjimečné odbornosti pracovníků MFF UK a ÚTIA AV ČR v těchto oblastech výzkumu. Absolventi jsou připraveni na uplatnění jak na akademické půdě, tak ve veřejných výzkumných institucích i v soukromých firmách.Program bez specializací.

Detaily:

Studijní program Kvantová optika a optoelektronika

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (obě formy studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Program bez specializací.

Detaily:

Studijní program Matematická analýza

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (obě formy studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Program bez specializací.

Detaily:

Studijní program Matematická lingvistika

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (obě formy studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Program bez specializací.

Detaily:

Studijní program Matematické a počítačové modelování

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (obě formy studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Jedná se o  mezioborové studium na MFF UK, které spojuje klasickou fyziku (především mechaniku a termodynamiku kontinua) s matematickou analýzou a numerickou matematikou. Student by měl projít od tvorby či porozumění fyzikálního pozadí modelu přes matematickou analýzu výsledného problému až po jeho numerické řešení. Vzhledem ke komplexnosti problémů řešených jak ve výzkumu tak v praxi je nutná spolupráce mezi vědci různých oborů. Často jde o fyziky či inženýry, kteří se věnují tvorbě modelu, a matematiky, kteří se věnují matematickým aspektům daných modelů a jejich numerickému řešení. Problémem takové mezioborové spolupráce ale často bývá „různý jazyk“, kterým jednotlivé obory hovoří. Absolventi tohoto programu by měli být schopni dobře komunikovat se všemi, a tudíž jsou přirozeně připraveni pro řízení takových výzkumných skupin. Navíc mohou jednodušší úlohy řešit také sami: od vytvoření modelu přes jeho analýzu až po numerické řešení.Program bez specializací.

Detaily:

Studijní program Numerická a výpočtová matematika

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (obě formy studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Studijní program poskytuje pokročilé teoretické a praktické znalosti výpočtové matematiky, která se zabývá řešením matematických problémů popisující jevy v  přírodních, technických a společenských vědách. Důraz je kladen zejména na studium a pochopení dané problematiky v širších souvislostech. Studium zahrnuje jak čistě teoretické aspekty metod výpočtové matematiky tak i konkrétní řešení daných problémů na počítačích, které jsou motivovány praktickými problémy. Studijní program připravuje studenty jak k rozvoji oboru tak i k uplatnění těchto znalostí při řešení matematických problémů v přírodních a aplikovaných vědách.Program bez specializací.

Detaily:

Studijní program Obecné otázky matematiky a informatiky

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (obě formy studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Studijní program je určen především absolventům učitelství matematiky a informatiky, kterým umožňuje dále prohlubovat znalosti z magisterského studia a přitom se podílet na aktuálním výzkumu. Program je zaměřen na elementární matematiku a informatiku, jejich historii a vyučování. V elementární matematice a informatice jde o partie, které nějakým způsobem navazují jak na středoškolskou látku, tak na náplň magisterského učitelského studia, a tyto oblasti vhodně rozšiřují. V historii je pozornost věnována zejména problematice 19. a 20. století, české matematice a informatice. Historie úzce souvisí s otázkami vyučování, neboť vývoj je podmiňován i  předáváním poznatků prostřednictvím učitelů a učebnic.Program bez specializací.

Detaily:

Studijní program Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (obě formy studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Program stojí na matematických základech, zahrnuje teorii pravděpodobnosti a náhodných procesů, matematickou a výpočetní statistiku, optimalizaci, ekonometrii, operační výzkum, finanční a pojistnou matematiku. Související tvůrčí činnost představuje zejména základní matematický výzkum, zčásti zasahuje do aplikací, zejména ve financích a pojišťovnictví. Posluchači podle individuálních studijních plánů prohlubují své vědomosti v  pokročilých kurzech a na seminářích. Pod vedením školitele se věnují výzkumu v daném tématu, výsledky publikují a prezentují na konferencích. Studijní program připraví přední odborníky, z nichž vyrostou nástupci nejlepších profesorů fakulty, další absolventi uplatní svou převahu v  matematickém myšlení v praxi.Program bez specializací.

Detaily:

Studijní program Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (obě formy studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Studijní program nabízí přípravu v oblasti teoretické fyziky, astronomie a astrofyziky. Absolvent získá široké teoretické znalosti a praktické zkušenosti při řešení náročných fyzikálních problémů. Absolvent astronomie získá i  experimentální dovednosti, všichni absolventi zvládají nejrůznější numerické a počítačové metody. Vedle matematických metod absolventi získají i fyzikální intuici, mimořádně důležitou při vědeckém výzkumu a řešení nečekaných odborných překážek a problémů.Program bez specializací.

Detaily:

Studijní program Teoretická informatika a umělá inteligence

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (obě formy studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Program vychovává odborníky pro oblast výzkumu a vývoje, a to formou samostatného řešení výzkumných úkolů v teoretické informatice a umělé inteligenci. Kromě širších formálních základů informatiky získají studenti hluboké znalosti v některé ze specializací, kterými jsou například: návrh algoritmů a datových struktur včetně jejich analýzy, reprezentace znalostí, studium a využití moderních kognitivních přístupů i  klasických technik strojového učení, návrh multiagentních systémů, formální modelování problémů (například plánování a  rozhodování) a jejich řešení různými přístupy včetně logických, pravděpodobnostních a přírodou inspirovaných metod. Studenti se naučí formulovat vlastní výzkumné cíle, připravit návrh projektu, který by vedl k jejich splnění, a získané výsledky prezentovat v mezinárodním prostředí. Získají také zkušenosti s výukou studentů, která zahrnuje i  vedení závěrečných prací.Program bez specializací.

Detaily: