Univerzita třetího věku

Základní informace o Univerzitě třetího věku na Matematicko-fyzikální fakultě UK najdete v článku na webu Matfyz.cz.


V akademickém roce 2017/2018 budou v rámci U3V na MFF UK otevřeny následující kurzy:


Fyzika pro nefyziky

Obsah kurzu: V rámci kurzu se posluchači seznámí populární formou s některými partiemi fyziky. Během dvou semestrů absolvují např. přednášky z částicové a kvantové fyziky, klimatologie, akustiky, klasické mechaniky, teorie relativity a další. Kromě přednášek jsou součástí kurzu také exkurze na zajímavá fyzikální pracoviště, např. tokamak Compas v UFP AV ČR, STM mikroskop ve Fyzikálním ústavu AV ČR, v letním semestru návštěva pracoviště Leksellova Gama nože v nemocnici Na Homolce a jaderný reaktor VR-1 Vrabec FJFI ČVUT.

Doba a místo konání: 1× týdně v pondělí od 14:00 do 15:30 v budově MFF UK v Troji, V Holešovičkách 2, Praha 8

  • zahájení kurzu: pondělí 9. 10., 14:00, T2

Podrobnější představu o kurzu zprostředkuje samostatný článek na webu Matfyz.cz.


Fyzika v životě člověka

Obsah kurzu: V rámci kurzu se posluchači populární formou seznámí s tím, jak se fyzika projevuje v různých oblastech života člověka, od vzniku života až po moderní biokompatibilní materiály. Během dvou semestrů to budou přednášky na téma:
Vesmír jako kolébka života, od prvních biomolekul k člověku, proč drží molekuly pohromadě, spektroskopie a detekce molekul, rtg metody, modely struktur molekul, optika vidění, optická mikroskopie, fyzika fotografie, Ramanovská spektroskopie, akustická mikroskopie, tomografie, proudění tekutin, slyšení, ucho, akustika, člověk a rovnováha, mechanika pohybu, materiály pro implantáty, keramiky, skla a kompozitní materiály, entropie, termodynamika chemických reakcí, energetická bilance organismu, apod.

Doba a místo konání: 1× týdně v úterý od 14:00 do 15:30 v budově MFF UK na Karlově, Ke Karlovu 5

  • zahájení kurzu: úterý 10. 10., 14:00, F2

Proměny klimatu na naší planetě

Obsah kurzu: Chcete si udělat vlastní názor na téma změny klimatu? Nejste si jisti, zda to, co čtete v novinách, je pravda? Opravdu se máme bát, že hrozí čím dál více extrémních meteorologických jevů? A jaké jsou výhledy změny klimatu pro Českou republiku? Též poznáte ukázky ze souvisejícího výzkumu prováděného na katedře fyziky atmosféry.

Doba a místo konání: 1× za 14 dní ve čtvrtek od 14:00 do 15:30 v budově MFF UK v Troji, V Holešovičkách 2, Praha 8

  • zahájení kurzu: čtvrtek 5. 10., 14:00, T2

Podrobnější představu o kurzu zprostředkuje samostatný článek na webu Matfyz.cz.


Vesmír na Internetu III: Astronomie v dějinách, architektuře a hudbě

Obsah kurzu: Poznávání vesmíru bylo již od starověku součástí kultury – antická mytologie a souhvězdí, čas a kalendář, orloje jako umělecká díla, astrologie v umění a zvláště v architektuře, astrologická symbolika středověké Prahy, kosmologické představy a filosofie. Některé astronomické problémy dokonce ovlivňovaly chod světových dějin – úspěšnost v řešení problému určování zeměpisných délek výrazně ovlivnila boj o kolonie a zámořský obchod. Řada astronomů se uplatnila i mimo tento obor, u nás např. M. R. Štefánik vystudoval astronomii na Karlově univerzitě, Ole Römer, objevitel konečné rychlosti světla, byl primátorem v Kodani; Jan Hevelius, autor hvězdných atlasů, byl představeným cechu pivovarníků a primátorem v Gdaňsku. Jedna část se bude věnovat i souvislostem mezi vesmírem a hudbou – Keplerovo pojetí harmonie sfér, renesanční písně Johna Dowlanda, kramářská píseň o pádu meteoritů u vsi Odranec v roce 1619, varhanní skladby Williama Herschela, objevitele planety Uran (1781), symfonie „Planety“ Gustava Holsta, Mike Oldfield, skupina AstroCapella financovaná z grantu NASA atd.
Přednášky budou doplněny aktualitami o nových objevech ve vesmíru a exkurzemi

Doba a místo konání: 1× týdně ve středu od 14:00 do 15:30 v budově MFF UK v Troji, V Holešovičkách 2, Praha 8

  • zahájení kurzu: středa 11. 10., 14:00, T2

Finanční matematika

Obsah kurzu: Seznámení posluchačů se základními pojmy a matematickými nástroji užívanými ve finančních výpočtech. Základem je úrokový počet a jeho užití ke stanovení časové hodnoty peněz. Princip stanovení počáteční a koncové hodnoty peněžního toku je klíčový pro pochopení finančních produktů, jakými jsou spoření a úvěry. Dále jsou v kurzu vyloženy principy hodnocení investičních příležitostí a oceňování cenných papírů, zejména dluhopisů s pevnou úrokovou sazbou. V závěru se zaměříme na vysvětlení konstrukce produktů životního pojištění, kde se kromě aparátu finanční matematiky uplatňuje práce s demografickými předpoklady.

Doba a místo konání: 1× za 14 dní ve čtvrtek od 14:00 do 15:30 v budově MFF UK v Karlíně, Sokolovská 83, Praha 8

  • zahájení kurzu: čtvrtek 5. 10., 14:00, K8

Geometrie a architektura

Obsah kurzu: Od počátků civilizace se praktická geometrie vyvíjela ruku v ruce s architekturou. Východiskem bude kružnice, čtverec a trojúhelník – základní prvky stavebních struktur. Budeme sledovat zrod poznatků „školní geometrie“ a její využití v architektuře, základní rysy řecké a římské architektury, stavby spojené s vodohospodářstvím a typické slohy středověké Evropy. Porovnáme renesanční a barokní stavby. Na závěr stručně připomeneme různé směry moderní architektury.
Toto vše budeme sledovat z hlediska geometrie a jejího rozvoje, i když si občas připomeneme i historické zajímavosti příslušných epoch.
Předpokládám pouze základní znalosti geometrie a zájem o architekturu.

Doba a místo konání: 1× za 14 dní ve středu od 14:00 do 15:30 v budově MFF UK v Karlíně, Sokolovská 83, Praha 8

  • zahájení kurzu: středa 11. 10., 14:00, K6

Podrobnější představu o kurzu zprostředkuje samostatný článek na webu Matfyz.cz.


Matematika ve starém Řecku

Obsah kurzu: Řecká přírodní filozofie, počátky matematiky. Pýthagorás a jeho škola. Aritmetika, geometrie, kosmologie, hudba (pýthagorejské ladění). Figurální čísla, Pýthagorova věta, pýthagorejské trojice čísel. Objev nesouměřitelnosti a jeho důsledky. Pád pýthagorejského pohledu na svět čísel a veličin. První krize matematiky, východiska z krize. Geometrické pojetí čísel a veličin. Řecká geometrická algebra.
Konečné a nekonečné, diskrétní a spojité. Aktuální a potenciální nekonečno. Atomismus. Zénónovy aporie (Achilles a želva, dichotomie). Theodóros, Theaitétos, nekonečné množství iracionalit. Eudoxos, jeho exhaustivní metoda, teorie proporcí geometrických veličin. Srovnání Eudoxovy teorie proporcí s Dedekindovou teorií řezů.
Klasické úlohy řecké matematiky (kvadratura kruhu, zdvojení krychle, trisekce úhlu, rektifikace kružnice, konstrukce pravidelných mnohoúhelníků), konstrukce pravítkem a kružítkem, Eukleidovy postuláty. Neřešitelnost klasických úloh, „nepovolená“ řešení. Hippokratovy měsíčky. Hippias z Elidy a jeho kvadratrix. Archytas z Tarentu a jeho stereometrická konstrukce pro zdvojení krychle. Menaechmova konstrukce, Platónova mechanická metoda, Dinostratův důkaz.
Sókratés, Platón, Aristotelés. Eukleidés a jeho Základy. Život a dílo Archiméda ze Syrákús. Exhaustivní metoda, infinitesimální postupy. Výpočet konstanty ?. Obvod a obsah kruhu, objem a povrch koule, kvadratura parabolické úseče, Archimédova spirála. Archimédovo Počítání písku, jeho trisekce úhlu, arbelos, salinon, stomachion.
Apollónios z Pergy a jeho Kuželosečky, Diofantos z Alexandrie a jeho Aritmetika. Měření vesmíru a měření Země (Aristarchos, Eratosthenés). Kalendář. Klaudios Ptolemaios a jeho Almagest.

Doba a místo konání: 1× za 14 dní ve středu od 14:00 do 15:30 v budově MFF UK v Karlíně, Sokolovská 83, Praha 8

  • zahájení kurzu: středa 4.10, 14:00, K6

Zajímavá matematika

Obsah kurzu: Obsahem kurzu jsou zajímavosti, které se váží k vybraným pojmům a oblastem školské matematiky s mírným přesahem do matematiky vyšší. U každého tématu jsou nejprve stručně připomenuty základní poznatky, následují různé historické zajímavosti, souvislosti a aplikace. U každého tématu se ptáme, proč byl původně daný pojem zaveden, k čemu jej lidé potřebovali, ať už v rámci aplikací nebo v matematice samotné.
Témata: odmocniny, logaritmy, goniometrie, prvočísla, řetězové zlomky, komplexní čísla, implementace výpočetně náročných úloh na počítači (Python3), planimetrie, hodnocení současných učebnic matematiky (ZŠ, SŠ), kuželosečky. Mezi aplikacemi se objevuje např. matematika a hudba, konstrukce slunečních hodin, předpověď zatmění Slunce.

Doba a místo konání: 1× týdně ve čtvrtek od 14:00 do 15:30 v budově MFF UK v Karlíně, Sokolovská 83, Praha 8

  • zahájení kurzu: čtvrtek 12. 10., 14:00, K6

Podrobnější představu o kurzu zprostředkuje samostatný článek na webu Matfyz.cz.


Práce na počítači

Obsah kurzu: Kurzů Práce na počítači je organizováno několik. První kurz je určen pro úplné začátečníky, kteří zatím neměli mnoho možností s počítačem pracovat. V zimním semestru se budou probírat základy práce na počítači, tedy ovládání počítače a práce se systémem Windows. V letním semestru se účastníci seznámí s webovým prohlížečem a různými službami dostupnými na síti Internet. Druhý kurz zahrnuje práci s textovým editorem a tabulkovým kalkulátorem (Word, Excel). Třetí kurz je zaměřen na zpracování fotografií. V zimním semestru se probírá program na správu fotografií Picasa nebo Irfanview a v letním semestru program Gimp určený na komplexnější úpravu fotografií. Pro kurzy zaměřené na kancelářský software a úpravu fotografií je nutná základní znalost ovládání počítače a webového prohlížeče. Bez těchto znalostí nemá účast na tomto kurzu smysl. Počet účastníků kurzu je limitován kapacitními možnostmi počítačových laboratoří! Rozdělení do jednotlivých kurzů a termínů se provádí na začátku zimního semestru na úvodním setkání podle zájmu a znalostí účastníků. Na tomto setkání budou také určeny konkrétní časy začátku jednotlivých kurzů. Kapacita 40 uchazečů.

Doba a místo konání: 1× za 14 dní ve středu od 14:00 do 15:30 v budově MFF UK v Karlíně, Sokolovská 83, Praha 8

  • zahájení kurzu: středa 4. 10., 14:00, K11

Zájemci o kurzy (všechny budou dvousemestrové) obdrží formulář přihlášky spolu se složenkou k uhrazení poplatku (500 Kč za celý kurz, členové Alumni Matfyz 200 Kč za celý kurz) na studijním oddělení MFF UK, Ke Karlovu 3, Praha 2 nebo na této webové stránce.

Vyplněnou přihlášku na předepsaném formuláři spolu s dokladem o zaplacení poplatku (ústřižek složenky, bankovní převod) a vyplněným a podepsaným formulářem Písemný záznam a školící texty o PO a BP pro účastníky (CŽV) předloží zájemci o kurzy U3V pro nadcházející akademický rok příslušné referentce studijního oddělení MFF UK.

Termín pro odevzdání přihlášky je od 1. března do 31. srpna.


Číslo bankovního spojení: 21210277/0100
Variabilní symbol: 7
Specifický symbol: rodné číslo bez lomítka


Kontaktní osoba:
Lucie Šimůnková

Garant U3V na MFF:
RNDr. Jan Kašpar, CSc.

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá Studijní oddělení.