Univerzita třetího věku

Zájemci o kurzy obdrží formulář přihlášky + písemný záznam a školící texty o PO a BP pro účastníky CŽV na studijním oddělení MFF UK, Ke Karlovu 3, Praha 2 nebo je k dispozici na stránce formulářů. Všechny kurzy budou dvousemestrové od října 2019 do května 2020, datum zahájení jednotlivých kurzů bude na těchto stránkách nejpozději v dubnu 2019.
Poplatek za celý kurz je 500 Kč.
Členové Matfyz Alumni uhradí za celý kurz 200 Kč.

Vyplněnou přihlášku na předepsaném formuláři spolu s dokladem o zaplacení poplatku (platbu lze provést i hotovostí v pokladně MFF nebo přímo na studijním oddělení) a vyplněným a podepsaným formulářem Písemný záznam a školící texty o PO a BP pro účastníky CŽV předloží zájemci o kurzy U3V pro nadcházející akademický rok příslušné referentce studijního oddělení MFF UK.

Do kurzu U3V bude posluchač zapsán pouze v případě, že veškeré požadované doklady (přihláška + doklad o zaplacení + písemný záznam a školící texty) budou řádně vyplněny a dodány současně a v termínu pro zápis.

Termín pro odevzdání přihlášky je od 25. 2. do 28. 6. 2019.

Číslo bankovního spojení: 21210277/0100
Variabilní symbol: 7
Specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

Kontaktní osoba:
Lucie Šimůnková, studijní oddělení

Garant U3V na MFF:
RNDr. Jan Kašpar, CSc.

 

V akademickém roce 2019/2020 budou v rámci U3V na MFF UK otevřeny následující kurzy:

 

Matematické vzdělávání v našich zemích od středověku po vznik MFF UK

kapacita 35 posluchačů

Obsah kurzu: Vývoj matematického vzdělávání od středověku až do současnosti. Středověké školy (klášterní, katedrální, farní, městské) a výuka matematiky na nich. Zrod a vývoj univerzity. Role sedmi svobodných umění. Postavení matematiky v hierarchii univerzitních věd. Vývoj zápisu čísel a základních početních algoritmů, základní učební pomůcky a základní matematická literatura. Role univerzitních, šlechtických a klášterních knihoven. Školy humanistické, Zrod národního školství a národních učebnic. Vzdělávání technických odborníků a technické inteligence. Nejdůležitější proměny ve struktuře a obsahu výuky na univerzitách v 18. a 19. století s důrazem na výuku matematiky. Postupné oddělování matematiky od humanitních věd a její příklon k vědám přírodním, následná emancipace a vytvoření samostatné matematicko-fyzikální fakulty. Některé význačné osobnosti naší univerzity, které se zasloužily o proměny výuky matematiky nebo se do historie zapsaly jako autoři národních učebnic nebo odborných a ve světě uznávaných prací.

Podrobnější představu o kurzu zprostředkuje samostatný článek na webu Matfyz.cz

Doba a místo konání: 1× za 2 týdny ve středu od 14:00 v budově MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8 – posluchárna K6
Zahájení kurzu: 16. 10. 2019
Garant kurzu: prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D.
Kontakt: becvamar@fd.cvut.cz

 

Matematika ve starém Řecku

kapacita 35 posluchačů

Obsah kurzu: Řecká přírodní filozofie, pýthagorejská škola, objev nesouměřitelných úseček, geometrické pojetí čísel a veličin, konečné a nekonečné, diskrétní a spojité, potýkání se s nekonečnem (Zénónovy aporie, nekonečné množství iracionalit, exhaustivní metoda, teorie proporcí geometrických veličin atd.).  Klasické úlohy řecké matematiky (kvadratura kruhu, zdvojení krychle, trisekce úhlu, rektifikace kružnice, konstrukce pravidelných mnohoúhelníků), konstrukce pravítkem a kružítkem, Eukleidovy postuláty. Neřešitelnost klasických úloh, „nepovolená“ řešení. Sókratés, Platón, Aristotelés, Euklidés a jeho Základy. Život a dílo Archiméda ze Syrákús. Výpočet konstanty π podle Archiméda. Obvod a obsah kruhu, objem a povrh koule, Archimédovo Počítání písku, jeho trisekce úhlu, arbelos, salinon, stomachoin. Měření vesmíru a měření Země (Aristarchos, Eratosthenés). Kalendář. Ptolemaios a jeho Almagest.   

Podrobnější představu o kurzu zprostředkuje samostatný článek na webu Matfyz.cz

Doba a místo konání: : 1× za 2 týdny ve středu od 14:00 v budově MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8 – posluchárna  K6
Zahájení kurzu: 9. 10. 2019

Garant kurzu: doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.
Kontakt: Jindrich.Becvar@mff.cuni.cz

 

Zajímavá matematika

kapacita 30 posluchačů

Obsah kurzu: Obsahem kurzu jsou zajímavosti, které se váží k vybraným pojmům a oblastem školské matematiky s mírným přesahem do matematiky vyšší. U každého tématu jsou nejprve stručně připomenuty základní poznatky, následují různé historické zajímavosti, souvislosti a aplikace.
Témata: odmocniny, logaritmy, axiomatizace matematiky, číselné obory, řešitelnost rovnic vyššího stupně, planimetrie, obsahy a objemy, základy diferenciálního a integrálního počtu, řady, efektivní způsoby výpočtu π.

Podrobnější představu o kurzu zprostředkuje samostatný článek na webu Matfyz.cz

Doba a místo konání: 1× týdně vždy v úterý 14:00 – 15:30 hod v budově MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8 – posluchárna K6
Zahájení kurzu: 8. 10. 2019
Garant kurzu: Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.
Kontakt: Zdenek.Halas@mff.cuni.cz

 

Geometrie v architektuře a malířství

kapacita 24 posluchačů

Obsah kurzu: Od počátků civilizace se praktická geometrie vyvíjela ruku v ruce s architekturou a výtvarným uměním. Východiskem budou základní geometrické rovinné a prostorové objekty – kružnice, čtverec, trojúhelník, kuželosečky, mnohostěny, kulová plocha, válcová plocha. Budeme sledovat zrod poznatků „školní geometrie“ a její využití v architektuře, v malířství a obecně ve výtvarném umění. Ukážeme si základní rysy řecké a římské architektury, typické slohy a připomeneme také různé prvky architektury moderní. Zaměříme se také na propojení vývoje malířství a zobrazování prostoru. Vše budeme sledovat z hlediska geometrie a jejího rozvoje. Různé geometrické hrátky a úlohy na procvičování prostorové představy nás budou kurzem rovněž provázet.
Předpokládám pouze základní znalosti geometrie a zájem o architekturu a kreslení.

Doba a místo konání: 1× za 2 týdny ve středu od 14:00 hodin do 15:30 hodin v budově MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8 – posluchárna K5.
Zahájení kurzu: 16. 10. 2019
Garant kurzu: RNDr. Petra Surynková, Ph.D.
Kontakt: Petra.Surynkova@mff.cuni.cz

 

Finanční matematika

kapacita 24 posluchačů

Obsah kurzu: Seznámení posluchačů se základními pojmy a matematickými nástroji užívanými ve finančních výpočtech. Základem je úrokový počet a jeho užití ke stanovení časové hodnoty peněz. Princip stanovení počáteční a koncové hodnoty peněžního toku je klíčový pro pochopení finančních produktů, jakými jsou spoření a úvěry. Dále jsou v kurzu vyloženy principy hodnocení investičních příležitostí a oceňování cenných papírů, zejména dluhopisů s pevnou úrokovou sazbou. V závěru se zaměříme na vysvětlení konstrukce produktů životního pojištění, kde se kromě aparátu finanční matematiky uplatňuje práce s demografickými předpoklady.

Doba a místo konání: 1× za 14 dní ve středu od 14:00 hodin do 15:30 hodin, budova MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8 – posluchárna K5.
Zahájení kurzu: 9. 10. 2019
Garant kurzu: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
Kontakt: Lucie.Mazurova@mff.cuni.cz

 

Fyzika v životě člověka

kapacita není omezena

Obsah kurzu: V rámci kurzu se posluchači populární formou seznámí s tím, jak se fyzika projevuje v různých oblastech života člověka, od vzniku života až po moderní biokompatibilní materiály. Během dvou semestrů to budou přednášky na téma:
Vesmír jako kolébka života, od prvních biomolekul k člověku, proč drží molekuly pohromadě, spektroskopie a detekce molekul, rtg metody, modely struktur molekul, optika vidění, optická mikroskopie, fyzika fotografie, Ramanovská spektroskopie, akustická mikroskopie, tomografie, proudění tekutin, slyšení, ucho, akustika, člověk a rovnováha, mechanika pohybu, materiály pro implantáty, keramiky, skla a kompozitní materiály, entropie, termodynamika chemických reakcí, energetická bilance organismu, apod.

Doba a místo konání: 1× týdně v úterý od 14:00 do 15:30 hod v budově MFF UK, Ke Karlovu 5, Praha 2 – posluchárna F2
Zahájení kurzu: 8. 10. 2019
Garant kurzu: doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc.
Kontakt: pavel.svoboda@mff.cuni.cz

 

Fyzika pro nefyziky

kapacita není omezena

Obsah kurzu: V rámci kurzu se posluchači seznámí populární formou s některými partiemi fyziky. Během dvou semestrů absolvují např. přednášky z částicové a kvantové fyziky, klimatologie, akustiky, klasické mechaniky, teorie relativity a další. Kromě přednášek jsou součástí kurzu také exkurze na zajímavá fyzikální pracoviště, např. tokamak Compas v UFP AV ČR, STM mikroskop ve Fyzikálním ústavu AV ČR, v letním semestru návštěva pracoviště Leksellova Gama nože v nemocnici Na Homolce a jaderný reaktor VR-1 Vrabec FJFI ČVUT.

Podrobnější představu o kurzu zprostředkuje samostatný článek na webu Matfyz.cz

Doba a místo konání: 1× týdně v pondělí od 14:00 hodin do 15:30 hodin, budova MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8 – posluchárna T2
Zahájení kurzu: 7. 10. 2019

Garant kurzu: doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc.
Kontakt: Jan.Obdrzalek@mff.cuni.cz

 

Vesmír na internetu I – Nové objevy ve sluneční soustavě a na explanetách

kapacita není omezena

Obsah kurzu: Ve školním roce 2019/2020 se dostává cyklus čtyř volně propojených ročníků přednášek o vesmíru k prvnímu tématu – k přehledu těles a jejich pohybů ve sluneční soustavě. Od posledního běhu tohoto tématu v roce 2015/2016 přibylo mnoho objevů, a ty budou zejména předmětem přednášek. Namátkou uveďme výsledky sondy New Horizons, ale i náznaky prstenců kolem planetek Chariklo, Saturových měsíců Rhes a lapsus, Pluta a exoplanety J140b. Co se týče exoplanet, počet dosud objevených planetárních soustav v Galaxii stoupl na téměř 4000 případů, většina exoplanet se však vůbec nepodobá tělesům soustavy sluneční. Zařazeny budou samozřejmě i Keplerovy zákony pohybu planet, vysvětlení slapových sil, vzniku sopek, tvorby impaktních kráterů a scénáře vzniku sluneční soustavy. 

Doba a místo konání: 1× týdně vždy ve středu od 14:00 hodin do 15:30 hodin v budově MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8 – posluchárna T2
Zahájení kurzu: 16. 10. 2019
Garant kurzu: doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.
Kontakt: Martin.Solc@mff.cuni.cz

 

Optické, akustické a elektrické jevy v atmosféře

kapacita není omezená

Obsah kurzu: Odraz, lom a rozptyl světelných paprsků v atmosféře – zrcadlení, fata morgána, astronomická refrakce, jevy při západu a východu Slunce, soumrakové jevy, barvy oblohy, duhy, koróny, glórie, halové jevy. Šíření zvuku v atmosféře – akustický index lomu, akustické stíny, anomální slyšitelnost, útlum zvuku v plynech, rázové vlny. Základy atmosférické, oblačné a bouřkové elektřiny   -  ionizace a elektrická vodivost vzduchu, separace elektrických nábojů v oblacích, hrotové výboje, blesky, jejich druhy, podmínky vzniku a struktura, tzv. přechodné světelné úkazy.

Pozor! Tento kurz se v roce 2019/20 nebude konat v Praze, bude se konat ve Vlašimi, Na Valech 322,  ve Farní charitě.

Organizace: bloky čtyř vyučovacích hodin jednou měsíčně od října 2019 do května 2020

Více informací na studijním oddělení MFF nebo u garanta U3V na MFF – viz výše
Garant kurzu: prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.
Kontakt: Jan.Bednar@mff.cuni.cz  

 

Základy práce na počítači – začátečníci

kapacita 15 posluchačů

Obsah kurzu: kurz je určen pro úplné začátečníky, kteří zatím neměli mnoho možností s počítačem pracovat. V zimním semestru se budou probírat základy práce na počítači, tedy ovládání počítače a práce se systémem Windows. V letním semestru se účastníci seznámí s webovým prohlížečem a různými službami dostupnými na síti Internet.

Doba a místo konání: 1× za 2 týdny ve středu od 14:00 hodin do 15:30 hodin v budově MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8 – posluchárna K11
Zahájení kurzu: 9. 10. 2019
Garant kurzu: RNDr. Michal Bejček, Ph.D.
Kontakt: Michal.Bejcek@mff.cuni.cz

 

Práce na počítači – úprava fotografií

kapacita 15 posluchačů

Obsah kurzu: Pokročilejší práce na počítači – obrázky, úpravy fotografií

Zimní semestr – Malování, IrfanView
- práce s programem Malování (výběr částí obrázků, výběr s průhledným pozadím)
- kopírování a vkládání částí obrázků
- IrfanView – prohlížení fotografií, zmenšování, otáčení, převod do černobílé
- IrfanView – hromadné zmenšování, hromadné přejmenování

Letní semestr – Gimp
- základy ovládání programu
- pokročilejší výběr částí obrázku/fotografie (podle barvy, podle hran v obrázku …)
- retuše fotografií
- tvorba animovaných obrázků

Doba a místo konání: 1× za 2 týdny ve středu od 14:00 hodin do 15:30 hodin v budově MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8-Karlín - posluchárna K4.
Zahájení kurzu: 16. 10. 2019
Garant kurzu: RNDr. Ing. Jaroslav Richter
Kontakt: Jaroslav.Richter@mff.cuni.cz

 

Pokročilejší práce na počítači – Word+Excel

kapacita 15 posluchačů

Obsah kurzu:
Od účastníku kurzu se očekává, že ovládají základní ovládání počítače
(psaní na klávesnici, práce s myší, ukládání/otevírání souborů)

Zimní semestr – Word
- základní psaní ve Wordu – změna typu písma (fontu), formátování dokumentu (zarovnání textu)
- seznamy, třídění seznamů
- tabulky
- vkládání obrázků, jednoduchých tvarů, hypertextových odkazů, speciálních znaků atd.
- nastavení automatických oprav

Letní semestr – Excel
- seznámení se s prostředím Excelu, sešit/listy/buňky
- jednoduché výpočty odkazy na buňky
- odkazy mezi listy
- třídění buněk
- vkládání funkcí do buněk
- vytváření grafů

Doba a místo konání: 1× za 2 týdny ve středu od 14:00 hodin do 15:30 hodin v budově MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8 – posluchárna K4
Zahájení kurzu: 9. 10. 2019
Garant kurzu: RNDr. Ing. Jaroslav Richter

Kontakt: Jaroslav.Richter@mff.cuni.cz