Univerzita třetího věku

 

10. března 2020

Vážení a milí účastníci kurzů U3V,
s okamžitou platností do odvolání rektor UK ruší výuku v  programech U3V.
Toto rozhodnutí činí ve vztahu k aktuální situaci v ČR v souvislosti šíření koronavirové infekce.
Další informace obdržíte dodatečně.

 

Zájemci o kurzy obdrží formulář přihlášky + písemný záznam a školící texty o PO a BP pro účastníky CŽV na studijním oddělení MFF UK, Ke Karlovu 3, Praha 2 nebo je k dispozici na stránce formulářů. Všechny kurzy budou dvousemestrové od října 2019 do května 2020, datum zahájení jednotlivých kurzů bude na těchto stránkách nejpozději v dubnu 2019.
Poplatek za celý kurz je 500 Kč.
Členové Matfyz Alumni uhradí za celý kurz 200 Kč.

Vyplněnou přihlášku na předepsaném formuláři spolu s dokladem o zaplacení poplatku (platbu lze provést i hotovostí v pokladně MFF nebo přímo na studijním oddělení) a vyplněným a podepsaným formulářem Písemný záznam a školící texty o PO a BP pro účastníky CŽV předloží zájemci o kurzy U3V pro nadcházející akademický rok příslušné referentce studijního oddělení MFF UK.

Do kurzu U3V bude posluchač zapsán pouze v případě, že veškeré požadované doklady (přihláška + doklad o zaplacení + písemný záznam a školící texty) budou řádně vyplněny a dodány současně a v termínu pro zápis.

Termín pro odevzdání přihlášky je od 25. 2. do 28. 6. 2019.
Termín pro odevzdání přihlášky se prodlužuje do 2. 8. 2019. Po tomto termínu již nebude příjem přihlášek možný.

Číslo bankovního spojení: 21210277/0100
Variabilní symbol: 7
Specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

Kontaktní osoba:
Lucie Šimůnková, studijní oddělení

Garant U3V na MFF:
RNDr. Jan Kašpar, CSc.

 

V akademickém roce 2019/2020 budou v rámci U3V na MFF UK otevřeny následující kurzy:

 

Matematické vzdělávání v našich zemích od středověku po vznik MFF UK

kapacita 35 posluchačů KURZ JE JIŽ OBSAZEN

Obsah kurzu: Vývoj matematického vzdělávání od středověku až do současnosti. Středověké školy (klášterní, katedrální, farní, městské) a výuka matematiky na nich. Zrod a vývoj univerzity. Role sedmi svobodných umění. Postavení matematiky v hierarchii univerzitních věd. Vývoj zápisu čísel a základních početních algoritmů, základní učební pomůcky a základní matematická literatura. Role univerzitních, šlechtických a klášterních knihoven. Školy humanistické, Zrod národního školství a národních učebnic. Vzdělávání technických odborníků a technické inteligence. Nejdůležitější proměny ve struktuře a obsahu výuky na univerzitách v 18. a 19. století s důrazem na výuku matematiky. Postupné oddělování matematiky od humanitních věd a její příklon k vědám přírodním, následná emancipace a vytvoření samostatné matematicko-fyzikální fakulty. Některé význačné osobnosti naší univerzity, které se zasloužily o proměny výuky matematiky nebo se do historie zapsaly jako autoři národních učebnic nebo odborných a ve světě uznávaných prací.

Podrobnější představu o kurzu zprostředkuje samostatný článek na webu Matfyz.cz

Doba a místo konání: 1× za 2 týdny ve středu od 14:00 v budově MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8 – posluchárna K6
Zahájení kurzu: 16. 10. 2019
Garant kurzu: prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D.
Kontakt: becvamar@fd.cvut.cz

 

Matematika ve starém Řecku

kapacita 35 posluchačů

Obsah kurzu: Řecká přírodní filozofie, pýthagorejská škola, objev nesouměřitelných úseček, geometrické pojetí čísel a veličin, konečné a nekonečné, diskrétní a spojité, potýkání se s nekonečnem (Zénónovy aporie, nekonečné množství iracionalit, exhaustivní metoda, teorie proporcí geometrických veličin atd.).  Klasické úlohy řecké matematiky (kvadratura kruhu, zdvojení krychle, trisekce úhlu, rektifikace kružnice, konstrukce pravidelných mnohoúhelníků), konstrukce pravítkem a kružítkem, Eukleidovy postuláty. Neřešitelnost klasických úloh, „nepovolená“ řešení. Sókratés, Platón, Aristotelés, Euklidés a jeho Základy. Život a dílo Archiméda ze Syrákús. Výpočet konstanty π podle Archiméda. Obvod a obsah kruhu, objem a povrh koule, Archimédovo Počítání písku, jeho trisekce úhlu, arbelos, salinon, stomachoin. Měření vesmíru a měření Země (Aristarchos, Eratosthenés). Kalendář. Ptolemaios a jeho Almagest.   

Podrobnější představu o kurzu zprostředkuje samostatný článek na webu Matfyz.cz

Doba a místo konání: : 1× za 2 týdny ve středu od 14:00 v budově MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8 – posluchárna  K6
Zahájení kurzu: 9. 10. 2019

Garant kurzu: doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.
Kontakt: Jindrich.Becvar@mff.cuni.cz

 

Zajímavá matematika

kapacita 30 posluchačů

Obsah kurzu: Obsahem kurzu jsou zajímavosti, které se váží k vybraným pojmům a oblastem školské matematiky s mírným přesahem do matematiky vyšší. U každého tématu jsou nejprve stručně připomenuty základní poznatky, následují různé historické zajímavosti, souvislosti a aplikace.
Témata: odmocniny, logaritmy, axiomatizace matematiky, číselné obory, řešitelnost rovnic vyššího stupně, planimetrie, obsahy a objemy, základy diferenciálního a integrálního počtu, řady, efektivní způsoby výpočtu π.

Podrobnější představu o kurzu zprostředkuje samostatný článek na webu Matfyz.cz

Doba a místo konání: 1× týdně vždy v úterý 14:00 – 15:30 hod v budově MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8 – posluchárna K6
Zahájení kurzu: 8. 10. 2019
Garant kurzu: Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.
Kontakt: Zdenek.Halas@mff.cuni.cz

 

Geometrie v architektuře a malířství

kapacita 24 posluchačů KURZ JE JIŽ OBSAZEN

Obsah kurzu: Od počátků civilizace se praktická geometrie vyvíjela ruku v ruce s architekturou a výtvarným uměním. Východiskem budou základní geometrické rovinné a prostorové objekty – kružnice, čtverec, trojúhelník, kuželosečky, mnohostěny, kulová plocha, válcová plocha. Budeme sledovat zrod poznatků „školní geometrie“ a její využití v architektuře, v malířství a obecně ve výtvarném umění. Ukážeme si základní rysy řecké a římské architektury, typické slohy a připomeneme také různé prvky architektury moderní. Zaměříme se také na propojení vývoje malířství a zobrazování prostoru. Vše budeme sledovat z hlediska geometrie a jejího rozvoje. Různé geometrické hrátky a úlohy na procvičování prostorové představy nás budou kurzem rovněž provázet.
Předpokládám pouze základní znalosti geometrie a zájem o architekturu a kreslení.

Doba a místo konání: 1× za 2 týdny ve středu od 14:00 hodin do 15:30 hodin v budově MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8 – posluchárna K5.
Zahájení kurzu: 16. 10. 2019
Garant kurzu: RNDr. Petra Surynková, Ph.D.
Kontakt: Petra.Surynkova@mff.cuni.cz

 

Fyzika v životě člověka

kapacita není omezena

Obsah kurzu: V rámci kurzu se posluchači populární formou seznámí s tím, jak se fyzika projevuje v různých oblastech života člověka, od vzniku života až po moderní biokompatibilní materiály. Během dvou semestrů to budou přednášky na téma:
Vesmír jako kolébka života, od prvních biomolekul k člověku, proč drží molekuly pohromadě, spektroskopie a detekce molekul, rtg metody, modely struktur molekul, optika vidění, optická mikroskopie, fyzika fotografie, Ramanovská spektroskopie, akustická mikroskopie, tomografie, proudění tekutin, slyšení, ucho, akustika, člověk a rovnováha, mechanika pohybu, materiály pro implantáty, keramiky, skla a kompozitní materiály, entropie, termodynamika chemických reakcí, energetická bilance organismu, apod.

Doba a místo konání: 1× týdně v úterý od 14:00 do 15:30 hod v budově MFF UK, Ke Karlovu 5, Praha 2 – posluchárna F2
Zahájení kurzu: 8. 10. 2019
Garant kurzu: doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc.
Kontakt: pavel.svoboda@mff.cuni.cz

 

Fyzika pro nefyziky

kapacita není omezena

Obsah kurzu: V rámci kurzu se posluchači seznámí populární formou s některými partiemi fyziky. Během dvou semestrů absolvují např. přednášky z částicové a kvantové fyziky, klimatologie, akustiky, klasické mechaniky, teorie relativity a další. Kromě přednášek jsou součástí kurzu také exkurze na zajímavá fyzikální pracoviště, např. tokamak Compas v UFP AV ČR, STM mikroskop ve Fyzikálním ústavu AV ČR, v letním semestru návštěva pracoviště Leksellova Gama nože v nemocnici Na Homolce a jaderný reaktor VR-1 Vrabec FJFI ČVUT.

Podrobnější představu o kurzu zprostředkuje samostatný článek na webu Matfyz.cz

Doba a místo konání: 1× týdně v pondělí od 14:00 hodin do 15:30 hodin, budova MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8 – posluchárna T2
Zahájení kurzu: 7. 10. 2019

Garant kurzu: doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc.
Kontakt: Jan.Obdrzalek@mff.cuni.cz

 

Vesmír na internetu I – Nové objevy ve sluneční soustavě a na explanetách

kapacita není omezena

Obsah kurzu: Ve školním roce 2019/2020 se dostává cyklus čtyř volně propojených ročníků přednášek o vesmíru k prvnímu tématu – k přehledu těles a jejich pohybů ve sluneční soustavě. Od posledního běhu tohoto tématu v roce 2015/2016 přibylo mnoho objevů, a ty budou zejména předmětem přednášek. Namátkou uveďme výsledky sondy New Horizons, ale i náznaky prstenců kolem planetek Chariklo, Saturových měsíců Rhes a lapsus, Pluta a exoplanety J140b. Co se týče exoplanet, počet dosud objevených planetárních soustav v Galaxii stoupl na téměř 4000 případů, většina exoplanet se však vůbec nepodobá tělesům soustavy sluneční. Zařazeny budou samozřejmě i Keplerovy zákony pohybu planet, vysvětlení slapových sil, vzniku sopek, tvorby impaktních kráterů a scénáře vzniku sluneční soustavy. 

Doba a místo konání: 1× týdně vždy ve středu od 14:00 hodin do 15:30 hodin v budově MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8 – posluchárna T2
Zahájení kurzu: 16. 10. 2019
Garant kurzu: doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.
Kontakt: Martin.Solc@mff.cuni.cz

 

Optické, akustické a elektrické jevy v atmosféře

kapacita není omezená

Obsah kurzu: Odraz, lom a rozptyl světelných paprsků v atmosféře – zrcadlení, fata morgána, astronomická refrakce, jevy při západu a východu Slunce, soumrakové jevy, barvy oblohy, duhy, koróny, glórie, halové jevy. Šíření zvuku v atmosféře – akustický index lomu, akustické stíny, anomální slyšitelnost, útlum zvuku v plynech, rázové vlny. Základy atmosférické, oblačné a bouřkové elektřiny   -  ionizace a elektrická vodivost vzduchu, separace elektrických nábojů v oblacích, hrotové výboje, blesky, jejich druhy, podmínky vzniku a struktura, tzv. přechodné světelné úkazy.

Pozor! Tento kurz se v roce 2019/20 nebude konat v Praze, bude se konat ve Vlašimi, Na Valech 322,  ve Farní charitě.

Organizace: bloky čtyř vyučovacích hodin jednou měsíčně od října 2019 do května 2020

Více informací na studijním oddělení MFF nebo u garanta U3V na MFF – viz výše
Garant kurzu: prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.
Kontakt: Jan.Bednar@mff.cuni.cz  

 

Základy práce na počítači – začátečníci

kapacita 15 posluchačů

Obsah kurzu: kurz je určen pro úplné začátečníky, kteří zatím neměli mnoho možností s počítačem pracovat. V zimním semestru se budou probírat základy práce na počítači, tedy ovládání počítače a práce se systémem Windows. V letním semestru se účastníci seznámí s webovým prohlížečem a různými službami dostupnými na síti Internet.

Doba a místo konání: 1× za 2 týdny ve středu od 14:00 hodin do 15:30 hodin v budově MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8 – posluchárna K11
Zahájení kurzu: 9. 10. 2019
Garant kurzu: RNDr. Michal Bejček, Ph.D.
Kontakt: Michal.Bejcek@mff.cuni.cz

 

Práce na počítači – úprava fotografií

kapacita 15 posluchačů KURZ JE JIŽ OBSAZEN

Obsah kurzu: Pokročilejší práce na počítači – obrázky, úpravy fotografií

Zimní semestr – Malování, IrfanView
- práce s programem Malování (výběr částí obrázků, výběr s průhledným pozadím)
- kopírování a vkládání částí obrázků
- IrfanView – prohlížení fotografií, zmenšování, otáčení, převod do černobílé
- IrfanView – hromadné zmenšování, hromadné přejmenování

Letní semestr – Gimp
- základy ovládání programu
- pokročilejší výběr částí obrázku/fotografie (podle barvy, podle hran v obrázku …)
- retuše fotografií
- tvorba animovaných obrázků

Doba a místo konání: 1× za 2 týdny ve středu od 14:00 hodin do 15:30 hodin v budově MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8-Karlín - posluchárna K4.
Zahájení kurzu: 16. 10. 2019
Garant kurzu: RNDr. Ing. Jaroslav Richter
Kontakt: Jaroslav.Richter@mff.cuni.cz

 

Pokročilejší práce na počítači – Word+Excel

kapacita 15 posluchačů KURZ JE JIŽ OBSAZEN

Obsah kurzu:
Od účastníku kurzu se očekává, že ovládají základní ovládání počítače
(psaní na klávesnici, práce s myší, ukládání/otevírání souborů)

Zimní semestr – Word
- základní psaní ve Wordu – změna typu písma (fontu), formátování dokumentu (zarovnání textu)
- seznamy, třídění seznamů
- tabulky
- vkládání obrázků, jednoduchých tvarů, hypertextových odkazů, speciálních znaků atd.
- nastavení automatických oprav

Letní semestr – Excel
- seznámení se s prostředím Excelu, sešit/listy/buňky
- jednoduché výpočty odkazy na buňky
- odkazy mezi listy
- třídění buněk
- vkládání funkcí do buněk
- vytváření grafů

Doba a místo konání: 1× za 2 týdny ve středu od 14:00 hodin do 15:30 hodin v budově MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8 – posluchárna K4
Zahájení kurzu: 9. 10. 2019
Garant kurzu: RNDr. Ing. Jaroslav Richter

Kontakt: Jaroslav.Richter@mff.cuni.cz