Univerzita třetího věku

 

Zájemci o kurzy obdrží formulář přihlášky + písemný záznam a školící texty o PO a BP pro účastníky CŽV na studijním oddělení MFF UK, Ke Karlovu 3, Praha 2 nebo je k dispozici na stránce formulářů. Všechny kurzy budou dvousemestrové od října 2020 do května 2021, přesný termín zahájení bude ještě upřesněn.
Poplatek za celý kurz je 500 Kč.
Členové Matfyz Alumni a  členové Alumni UK uhradí za celý kurz 200 Kč.

Vyplněnou přihlášku na předepsaném formuláři spolu s dokladem o zaplacení poplatku (platbu lze provést i hotovostí v pokladně MFF nebo přímo na studijním oddělení) a vyplněným a podepsaným formulářem Písemný záznam a školící texty o PO a BP pro účastníky CŽV předloží zájemci o kurzy U3V pro nadcházející akademický rok příslušné referentce studijního oddělení MFF UK.

Do kurzu U3V bude posluchač zapsán pouze v případě, že veškeré požadované doklady (přihláška + doklad o zaplacení + písemný záznam a školící texty) budou řádně vyplněny a dodány současně a v termínu pro zápis.

Termín pro odevzdání přihlášky je 31. 8. 2020.

Číslo bankovního spojení: 21210277/0100
Variabilní symbol: 7
Specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

Kontaktní osoba:
Lucie Šimůnková, studijní oddělení

Garant U3V na MFF:
RNDr. Jan Kašpar, CSc.

 

V akademickém roce 2020/2021 budou v rámci U3V na MFF UK otevřeny následující kurzy: