Univerzita třetího věku

Zájemci o kurzy (všechny budou dvousemestrové) obdrží formulář přihlášky + písemný záznam a školící texty o PO a BP pro účastníky CŽV na studijním oddělení MFF UK, Ke Karlovu 3, Praha 2 nebo na stránce formulářů.
Poplatek za celý kurz je 500 Kč.
Členové Matfyz Alumni uhradí za celý kurz 200 Kč.

Vyplněnou přihlášku na předepsaném formuláři spolu s dokladem o zaplacení poplatku (platbu lze provést i hotovostí v pokladně MFFnebo přímo na studijním oddělení) a vyplněným a podepsaným formulářem Písemný záznam a školící texty o PO a BP pro účastníky CŽV předloží zájemci o kurzy U3V pro nadcházející akademický rok příslušné referentce studijního oddělení MFF UK.

Do kurzu U3V bude posluchač zapsán pouze v případě, že veškeré požadované doklady (přihláška + doklad o zaplacení + písemný záznam a školící texty) budou řádně vyplněny a dodány současně a v termínu pro zápis.

Termín pro odevzdání přihlášky je od 5. února do 29. června 2018.
Termín pro odevzdání přihlášky se prodlužuje do 3. srpna 2018. Po tomto termínu již nebude příjem přihlášek možný.

Číslo bankovního spojení: 21210277/0100
Variabilní symbol: 7
Specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

Kontaktní osoba:
Lucie Šimůnkovástudijní oddělení

Aktuální úřední hodiny najdete na stránce studijního oddělení.

Garant U3V na MFF:
RNDr. Jan Kašpar, CSc.


V akademickém roce 2018/2019 budou v rámci U3V na MFF UK otevřeny následující kurzy:

Matematika ve starém Egyptě a Mezopotámii

kapacita 35 posluchačů

Obsah kurzu – zimní semestr: Starý Egypt. Hieroglyfické, hieratické a démotické písmo, písaři, školy a knihovny,papyrus. Egyptské matematické texty. Zápis čísel,desítková nepoziční soustava. Aritmetické operace, komplikované počítání se zlomky. Počátky algebry.Výpočty obsahů a objemů, sklony rovin, vyměřování.
Praktické úlohy, úlohy o chlebu a pivech.

Obsah kurzu – letní semestr: Starověká Mezopotámie. Klínové písmo,písaři, školy a knihovny, hliněné tabulky. Matematické texty. Zápis čísel, šedesátková nedůsledně poziční soustava a desítková nepoziční soustava. Aritmetické operace.Počátky algebry, úlohy vedoucí na lineární, kvadratické a kubické rovnice a jejich soustavy. Pythagorova věta.Výpočty obsahů a objemů. Počátky theoretické geometrie.
Praktické úlohy, finanční aritmetika.

Doba a místo konání: 1× za 2 týdny ve středu od 14:00 do 15:30 v budově MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8 – učebna K6
Zahájení kurzu: 3. 10. 2018
Garant kurzu: doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc
Kontakt: Jindrich.Becvar@mff.cuni.cz

Podrobnější představu o kurzu zprostředkuje samostatný článek na webu Matfyz.cz.

 

Matematické střepy a střípky

kapacita 35 posluchačů

Obsah kurzu: Kurz bude pestrou směsicí zajímavých matematických témat z matematiky,z historie matematiky a historie vyučování matematice, která bude obohacena biografickými informacemi hlavních aktérů a různými historickými souvislostmi.
Uvedena budou mimo jiné následující témata: matematika všedního dne(ISBN, čarový kód, bankovní účty), zajímavé úlohy cestující historií (ptačí úlohy, převoznické úlohy, úlohy o závěti, úlohy o společné práci, úlohy o sázkách apod.), dvě úlohy z Bulharska 19. století (jak podvádět při volbách čestně, cesta ze Staré Zagory do Plovdivu), problémy z teorie čísel(prvočísla,dokonaláčísla,Mersennova prvočísla, Fermatova prvočísla, honba za velkými prvočísly), důkazy beze slov (pokud bude řečník ochraptělý). Životní osudy a dílo několika českých matematických buditelů (S. Vydra,J. V. Sedláček, J. F. Smetana, F. J. Studnička). Vznik a vývoj Jednoty českých matematiků a fyziků.

Doba a místo konání: : 1× za 2 týdny ve středu od 14:00 do 15:30 v budově MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8 – učebna K6
Zahájení kurzu: 10. 10. 2018
Garant kurzu: prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D.
Kontakt: nemcova@fd.cvut.cz

 

Zajímavá matematika

kapacita 30 posluchačů

Obsah kurzu: Obsahem kurzu jsou zajímavosti, které se váží k vybraným pojmům a oblastem školské matematiky s mírným přesahem do matematiky vyšší. U každého tématu jsou nejprve stručně připomenuty základní poznatky, následují různé historické zajímavosti, souvislosti a aplikace.
Témata: odmocniny, logaritmy, axiomatizace matematiky, číselné obory, řešitelnost rovnic vyššího stupně, planimetrie, obsahy a objemy, základy diferenciálního a integrálního počtu, řady, efektivní způsoby výpočtu ?.

Doba a místo konání: 1× týdně vždy ve čtvrtek od 14:00 do 15:30 v budově MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8 – učebna K6
Zahájení kurzu: 11. 10. 2018
Garant kurzu: Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.
Kontakt: Zdenek.Halas@mff.cuni.cz

Podrobnější představu o kurzu zprostředkuje samostatný článek na webu Matfyz.cz.

 

Geometrie v architektuře a malířství

kapacita 24 posluchačů

Obsah kurzu: Od počátků civilizace se praktická geometrie vyvíjela ruku v ruce s architekturou a výtvarným uměním. Východiskem budou základní geometrické rovinné a prostorové objekty – kružnice, čtverec, trojúhelník, kuželosečky, mnohostěny, kulová plocha, válcová plocha. Budeme sledovat zrod poznatků „školní geometrie“ a její využití v architektuře, v malířství a obecně ve výtvarném umění. Ukážeme si základní rysy řecké a římské architektury, typické slohy a připomeneme také různé prvky architektury moderní. Zaměříme se také na propojení vývoje malířství a zobrazování prostoru. Vše budeme sledovat z hlediska geometrie a jejího rozvoje. Různé geometrické hrátky a úlohy na procvičování prostorové představy nás budou kurzem rovněž provázet.
Předpokládám pouze základní znalosti geometrie a zájem o architekturu a kreslení.

Doba a místo konání: 1× za 2 týdny ve středu od 14:00 do 15:30 v budově MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8 – učebna K8
Zahájení kurzu: 10. 10. 2018
Garant kurzu: RNDr. Petra Surynková, Ph.D.
Kontakt: Petra.Surynkova@mff.cuni.cz

 

Finanční matematika

kapacita 24 posluchačů

Obsah kurzu: Seznámení posluchačů se základními pojmy a matematickými nástroji užívanými ve finančních výpočtech. Základem je úrokový počet a jeho užití ke stanovení časové hodnoty peněz. Princip stanovení počáteční a koncové hodnoty peněžního toku je klíčový pro pochopení finančních produktů, jakými jsou spoření a úvěry. Dále jsou v kurzu vyloženy principy hodnocení investičních příležitostí a oceňování cenných papírů, zejména dluhopisů s pevnou úrokovou sazbou. V závěru se zaměříme na vysvětlení konstrukce produktů životního pojištění, kde se kromě aparátu finanční matematiky uplatňuje práce s demografickými předpoklady.

Doba a místo konání: 1× za 14 dní ve středu od 14:00 do 15:30 v budově MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8 – učebna K8
Zahájení kurzu: 3. 10. 2018
Garant kurzu: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
Kontakt: Lucie.Mazurova@mff.cuni.cz

 

Fyzika v životě člověka

kapacita není omezena

Obsah kurzu: V rámci kurzu se posluchači populární formou seznámí s tím, jak se fyzika projevuje v různých oblastech života člověka, od vzniku života až po moderní biokompatibilní materiály. Během dvou semestrů to budou přednášky na téma:
Vesmír jako kolébka života, od prvních biomolekul k člověku, proč drží molekuly pohromadě, spektroskopie a detekce molekul, rtg metody, modely struktur molekul, optika vidění, optická mikroskopie, fyzika fotografie, Ramanovská spektroskopie, akustická mikroskopie, tomografie, proudění tekutin, slyšení, ucho, akustika, člověk a rovnováha, mechanika pohybu, materiály pro implantáty, keramiky, skla a kompozitní materiály, entropie, termodynamika chemických reakcí, energetická bilance organismu, apod.

Doba a místo konání: 1× týdně v úterý od 14:00 do 15:30 v budově MFF UK, Ke Karlovu 5, Praha 2 – učebna F2
Zahájení kurzu: 9. 10. 2018
Garant kurzu: doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc.
Kontakt: pavel.svoboda@mff.cuni.cz

 

Fyzika pro nefyziky

kapacita není omezena

Obsah kurzu: V rámci kurzu se posluchači seznámí populární formou s některými partiemi fyziky. Během dvou semestrů absolvují např. přednášky z částicové a kvantové fyziky, klimatologie, akustiky, klasické mechaniky, teorie relativity a další. Kromě přednášek jsou součástí kurzu také exkurze na zajímavá fyzikální pracoviště, např. tokamak Compas v UFP AV ČR, STM mikroskop ve Fyzikálním ústavu AV ČR, v letním semestru návštěva pracoviště Leksellova Gama nože v nemocnici Na Homolce a jaderný reaktor VR-1 Vrabec FJFI ČVUT.

Doba a místo konání: 1× týdně v pondělí od 14:00 do 15:30 v budově MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8 – učebna T2
Zahájení kurzu: 1. 10. 2018
Garant kurzu: doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc.
Kontakt: Jan.Obdrzalek@mff.cuni.cz

Podrobnější představu o kurzu zprostředkuje samostatný článek na webu Matfyz.cz.

 

Meteorologie a současná společnost

kapacita není omezena

Obsah kurzu: Kurz poskytne přehled o hlavních soudobých úkolech meteorologie a jejích přínosech pro život společnosti. V úvodní části budou posluchači seznámeni se základními charakteristikami zemské atmosféry a s hlavními v ní probíhajícími procesy. Následující část bude věnována problematice současné předpovědi počasí se zahrnutím informací o využití družicových, radiolokačních a dalších moderních technických prostředků k získávání meteorologických dat, pozornost bude věnována i zdrojům předpovědí a jejich kvalitě na internetu a v mobilních aplikacích. Dále budou posluchači seznámeni s aktuálními úkoly meteorologie v tematické oblasti ochrany čistoty ovzduší a s jejími dalšími environmentálními aplikacemi. Půjde mj. o aplikovanou klimatologii, interakce mezi lidskou činností a atmosférou, popř. komplexním klimatickým systémem. Budou též zahrnuty přínosy meteorologie pro významné oblasti národního hospodářství (zemědělství, doprava, energetika apod.), odpovídající pozornost bude věnována nebezpečným meteorologickým jevům z hlediska kooperací meteorologů se složkami tzv. krizového managementu.

Doba a místo konání: 1× za 14 dnů ve čtvrtek od 14:00 do 15:30 v budově MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8 – učebna T2
Zahájení kurzu: 18. 10. 2018
Garant kurzu: prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.
Kontakt: Jan.Bednar@mff.cuni.cz

 

Vesmír na internetu IV – nové dalekohledy a astrobiologie

kapacita není omezena

Obsah kurzu: Výzkum vesmíru prožívá v současnosti zlatý věk. Gravitační vlny, před více než 100 lety předpovězené Albertem Einsteinem, byly poprvé zachyceny současně dvěma interferometrickými detektory LIGO dne 14. 9. 2015. Vlny přišly ze vzdálenosti 1,3 miliardy světelných let, jejich zdrojem bylo splynutí dvou černých děr o hmotnostech asi 30 Sluncí. Za tento objev byla udělena Nobelova cena 2017. Dne 18. 8. 2017 ve 13:21 světového času oba detektory LIGO v USA a evropský detektor Virgo zaregistrovaly gravitační vlny ze vzdálenosti 130 milionů světelných let, které vznikly splynutím dvou neutronových hvězd. Ve stejný okamžik a ze stejného směru zaznamenala družice Fermi záblesk záření gama, odpovídající teoretickým modelům srážky neutronových hvězd. Novým objevům, novým pozemským i kosmickým detektorům a dalekohledům bude věnován zimní semestr.
Astrobiologie, studium vzniku života, prebiotické organické molekuly v kometách a na některých tělesech sluneční soustavy, exoplanety a hledání mimozemského života budou náplní letního semestru.

Doba a místo konání: 1× týdně vždy ve středu od 14:00 do 15:30 v budově MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8 – učebna T2
Zahájení kurzu: od 17. 10. 2018
Garant kurzu: doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.
Kontakt: Martin.Solc@mff.cuni.cz

 

Základy práce na počítači – začátečníci

kapacita 15 posluchačů

Obsah kurzu: kurz je určen pro úplné začátečníky, kteří zatím neměli mnoho možností s počítačem pracovat. V zimním semestru se budou probírat základy práce na počítači, tedy ovládání počítače a práce se systémem Windows. V letním semestru se účastníci seznámí s webovým prohlížečem a různými službami dostupnými na síti Internet.

Doba a místo konání: 1× za 2 týdny ve středu od 14:00 do 15:30 v budově MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8 – učebna K11
Zahájení kurzu: 3. 10. 2018
Garant kurzu: RNDr. Michal Bejček, Ph.D.
Kontakt: Michal.Bejcek@mff.cuni.cz

 

Práce na počítači – úprava fotografií

kapacita 15 posluchačů

Obsah kurzu: Pokročilejší práce na počítači – obrázky, úpravy fotografií

Zimní semestr – Malování, IrfanView
- práce s programem Malování (výběr částí obrázků, výběr s průhledným pozadím)
- kopírování a vkládání částí obrázků
- IrfanView – prohlížení fotografií, zmenšování, otáčení, převod do černobílé
- IrfanView – hromadné zmenšování, hromadné přejmenování

Letní semestr – Gimp
- základy ovládání programu
- pokročilejší výběr částí obrázku/fotografie (podle barvy, podle hran v obrázku …)
- retuše fotografií
- tvorba animovaných obrázků

Doba a místo konání: 1× za 2 týdny ve středu od 14:00 do 15:30 v budově MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8 – učebna K4
Zahájení kurzu: 10. 10. 2018
Garant kurzu: RNDr. Ing. Jaroslav Richter
Kontakt: Jaroslav.Richter@mff.cuni.cz

 

Pokročilejší práce na počítači – Word+Excel

kapacita 15 posluchačů

Obsah kurzu:
Od účastníku kurzu se očekává, že ovládají základní ovládání počítače
(psaní na klávesnici, práce s myší, ukládání/otevírání souborů)

Zimní semestr – Word
- základní psaní ve Wordu – změna typu písma (fontu), formátování dokumentu (zarovnání textu)
- seznamy, třídění seznamů
- tabulky
- vkládání obrázků, jednoduchých tvarů, hypertextových odkazů, speciálních znaků atd.
- nastavení automatických oprav

Letní semestr – Excel
- seznámení se s prostředím Excelu, sešit/listy/buňky
- jednoduché výpočty, odkazy na buňky
- odkazy mezi listy
- třídění buněk
- vkládání funkcí do buněk
- vytváření grafů

Doba a místo konání: 1× za 2 týdny ve středu od 14:00 do 15:30 v budově MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8 – učebna K4
Zahájení kurzu: 3. 10. 2018
Garant kurzu: RNDr. Ing. Jaroslav Richter
Kontakt: Jaroslav.Richter@mff.cuni.cz