Univerzita třetího věku

 

Do kurzů je možno se přihlásit POUZE MAILEM, NEBO DOKLADY ZASLAT POŠTOU – mail: simunkov@dekanat.mff.cuni.cz.

V akademickém roce 2021/2022 budou přihlášky přijímány pouze s příslušným dokladem o zaplacení a vyplněným a podepsaným formulářem Písemný záznam a školící texty o PO a BP pro účastníky (CŽV), který je k dispozici na webových stránkách mff.cuni.cz/studium/formulare pod celoživotním vzděláváním.

Do kurzu U3V bude posluchač zapsán pouze v případě, že veškeré požadované doklady (přihláška + doklad o zaplacení + písemný záznam a školící texty) budou řádně vyplněny a dodány současně a v termínu pro zápis.

Příjem přihlášek za studijní oddělení: paní Lucie Šimůnková. S ostatními dotazy, které se týkají odborné části a organizace výuky se obracejte na garanty jednotlivých kurzů.

Termín pro podání přihlášek je od 12. 4. 2021 do 31. 8. 2021, po tomto datu nebudou další přihlášky přijímány.

Poplatek za kurz je 500 Kč.
Členové Matfyz Alumni a členové Alumni UK uhradí za kurz 200 Kč.

Číslo bankovního spojení: 21210277/0100
Variabilní symbol: 7
Specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

Garant U3V na MFF UK:
doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.

 

V akademickém roce 2021/2022 budou v rámci U3V na MFF UK otevřeny následující kurzy:

 

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208