Zápis předmětů

Úvodem malé terminologické ujasnění: Rozlišujeme mezi zápisem předmětu a zápisem do rozvrhu. Zápis předmětu v daném úseku studia je, volně řečeno, informace ve Vašem výkazu o studiu, vedeném elektronicky v SISu, o tom, že v daném úseku studia zamýšlíte absolvovat daný předmět, což Vám zajišťuje možnost účastnit se jeho výuky a podrobovat se kontrole studia tohoto předmětu. Zápis do rozvrhu je informace o tom, v jakém čase a na jakém místě se budete výuky daného předmětu zúčastňovat.

Zápisy předmětů probíhají každý semestr v období určeném harmonogramem akademického roku fakulty. Zápisy se uskutečňují elektronicky prostřednictvím SISu (technické detaily najdete zde). Do konce období určeného pro zápis je zápis předmětů pouze předběžný a můžete si ho sami dle potřeby měnit. Po skončení období pro zápis předmětů Vám Studijní oddělení fakulty potvrdí zápis těch předběžně zapsaných předmětů, které máte právo si zapsat; jakýkoli další zásah do zápisu předmětů už nemůžete samostatně provést a musíte případné změny řešit se studijním oddělením.

Zápis předmětů probíhá na naší fakultě ve dvou fázích. V první fázi zápisu si můžete zapisovat pouze ty předměty, které jsou pro Vás primárně určené (stanovením oboru, kroužku v prvním ročníku), případně na ty, na něž zápis není takto omezen. Ve druhé fázi se mohou zapsat i všichni ostatní studenti UK až do naplnění kapacity. První fáze zápisu začíná zpravidla přibližně dva týdny před začátkem semestru, druhá fáze zápisu začíná se začátkem semestru (viz harmonogram ak. roku).

U všech zapisovaných předmětů je povinný zápis do rozvrhu. To znamená, že při zápisu předmětu je zapotřebí si vybrat konkrétní „rozvrhový lístek“ (tj. paralelku přednášky a skupinu cvičení), na který se zapíšete; tento výběr probíhá také pomocí SISu. Tuto volbu je možno v období určeném pro zápis ještě změnit. Vybrat konkrétní rozvrhový lístek je nutné i u předmětů, které ještě nemají definitivní rozvrh. Zápis do rozvrhu probíhá podle stejného harmonogramu jako zápis předmětů.

S případnými dotazy a připomínkami týkajícími se pravidel zápisu se můžete obracet na adresu stud@dekanat.mff.cuni.cz, s případnými otázkami technického charakteru na sis-adm@karlov.mff.cuni.cz.

© 2013–2017 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá Studijní oddělení.