Zápis předmětů

Úvodem malé terminologické ujasnění: Rozlišujeme mezi zápisem předmětu a zápisem do rozvrhu. Zápis předmětu v daném úseku studia je, volně řečeno, informace ve Vašem výkazu o studiu, vedeném elektronicky v SISu, o tom, že v daném úseku studia zamýšlíte absolvovat daný předmět, což Vám zajišťuje možnost účastnit se jeho výuky a podrobovat se kontrole studia tohoto předmětu. Zápis do rozvrhu je informace o tom, v jakém čase a na jakém místě se budete výuky daného předmětu zúčastňovat.

Zápisy předmětů probíhají každý semestr v období určeném harmonogramem akademického roku fakulty. Zápisy se uskutečňují elektronicky prostřednictvím SISu (technické detaily najdete zde). Do konce období určeného pro zápis je zápis předmětů pouze předběžný a můžete si ho sami dle potřeby měnit. Po skončení období pro zápis předmětů Vám Studijní oddělení fakulty potvrdí zápis těch předběžně zapsaných předmětů, které máte právo si zapsat; jakýkoli další zásah do zápisu předmětů už nemůžete samostatně provést a musíte případné změny řešit se studijním oddělením.

Dále upozorňujeme, že na MFF UK je u některých předmětů (zejména předmětů 1. ročníku bakalářských studijních programů) zaveden dvoufázový zápis předmětů. U těchto předmětů se v první - přednostní - fázi zápisu mohou studenti zapisovat pouze na ty paralelky a cvičení, které jsou pro ně primárně určené (stanovením programu, resp. oboru, ročníku či kroužku). Ve druhé - volné - fázi je zápis omezen pouze kapacitou paralelky či cvičení. První fáze zápisu v ZS začíná 3 týdny před začátkem semestru a v LS 2 týdny před začátkem semestru; druhá fáze začíná vždy týden před začátkem výuky. U předmětů, které dvoufázový zápis nemají, je možný volný zápis (omezený pouze kapacitou) již v první fázi. Přesné termíny jsou uvedeny v harmonogramu akademického roku.

U všech zapisovaných předmětů je povinný zápis do rozvrhu. To znamená, že při zápisu předmětu je zapotřebí si vybrat konkrétní "rozvrhový lístek" (tj. paralelku přednášky a skupinu cvičení), na který se zapíšete; tento výběr probíhá také pomocí SISu. Tuto volbu je možno v období určeném pro zápis ještě změnit. Vybrat konkrétní rozvrhový lístek je nutné i u předmětů, které ještě nemají definitivní rozvrh. Zápis do rozvrhu probíhá podle stejného harmonogramu jako zápis předmětů.

S případnými dotazy a připomínkami týkajícími se pravidel zápisu se můžete obracet na adresu sis-adm@karlov.mff.cuni.cz. S případnými dotazy k rozvrhu se můžete obracet na adresu bednarek@ksi.mff.cuni.cz .