Neplatí od 1. 1. 2009, viz Směrnice tajemníka 2/2008.

Směrnice tajemníka č. 2/1999

Inventarizace na MFF v roce 1999

 1. Současný stav
 2. Pobyty pracovníků MFF v zahraničí upravuje Příkaz děkana č. 15/1993, který obsahuje Zásady pro zahraniční styky, Směrnici pro zahraniční styky i příslušné formuláře. Podle této směrnice je pracovník povinen individuálně se pojistit pro případ úrazu a nemoci v zahraničí.

 3. Popis nového produktu
 4. Dne 5. listopadu 1999 uzavřela MFF s Komerční pojišťovnou “Smlouvu o obchodním zastoupení”, která umožňuje všem pracovníkům MFF uzavřít pojištění na zahraniční pracovní cestu za výhodný turistický tarif.

  Pojistný produkt „cestovní“ tvoří:

  • pojištění léčebných výloh při cestách do zahraničí
  • úrazové připojištění k pojištění léčebných výloh
  • připojištění cestovních zavazadel, odpovědnosti za škody k pojištění léčebných výloh při cestách do zahraničí.

  Teritoriálně jsou stanovena dvě pásma, a to:

  • oblast E: státy Evropy, Izrael, Kypr, Maroko, Tunisko, Turecko sazba 20,- Kč/den
  • Oblast S: zbytek světa sazba 35,- Kč/den

 5. Pojištění pracovníků MFF
 6. S účinností od 6. prosince 1999 se upravuje pojištění zahraničních pracovních cest pracovníků MFF takto:

  1. Standardní postup:
  2. Pracovník MFF v dostatečném předstihu (alespoň 2 pracovní dny před zahájením cesty) bude kontaktovat osobně, telefonicky, faxem nebo e-mailem pověřeného pracovníka děkanátu, kterému nahlásí potřebné údaje (jméno, příjmení, titul, rodné číslo; cílová země cesty, datum začátku a konce cesty). Pověřený pracovník děkanátu zařídí příslušné formality a po dohodě s pracovníkem MFF mu předá příslušné dokumenty (identifikační kartu a karnet s asistenční službou).

   V tomto případě MFF plně hradí v rámci cestovního příkazu veškeré náklady. Týká se všech druhů financování zahraničních pracovních cest: z rozpočtu pracoviště, z centrálních zdrojů, ale i prostředků na výzkumné záměry a grantů!

  3. Výjimky:
  4. Pracovník MFF, který se z různých důvodů rozhodne nevyužít výše uvedený druh pojištění, se může i nadále pojistit individuálně u kterékoli pojišťovny za účelem pojistky na tuto cestu, která garantuje pojištění léčebných výloh a úrazů v zahraničí.

   V tomto případě uhradí MFF tuto cestovní pojistku pouze do výše nákladů, které by vznikly, kdyby se pracovník na stejnou cestu pojistil podle bodu a). Pokud budou náklady na individuální pojištění pracovníka vyšší, nelze tento rozdíl hradit z žádných prostředků, které fakulta spravuje (týká se i grantových), a pracovník musí tento rozdíl uhradit z vlastních prostředků, popř. z prostředků zvoucí strany.

 7. Organizace a administrativa
 8. Nabízený nový způsob pojištění přináší minimální nároky na administrativní zatížení pracovníků MFF, kteří vyjíždějí do zahraničí. Jak bylo výše popsáno, lze veškeré úkony zařídit např. elektronicky, předání dokumentů pak fakultní poštou.

  U pověřeného pracovníka děkanátu se lze také seznámit se všeobecnými pojistnými podmínkami a příslušnými smluvními ujednáními.

  Pověřeným pracovníkem děkanátu (obchodním zástupcem Komerční pojišťovny) pro potřeby pojištění pro zahraniční pracovní cesty je:

  paní Marcela Nožičková
  adresa: Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
  tel.: 22191 1240
  fax: 22191 1406
  e-mail: nozickov@dekanat.mff.cuni.cz

  V případě nepřítomnosti zastupuje:

  paní Marie Bragagnolová
  adresa: Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
  tel.: 22191 1219
  fax: 22191 1406
  e-mail: braga@dekanat.mff.cuni.cz

Změny a doplnění tohoto vnitřního předpisu provádí jeho navrhovatel, který je též zodpovědný za jeho aktualizaci z hlediska souladu s platnými právními předpisy a kontrolu. Kontrolu tohoto předpisu provádí také interní auditor, který je též oprávněn podávat návrhy na jeho aktualizaci, zrušení a na vydání nového vnitřního předpisu na základě jeho své funkce.

V Praze dne 2. 12. 1999

 

RNDr. Petr KARAS
tajemník MFF

Navrhovatel : Tajemník UK MFF