Směrnice tajemníka č.1/2019
O vykazování a účtování kurzových rozdílů

 

Obsah:
I. Předmět úpravy
II. Účtování kurzových rozdílů
III. Kurzové rozdíly u pohledávek a závazků
IV. Kurzové rozdíly při vyúčtování cestovného při cestě do zahraničí
V. Závěrečná ustanovení

 

I. Předmět úpravy

Tato směrnice upravuje pravidla pro oceňování finančního majetku, pohledávek a závazků v souladu se Zákonem 563/1991 Sb. O účetnictví.

II. Účtování kurzových rozdílů

Kurzové ztráty jsou účtovány na vrub účtu 545 a kurzové zisky jsou účtovány ve prospěch účtu 645.

Stav ve valutových pokladnách a na devizových účtech je přepočten kurzem ČNB ke dni posledního dne v měsíci každého čtvrtletí. Stav pohledávek a závazků je přepočten kurzem ČNB k 31. 12. daného roku.

III. Kurzové rozdíly u pohledávek a závazků

Pohledávky a závazky jsou oceňovány vyhlášeným aktuálním kurzem ČNB dne uskutečnění účetního případu.

U pohledávek a závazků se dnem uskutečnění účetního případu rozumí den vzniku povinnosti přiznat daň z přidané hodnoty nebo den uskutečnění zdanitelného plnění dle zákona o DPH.

IV. Kurzové rozdíly při vyúčtování cestovného při cestě do zahraničí

V případě poskytnuté zálohy je při vyúčtování cestovného použit aktuální kurz ČNB dne výplaty zálohy.

V případě neposkytnutí zálohy je při vyúčtování cestovného použit kurz ČNB nástupu na pracovní cestu.

V. Závěrečná ustanovení

Směrnice nabývá účinnosti dnem vydání a kontrolou jejího dodržování je pověřen interní auditor.

 

Navrhovatel: ing. Dana Lanková

Směrnice byla schválena dne 29. 5. 2019
vydána s účinností dne 3. 6. 2019

Schválil: Ing. Antonín Líska, tajemník