Směrnice tajemníka č. 1/2018

O pokladní kázni


Obsah:

  1. Pokladní agenda
  2. Pokladní limit
  3. Povinnosti zaměstnanců MFF (hlášení výběrů)
  4. Povinnosti zaměstnanců MFF (zálohy, tržby, ceniny)
  5. Inventarizace pokladny
  6. Účinnost a kontrola

Směrnice o pokladní kázni upravuje nakládání s hotovostmi a ceninami v souladu s platnými předpisy.


I. Pokladní agenda

Pokladní a zástupce pokladní musí mít uzavřenou dohodu o hmotné odpovědnosti.

Pokladní odpovídá za zajištění rezervace prostředků pro výběr podle podmínek banky, jejich bezpečný převod do pokladny a dostatek prostředků pro plynulou výplatu hotovostí.

Pokladní zajišťuje ceniny (stravenky) k distribuci na všechna pracoviště.

Informaci o výši převáděných prostředků předá pokladní do účtárny.

Výběr hotovosti zajišťují pracovnice hospodářského oddělení za splnění všech podmínek, snižujících riziko odcizení hotovosti.


II. Pokladní limit

Limit pokladní hotovosti stanovuji na 3 000 000 Kč (slovy: tři miliony korun českých). Tento limit zahrnuje hotovost v Kč, hotovost valutových pokladen a nominální hodnotu cenin.


III. Povinnosti všech zaměstnanců MFF (hlášení výběrů)

Všichni zaměstnanci MFF jsou povinni nahlásit výběr hotovosti nad 20 000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) dva dny před dnem výběru, v době dopoledních pokladních hodin (9.30 – 12.00 hod.) pokladní (tel. linka 1290 nebo fabianov@dekanat.mff.cuni.cz). Hotovostní výběr v cizích měnách je třeba ve stejném termínu nahlásit v případě požadované částky přesahující v přepočtu 20 000 Kč.


IV. Povinnosti zaměstnanců MFF (zálohy, tržby, ceniny)

Zaměstnanci mohou požádat o poskytnutí zálohy (na cestovné, příp. drobné nákupy), která může být vyplacena až do výše předpokládaných výdajů. Záloha smí být vyplacena bezprostředně před uskutečněním účetního případu, po jeho skončení musí být záloha vyúčtována do následujících 10 pracovních dnů tak, aby nedocházelo k prodlení v účtování nákladových položek.

Pracovníci, kteří odpovídají za odvod tržeb do pokladny, zajistí jejich předání (včetně cenin) do druhého pracovního dne po ukončení měsíce, ve kterém proběhlo zdanitelné plnění.

Ke konci roku musejí být zálohy (včetně záloh stálých) bezpodmínečně zúčtovány v souladu s termínem v Příkazu tajemníka ke zpracování roční závěrky pro příslušný rok.

Stravenky si pracovníci (případně jejich zmocnění zástupci) vyzvedávají první tři pracovní dny v měsíci a tři pracovní dny po 11. kalendářním dni v měsíci.


V. Inventarizace pokladny

Inventarizace pokladní hotovosti se provádí čtyřikrát ročně (z toho jednou k 31. prosinci).

Pokladní zajistí, aby k datu 31. prosince z titulu převodů hotovostí vykazoval zůstatek účtu Peníze na cestě nulu.


VI. Účinnost a kontrola

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. června 2018 a nahrazuje Směrnici tajemníka 1/2005.

Kontrolou dodržování této směrnice pověřuji vedoucí hospodářského oddělení.

Kontrolu tohoto předpisu provádí také interní auditor, který je též oprávněn podávat návrhy na jeho aktualizaci, zrušení nebo vydání nového vnitřního předpisu.


Navrhovatel: Ing. Lanková Dana


Ing. Antonín Líska
tajemník fakulty