Směrnice tajemníka č. 1/2017

O zajišťování ubytování v prostorách MFF UK

 

1. Ubytovací prostory a vymezení odpovědnosti

MFF využívá pro ubytování svých hostů prostory v budovách MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8 – Troja a Sokolovská 83, Praha 8 – Karlín (dále jen objekt Troja a Karlín):

Troja

Přízemí:

Garsonka č. 1 (1 lůžko + 1 přistýlka)* – místnosti: T094,T094,T096,T097
Garsonka č. 2 (2 lůžka + 1 přistýlka)* – T085,T086,T087,T088,T90,T091
* včetně kuchyňky a příslušenství
Sklad T089 (pračka)

Karlín

1. patro:

pokoj č. 112 (1 lůžko + 1 přistýlka)
pokoj č. 109+111 (2 lůžka + 1 přistýlka)
(pokoje mají společnou kuchyňku a příslušenství)

1. patro:

garsonka: pokoj (1 lůžko + přistýlka = rozkládací pohovka pro dvě osoby)
(včetně kuchyňky a příslušenství)

2. patro:

pokoj č. 205 (1 lůžko + 1 přistýlka)
pokoj č. 207 (1 lůžko + 1 přistýlka)
(pokoje mají společnou kuchyňku a příslušenství)

3. patro:

garsonka (1 lůžko + 1 přistýlka)
(včetně kuchyňky a příslušenství)

Za organizaci a provozní zabezpečení ubytování plně zodpovídá vedoucí provozu Profesního domu (dále jen PD). Při této činnosti se řídí pokyny tajemníka fakulty.

 

2. Využívání prostor

Prostory jsou určeny zejména k ubytování hostů, hostujících profesorů MFF a jejich rodinných příslušníků.

 

3. Objednávky a rezervace

PD vede evidenci obsazenosti jednotlivých pokojů. Závazné objednávky se zasílají po předchozím předběžném potvrzení rezervace (telefonicky, e-mailem) na k tomu určeném formuláři (viz příloha) podepsaném pečovatelem, příkazcem operace a správcem rozpočtu. Na objednávce je uveden zdroj a způsob úhrady za ubytování.

Upozornění: ubytování hrazené z účelových zdrojů (zejména granty a projekty) musí mít souvislost s řešením projektu. V případě, že je nezbytné ubytovat i rodinné příslušníky na vrub nákladů fakulty, je nutné použít zdroje na reprezentaci fakulty a náklad je účtován jako daňově neúčinný.

 

4. Pečovatel

Pečovatel zabezpečuje veškeré organizační záležitosti spojené s ubytováním hosta. Od hostů (samoplátců) přijímá proti potvrzení úhradu za ubytování v hotovosti a skládá ji po odjezdu hosta v Reprostředisku MFF UK (Karlín).

 

5. Správce budovy v Karlíně a v Troji (SB)

Správce budovy dostává od PD písemně s předstihem informaci o obsazení pokojů. Dle rozpisu vydává klíče pečovateli a jemu pečovatel vrací klíče po odjezdu hosta. Klíče a náhradní klíče od zařízení v daném objektu jsou uloženy u SB. Jeden exemplář klíčů od každého z pokojů je uložen ve vrátnici.

 

6. Příjezd a odjezd hosta

Pokoj je v den příjezdu hostovi k dispozici od 14 hodin. V den odjezdu je host povinen opustit pokoj do 10 hodin. Výjimky může povolit PD po dohodě s pečovatelem.

 

7. Úhrada

Zdroj a způsob úhrady je uveden na objednávce. Cena za 1 lůžko/den je uvedena v Ceníku (viz příloha č. 1). PD předkládá hospodářskému oddělení (HO) měsíčně (po ukončení měsíce) seznam hostů s uvedením zdroje a způsobu úhrady. Převod prostředků ve prospěch výnosů střediska 613-PROFDUM provádí HO.

 

8. Škody

Případné škody způsobené hostem budou uplatněny u pojišťovny, v případě úmyslného zavinění budou vymáhány po pachateli.

 

9. Kontakty a provozní zajištění

Vedoucí provozu PD:

Andrea Kršková, tel.: 951 554 314, e- mail: Andrea.Krskova@mff.cuni.cz

Přijímá rezervace a závazné objednávky. Určuje po projednání s tajemníkem fakulty pracovníky, kteří zabezpečují všechny činnosti spojené s provozem příslušných pokojů s tím, že veškeré náklady spojené s provozem pokojů jsou hrazeny z rozpočtu PD.

Správce budovy v Karlíně a v Troji:

Miroslav Doležal (SB Troja) tel.: 951 552 117, e- mail: Miroslav.Dolezal@mff.cuni.cz

Marta Olšinová (SB Karlín) tel.: 951 553 257, e-mail: olsinova@dekanat.mff.cuni.cz

Vydává klíče pečovateli dle rozpisu od PD, zodpovídá za provozní zabezpečení pokojů (drobné opravy, výměna žárovek, zhotovení klíčů atd…) hlásí závady, ztráty a škody PD.

Pracovník úklidu zajišťuje (dle rozpisu ubytovaných hostů dodaném PD):

Celkový úklid pokojů, každý 3. den průběžně doplňuje hygienické potřeby a výměnu ručníků, výměnu lůžkovin provádí při delším pobytu po každých 7 dnech, včetně zajištění odvozu do prádelny a zpět, hlásí závady, ztráty a škody PD, SB.

 

10. Účinnost a kontrola

Změny a doplnění tohoto vnitřního předpisu provádí jeho navrhovatel, který je též zodpovědný za jeho aktualizaci z hlediska souladu s platnými právními předpisy a kontrolu. Kontrolu tohoto předpisu provádí také interní auditor, který je též oprávněn podávat návrhy na jeho aktualizaci, zrušení a na vydání nového vnitřního předpisu.

 

Tato směrnice nahrazuje Směrnici č. 1/2008.

Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.

Navrhovatel: Andrea Kršková, vedoucí provozu Profesního domu

Směrnice byla schválena dne: 4. prosince 2017

Vydána dne: 5. prosince 2017

 

Schválil:

Ing. Antonín Líska
tajemník fakulty

 

Přílohy:

  1. Ceník
  2. Formulář – objednávka na ubytování [ PDF | RTF | DOC ]