Neplatí od 1. 1. 2018, viz Směrnice tajemníka č. 2/2017.

Směrnice tajemníka č. 1/2015

O poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců

I. Předmět úpravy

Fakulta umožňuje všem zaměstnancům ve všech směnách stravování v souladu s ustanovením Zákoníku práce.

V souladu s ustanovením Zákona o daních z příjmů přispívá zaměstnancům 55 % hodnoty poskytovaných stravenek. Nominální hodnota stravenky činí 90,– Kč (zaměstnanec může zvolit poukázky v nominální hodnotě 40,– Kč, 45,– Kč, 50,– Kč a 90,– Kč). Zaměstnavatel přispívá 49,– Kč, stejný příspěvek poskytuje i zaměstnancům, kteří využívají stravovacích služeb Kolejí a menz UK.

Tento příjem zaměstnanců nepodléhá dani z příjmů ani jiným odvodům.


II. Podmínky pro vznik nároku na příspěvek

Nárok na příspěvek mají zaměstnanci s minimálně polovičním pracovním úvazkem.

Příspěvek může zaměstnanec uplatnit za odpracovanou směnu (trvající alespoň 3 hodiny) na jedno jídlo.

Nárok na příspěvek zaniká v případě, že zaměstnanec nárokoval za směnu stravné při pracovní cestě trvající déle než 5 hodin.


III. Povinnosti zaměstnanců

Zaměstnanci smí na začátku měsíce nárokovat příspěvek (zakoupením stravenek) odpovídající předpokládanému počtu odpracovaných směn v měsíci (zohledněný o dny plánované dovolené, pracovní cesty apod.).

V případě neočekávané nepřítomnosti lze neoprávněně nárokované příspěvky započíst s nárokem následujícího měsíce. Pokud tato situace nastane na konci kalendářního roku, nejpozději do 12. ledna následujícího roku zaměstnanec neoprávněný příspěvek uhradí.

Nárok na příspěvek, který nebyl uplatněn v příslušném účetním období (kalendářní rok) nelze převádět do následujícího období a zaniká.

U zaměstnance nesmí dojít k souběhu nároků na čerpání příspěvku na oběd v menze a příspěvku na stravenku.


IV. Kontrola

Kontrolou souladu oprávněných nároků a skutečného čerpání pověřuji pokladní. Zjištěné neoprávněné čerpání příspěvku bude zaměstnanci neprodleně předepsáno k náhradě.

Kontrolu dodržování této směrnice provádí interní auditor.


V. Přechodná a závěrečná ustanovení

Úhrada stravenek (nad rámec příspěvku zaměstnavatele) formou srážky ze mzdy bude zavedena v průběhu 1. pololetí 2015.

Tato Směrnice nahrazuje Směrnici tajemníka č. 1/2006.

Směrnice nabývá účinnosti 1. 3. 2015.

Související předpis: Směrnice tajemníka č. 1/2005 (stravenky si pracovníci vyzvedávají první tři pracovní dny v měsíci a tři pracovní dny po 11. kalendářním dni v měsíci v pokladně MFF UK).

Navrhovatelé: Ing. Dana Lanková, Mgr. Tomáš Jančák
Směrnice byla schválena dne 4. února 2015
Vydána dne 10. února 2015
Schválil:

Ing. Antonín Líska
tajemník fakulty