Neplatí od 30. 8. 2006.

Směrnice tajemníka č. 1/2001

Pravidla poskytování příspěvku k penzijnímu připojištění zaměstnancům fakulty

1. Penzijní připojištění

V souvislosti s přijetím nového ekonomického modelu doplňkové činnosti fakulty (viz Směrnice děkana č. 3/2000 ze dne 15. listopadu 2000) a na základě nových daňových předpisů zvýhodňujících příspěvky organizace na penzijním připojištění zaměstnanců (zákon č. 42/1994 Sb. ze dne 6. února 1994 o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením ve znění pozdějších předpisů), se vedení fakulty rozhodlo s účinností od 1. dubna 2001 poskytovat příspěvek k penzijnímu připojištění zaměstnanců fakulty podle této směrnice.

Náklady vzniklé touto zaměstnaneckou výhodou budou plně hrazeny z výnosů doplňkové činnosti (hlavně z pronájmů nebytových prostor) a budou tak snižovat její zisk.

2. Podmínky pro poskytování příspěvku

Na poskytování příspěvku má nárok každý zaměstnanec fakulty, který splňuje následující podmínky:

 1. pracuje na MFF v hlavním pracovním poměru na plný úvazek
 2. nepřetržitá doba zaměstnání na MFF je delší než 5 let
 3. má uzavřenou smlouvu o penzijním připojištění
 4. podá přihlášku na personálním oddělení, která bude obsahovat tyto náležitosti:
  • jméno a příjmení
  • osobní číslo
  • kód pracoviště
  • číslo účtu penzijního připojištění a identifikaci pojišťovny
  • podpis vedoucího pracoviště

Příspěvek fakulty je stanoven ve výši 500,- Kč na každého zaměstnance splňujícího výše uvedená kriteria. Tato částka bude poukazována na účet penzijního připojištění zaměstnance každý měsíc následující po měsíci, ve kterém byla přihláška doručena na personální oddělení, a to až do zániku tohoto nároku.

3. Podmínky pro zánik nároku na příspěvek

Zaměstnanec fakulty ztrácí nárok na příspěvek, jestliže

 1. jeho pracovní poměr na MFF zanikl
 2. jeho pracovní poměr byl zkrácen a nepředstavuje již plný úvazek
 3. cyklus pojištění byl ukončen nebo penzijní připojištění zaměstnance skončilo z jiných důvodů

V těchto případech bude uskutečněn převod příspěvku naposledy v tom měsíci, ve kterém k některé z výše uvedených skutečností došlo. V případě, že zaměstnanec čerpá neplacené volno delší než 1 měsíc, je mu po toto období poskytování příspěvku zastaveno. Zaměstnanec je povinen na skutečnost podle bodu c) v dostatečném předstihu písemně upozornit personální oddělení.

4. Administrativní postup

Zaměstnanec fakulty, kterému podle této směrnice vznikl nárok na příspěvek a má o něj zájem, předá osobně přihlášku potvrzenou personálním oddělením na mzdovou účtárnu spolu s kopií smlouvy o penzijním připojištění a s dodatkem upravujícím příspěvek organizace o částku 500,- Kč. Mzdová účtárna po kontrole všech formálních náležitostí zabezpečí vyplácení příspěvku. Zároveň odpovídá za ukončení plateb v okamžiku zániku nároku na příspěvek. Hospodářské oddělení zabezpečí proúčtování těchto příspěvků na vrub nákladů doplňkové činnosti.

V Praze dne 1. dubna 2001

 

RNDr. Petr KARAS
tajemník MFF

Příloha: Penzijní připojištění, přihláška