Neplatí od 1. 1. 2007, viz Směrnice tajemníka 1/2007.

Směrnice tajemníka 3/2005

O cestovních náhradách

V Praze dne 28.12.2005

V souladu s ustanoveními Zákona 119/1992 o cestovních náhradách ve znění pozdějších úprav vydávám tuto směrnici, která upravuje poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách.

I. Vymezení pojmů

Pracovní cestou se rozumí doba od nástupu zaměstnance na cestu k výkonu práce do jiného místa, než je jeho pravidelné pracoviště, včetně výkonu práce v tomto místě, do návratu zaměstnance z této cesty.

Pravidelným pracovištěm se rozumí místo dohodnuté se zaměstnancem v pracovní smlouvě.

Cesta do zaměstnání a ze zaměstnání není pracovní cestou.

Osoba odpovědná za schvalování pracovních cest určí zaměstnanci účel cesty, místo nástupu, místo výkonu práce, dobu trvání, způsob dopravy a ukončení pracovní cesty.

II. Poskytování náhrad

Náhrady výdajů při pracovních cestách náleží pouze zaměstancům MFF a zahraničním hostům na základě dohod o vzájemné výměně zaměstnanců.

Předmětem náhrady je:

 1. náhrada prokázaných jízdních výdajů
 2. náhrada prokázaných výdajů za ubytování (doklad obsahuje jméno zaměstnance a údaj o zaměstnavateli UK MFF)
 3. stravné dle platných předpisů,není-li stravování zajištěno pořadatelem akcí (účtuje-li pracovník stravné, nelze v tomto období uplatňovat nárok na vydání stravenky)
 4. náhrada prokázaných nutných vedlejších výdajů (např.taxi,parkovné,poštovné,vstupné apod.)
 5. náhrada za použití soukromého vozidla dle platných předpisů

Při zahraniční pracovní cestě přísluší zaměstnanci stravné v cizí měně.

Způsob poskytování záloh upravuje Směrnice tajemníka č.1/2005 O pokladní kázni.

Výdaje jsou na základě řádně vyplněných a schválených cestovních příkazů hrazeny z pokladny MFF (v případě požadavku bezhotovostní platby uvede zaměstnanec v cestovním dokladu číslo bankovního účtu, ve prospěch kterého bude úhrada provedena z účtu MFF).

Cestovní příkazy jsou předávány do HO neprodleně po ukončení cesty (nejpozději do 10 pracovních dnů).

Za formální kontrolu náležitostí cestovních dokladů a oprávněnost uplatňovaných výdajů podle platných právních norem odpovídá příslušná referentka HO a účetní.

III .Paušální náhrady na městskou hromadnou dopravu v Praze

Na paušální náhrady mají nárok pouze zaměstnanci v hlavním pracovním poměru, pro které je podle pracovní smlouvy cesta pražskou MHD cestou pracovní.

Při stanovení paušální částky zváží vedoucí pracoviště na základě prokazatelných podkladů (např. výpisem cest za tři měsíce před datem stanovení paušální náhrady) četnost cest,jejich opodstatněnost a navrhne ke schválení výši paušální částky, která bude pracovníkovi vyplacena z pokladny MFF (případně na účet zaměstnance).

Žádost bude obsahovat tyto náležitosti:
 • jméno a příjmení pracovníka
 • pracoviště
 • zdůvodnění výše paušální náhrady
 • částka paušální náhrady
 • číslo účtu v případě požadavku bezhotovostní platby
 • jméno, příjmení a podpis navrhovatele
 • datum
 • schválení děkanem (v případě akademických pracovníků) příp. tajemníkem (v případě ostatních zaměstnanců)

Paušální náhrada bude podle schválené žádosti přiznána maximálně ve výši 50 % ročního přepravního tarifu MHD.

V případě změny podmínek, případně ukončení pracovního poměru před koncem období, pro které byla náhrada přiznána, uhradí pracovník poměrnou část nespotřebované paušální náhrady do pokladny MFF.Stejný postup bude uplatněn při dlouhodobé nepřítomnosti (delší než 1 měsíc).

Náklady na cestovné, účtované v rámci stanovených limitů jsou daňově účinným nákladem MFF (příslušného hospodářského střediska), jsou účtovány bez DPH a nejsou předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti zaměstnanců. Nutné vedlejší výdaje jsou účtovány včetně DPH do nákladů hlavní činnosti.

Jsou-li požadovány výdaje nad rámec stanovených limitů, jsou daňově neúčinným nákladem MFF a o jejich výši a opodstatnění rozhoduje děkan příp. tajemník MFF.

IV.Kontrola

Kontrolou dodržování této směrnice pověřuji vedoucí hospodářského oddělení.

V. Závěrečná ustanovení

Směrnice nabývá účinnosti dnem 1.1.2006

Směrnice nahrazuje Směrnici tajemníka 2/2004 o poskytování paušálních náhrad.

Schválena byla dne 28.12.2005

 

Schválil: RNDr. Petr KARAS v.r.
tajemník fakulty

 

Navrhovatel: Ing.Dana Lanková
vedoucí hospodářského oddělení