Neplatí od 30. 8. 2006.

Směrnice tajemníka 3/2002

Inventarizace dlouhodobého majetku (dříve ZP) a drobného dlouhodobého majetku (dříve DKP)

V souladu s plánem inventarizačních prací na MFF pro rok 2002 vydávám směrnici k provedení a zpracování inventarizace majetku a závazků.

Inventarizace dlouhodobého majetku (dříve ZP) a drobného dlouhodobého majetku (dříve DKP)

Fyzické inventuře k 30. 9. 2002, je bezpodmínečně nutné věnovat maximální pozornost vzhledem k tomu, že část objektů UK MFF včetně velkého množství dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku byla zatopena při povodních v srpnu 2002. K zajištění úkolů spojených s inventarizací jsem jmenoval dílčí inventarizační komise (dále též DIK), jejich jmenný seznam je uveden v příloze této směrnice.

Inventurní soupisy jsou i nadále zpracovány v programu FIS. Podkladem pro provádění fyzických inventur dlouhodobého majetku a drobného dlouhodobého majetku budou sloužit dílčím inventarizačním komisím sjetiny osobních listů a sestava 5029 „Inventární seznam investičního majetku”. DIK porovná a odsouhlasí fyzicky nalezené hospodářské prostředky s inventárními čísly, která jsou uvedena v sestavě.

Maximální pozornost musí především věnovat inventarizaci postiženého majetku DIK z pracovišť, která byla zatopena při povodních. V případě, že nedošlo k poškození v takové míře, že byla již nutná likvidace, zhodnotí stav poškození (rentabilnost opravy).

Zjištěné inventarizační rozdíly (manka a přebytky) oproti inventárnímu seznamu sepíše DIK spolu se zdůvodněním do tiskopisu PROTOKOL (prohlášení). Tento protokol bude přílohou závěrečného ZÁPISU o provedení inventury majetku na pracovišti.

DIK zahájí činnost ihned po obdržení sestav od OTE.

Odsouhlasené osobní listy, podepsané odpovědným pracovníkem, vedoucím útvaru a dílčí inventarizační komisí odevzdají DIK úseku OTE -pozor změna- dohromady za dlouhodobý majetek a drobný dlouhodobý majetek v jednom vyhotovení nejdéle do 20. prosince 2002. Zároveň s osobními listy DIK odevzdají i vyplněný a podepsaný „Zápis o provedení inventury” a to opět dohromady za dlouhodobý majetek a drobný dlouhodobý majetek.

Datum pro předání výsledku inventarizace musí všechna pracoviště dodržet, protože případné rozdíly musí být vypořádány do 31. 12. 2002. Zástupci pracovišť osobně odevzdají požadované doklady OTE v době od 8-12 hod. Pracovnice OTE prověří úplnost předaných dokladů a případné nesrovnalosti budou ihned řešeny.

Hutní materiál ve správě Vakuum Praha - k 31.12. 2002

Před zahájením inventarizace předloží hmotně odpovědní pracovníci písemné prohlášení o tom, že všechny doklady, týkající se pohybu zásob ke dni inventarizace, odevzdali k zaúčtování a všechny příjemky a výdejky jsou zachyceny na počítačových sjetinách. DIK bude postupovat tak, že stav materiálových zásob zjištěný fyzickou inventurou (přepočítáním, převážením, přeměřením) zapíše na sjetinu a zápis ošifruje. Předseda DIK po ukončení inventarizace vyhotoví Inventarizační zápis, ke kterému přiloží sjetinu materiálových zásob a předá v jednom vyhotovení HO-OTE do týdne po ukončení inventury. V případě inventarizačních rozdílů, předloží hmotně odpovědní pracovníci písemné zdůvodnění a návrh na opatření, které bude nedílnou součástí zápisu o provedené inventarizaci.

Knižní publikace vydavatelství MATFYZPRESS k 31. 12. 2002

S ohledem na termín účetního vypořádání prodeje, musí být inventura prodeje knižních publikací provedena do 3. ledna 2003 (vč.vyhotovení Inventarizačního zápisu a předání na HO-OTE).

Inventarizace pokladní hotovosti a stravenek (prováděna čtvrtletně) - k 31. 12. 2002

Při inventuře pokladní hotovosti se zjišťuje skutečný stav přepočítáním peněz, a to odsouhlasením celkové částky se zápisem v pokladním deníku s účtem 211 podle jednotlivých měn. U stravenek se porovná skutečný stav s operativní evidencí stravenek a účtem 213. O výsledku vyhotoví DIK inventarizační zápis a ten předá v jednom vyhotovení HO-OTE.

Dokladová inventura účtů - k 31. 12. 2002

Dokladová inventura účtů bude provedena k 31. 12. 2002. Na závěr inventury vypracuje DIK zápis o provedení dokladové inventury. Tento zápis předloží DIK vedoucí HO. Po jeho schválení je předán v jednom vyhotovení HO-OTE. V případě nesrovnalostí na účtech, navrhne vedoucí HO opatření, které projedná s tajemníkem fakulty. Tato opatření budou nedílnou součástí zápisu.

Inventarizace materiálu CO k 31. 12. 2002

Fyzická inventura materiálu CO na MFF bude provedena k 31. 12. 2002. Po tomto datu DIK zašle aktualizovaný inventurní soupis dle skutečného stavu, zápis o provedení inventarizace a seznam materiálu civilního charakteru Magistrátu hl.m. Prahy.

Ústřední inventarizační komise zpracuje závěrečný protokol o výsledku inventarizace, který bude obsahovat termíny provedení, vyhodnocení výsledků, nápravná opatření, návrh na vypořádání inventurních rozdílů. Vedoucí HO odpovídá za účetní vypořádání inventarizačních rozdílů, které budou promítnuty do účetní závěrky za měsíc prosinec 2002.

Praha, 18. 10. 2002

 

RNDr. Petr KARAS
tajemník MFF

Příloha: jmenování DIK

ÚIK a DIK pro inventarizaci k 30. 09. 2002 na pracovištích MFF jmenuji takto:

Ústřední inventarizační komise
předseda: M. Mikulejský
členové: RNDr. P. Zinburg, K. Strečko


101 - Astronomický ústav UK
předseda DIK: Mgr. L. Šubr, Ph.D.
členové : H. Mifková

102 - Fyzikální ústav UK
předseda DIK: Doc. RNDr. M. Kučera, CSc.
členové : H. Kučerová

103 - Kabinet výuky obecné fyziky
předseda DIK: Ing. B.Kurka
členové : Ing. A. Caletka

104 - Katedra didaktiky fyziky
předseda DIK: RNDr. Z. Drozd, Ph.D.
členové : B. Havlíková

105 - Katedra elektroniky a vakuové fyziky
předseda DIK: M. Nováková
členové : M. Králíková

106 - Katedra fyziky kovů
předseda DIK: Ing. J. Buriánek
členové : Mgr.A. Rudajevová

107 - Katedra fyziky nízkých teplot
předseda DIK: Mgr. J. Janotová
členové : J. Hankeová

109 - Katedra fyziky elektronových struktur
předseda DIK: RNDr. P. Svoboda, CSc.
členové : J. Matlák

110 - Katedra makromolekulární fyziky
předseda DIK: V. Mlčochová
členové : M. Ublanská, A. Aulická

111 - Katedra geofyziky
předseda DIK: Mgr. V. Plicka
členové : Doc. RNDr. O. Čadek, CSc.

113 - Katedra chemické fyziky a optiky
předseda DIK: M. Šmiedová
členové : RNDr. E. Uhlířová

114 - Ústav částicové a jaderné fyziky
předseda DIK: J. Čeřovská
členové : M. Navrátilová

115 - Katedra meteorologie a ochrany prostředí
předseda DIK: RNDr. T. Halenka, CSc.
členové : RNDr. A. Raidl, Ph.D.

116 - Ústav teoretické fyziky
předseda DIK: Mgr. M. Žofka
členové : Doc. Ing. RNDr. K. Fišer, CSc.

201 - Kabinet software a výuky informatiky
předseda DIK: B. Žižková
členové: RNDr. T. Holan

202 - Katedra aplikované matematiky
předseda DIK: Doc. RNDr. L. Grygarová,DrSc.
členové: RNDr. N. Krylová, CSc.

204 - Katedra softwarového inženýrství
předseda DIK: RNDr. Ing. J. Peterka
členové : J. Dejmková

205 - Katedra teoretické informatiky a matematické logiky
předseda DIK: RNDr. K. Čuda, CSc.
členové : Mgr. V. Majerech, Dr.

206 - Středisko informatické sítě a laboratoří
předseda DIK: Ing. F. Šebek
členové : RNDr. O.Matouš

207 - Ústav formální a aplikované lingvistiky
předseda DIK: prom. fil. K. Králíková
členové : Mgr. M. Fučík

301 - Katedra algebry
předseda DIK: RNDr. E. Nováková
členové : E. Ramešová

302 - Katedra didaktiky matematiky
předseda DIK: RNDr. J. Robová, CSc.
členové : E. Kovaříková

303 - Katedra matematické analýzy
předseda DIK: Doc. RNDr. Z. Vlášek, CSc.
členové: Doc. RNDr. P. Pyrih, CSc., H. Pištěková

304 - Katedra numerické matematiky
předseda DIK: Mgr. P. Knobloch, Dr.
členové: E. Plandorová

305 - Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
předseda DIK: RNDr. P. Lachout, CSc.
členové: RNDr. D. Hlubinka, Ph.D., H. Jandová

3052 - Euromise
předseda DIK: Prof. RNDr.J. Zvárová, DrSc.
členové: j. Golková, J. Kurucová

306 - Matematický ústav UK
předseda DIK: J. Šťastná
členové: Mgr. P. Somberg, Ph.D.

402 - ITI
předseda DIK: H. Polišenská
členové: J. Maxová

511 - Knihovna
předseda DIK: I. Tůmová
členové: R. Surynková

512 - Kabinet jazykové přípravy
předseda DIK: PhDr. A.Křepinská, CSc.
členové : J. Hankeová

513 - Katedra těleské výchovy
předseda DIK: PaedDr. J. Maršík
členové: Mgr. T. Jaroš

611 - Optická a sklářská dílna fakulty
předseda DIK: J. Řezníček
členové: I. Kubínová,O. Celner

612 - Reprografické středisko fakulty
předseda DIK: H. Petránková
členové: F. Kreuziger

700 -Děkanát
předseda DIK: Ing. V. Mrázek
členové: L. Šimůnková, M. Tomášková

7311 - Správa budov Karlov
předseda DIK: V. Šestáková
členové: P. Smolák, L. Ryzner

7312 - Správa budov Karlín
předseda DIK: K. Sobota
členové: L. David

7313 - Správa budov MS
předseda DIK: L. Hájek
členové: J. Zatočil

7314 - Správa budov Troja
předseda DIK: J. Kouřimský
členové: J. Hodinová,V. Šimůnek

7315 - Mariánská
předseda DIK: Mgr. T. Jančák
členové: P. Thér

902 - Erudio
předseda DIK: RNDr. P.Chaloupek, CSc.
členové: K. Tůmová

902 - Gymnázium B. Bolzana
předseda DIK: M. Růžička
členové: M. Vašák

902 - Mossb.laboratoř
předseda DIK: Mgr. J. Janotová
členové: J. Hankeová

905 - Sdružení Vakuum
předseda DIK: J. Hajský
členové: J.Vavřička

0011 - SKAS
předseda DIK: bude jmenován dodatečně
členové: bude jmenován dodatečně

Ostatní dílčí inventarizační komise:


Hutní materiál ve správě Vakuum Praha - k 31. 12. 2002
předseda DIK: J. Hajský
členové: J. Vavřička
hmotně odpovědný pracovník: J. Salfický

Pokladní hotovost a stravenky - čvrtletně
předseda DIK: jmenovací dekret
členové : jmenovací dekret
hmotně odpovědný pracovník: M. Prágerová
B. Tollarová

Knižní publikace - k 31. 12. 2002
předseda DIK: Mgr. T. Jančák
členové: M. Tomášková
hmotně odpovědný pracovník: H. Petránková

Dokladová inventura účtů - k 31. 12. 2002
předseda DIK: Z. Kašparová
členové: S. Hejbalová, J. Svobodová
hmotně odpovědný pracovník: M. Fuchsová

Materiál CO - k 31. 12. 2002
předseda DIK: RNDr. O. Bílek
členové: H. Rašková
hmotně odpovědný pracovník: V. Barthová