Neplatí od 1. 6. 2013, viz Směrnice tajemníka č. 1/2013.

Směrnice tajemníka 2/2008

K povinnému sjednávání cestovního pojištění před služební cestou do zahraničí

1. Předmět úpravy

Směrnice upravuje jednotné cestovní pojištění služebních cest do zahraničí pro zaměstnance UK MFF u Vitalitas pojišťovny, a.s. s cílem zajištění optimálního pojistného plnění v případě vzniku pojistné události.

2. Pravidla pro uzavírání cestovního pojištění

 1. Každý zaměstnanec UK MFF vyjíždějící na služební cestu do zahraničí je povinen uzavřít před odjezdem prostřednictvím hospodářského oddělení děkanátu cestovní pojištění.
 2. Možnosti (typy) cestovního pojištění
  1. Program KLASIK – denní
   Jedná se o pojištění každé cesty samostatně za 30,- Kč/den pro Evropu a 60,- Kč/den pro celý svět.
  2. Program KLASIK – roční karta na jméno v ceně 1 500,- Kč s využitím i pro soukromé cesty v Evropě (vlastní podíl zaměstnance 400,- Kč).
  3. Program EXCELENT – roční karta na jméno v ceně 4 000,- Kč s využitím i pro soukromé cesty po celém světě (vlastní podíl zaměstnance 1 000,- Kč).
  4. Rozsahy jednotlivých typů pojištění jsou přílohou této směrnice.
 3. Cestovní pojištění nelze sjednat u žádné jiné pojišťovny.
 4. Nesjednání cestovního pojištění bude posuzováno jako porušení pracovní kázně ve smyslu zákoníku práce.

3. Postup sjednávání pojištění – povinnosti zúčastněných stran

 1. Před služební cestou vyplní žadatel formulář „Cestovní pojištění“ (web MFF – formuláře – hospodářského oddělení) stejný postup jako doposud - nejpozději jeden pracovní den (do 12:00 hod.) před dnem uskutečnění pracovní cesty.
 2. Držitel pojistné karty neoznamuje služební ani soukromý výjezd.
 3. Hospodářského oddělení odešle seznam pojištěných zaměstnanců před jejich odjezdem pojišťovně.
 4. Hospodářské oddělení zajistí měsíčně úhradu došlých faktur ve prospěch Vitalitas pojišťovny a. s.

4. Přechodná ustanovení

Pokud bude pojištění sjednáno u Komerční pojišťovny a. s. ještě v roce 2008 na služební cestu uskutečněnou v roce 2009, je platné.

5. Účinnost a kontrola

Změny a doplnění tohoto vnitřního předpisu provádí jeho navrhovatel, který je též zodpovědný za jeho aktualizaci. Kontrolu tohoto předpisu provádí také interní auditor, jenž je též oprávněn podávat návrhy na jeho aktualizaci, zrušení a na vydání nového vnitřního předpisu na základě své funkce.

6. Závěrečná ustanovení

Tato směrnice ruší Příkaz děkana č. 15/1993 - Směrnice pro zahraniční styky ze dne 26. 11. 1993 v oblasti pojištění pracovníků MFF při cestách do zahraničí, Směrnici tajemníka č. 2/1999 pro zahraniční styky v oblasti pojištění ze dne 2. 12. 1999 a Dodatek ke směrnici tajemníka č. 2/1999, kterým se rozšiřuje nabídka v oblasti pojištění pracovníků MFF při cestách do zahraničí ze dne 21. 1. 2000.

Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2009
Navrhovatel: Ing. Antonín Líska, tajemník fakulty
Směrnice byla schválena dne: 22. 12. 2008
Vydána dne: 30. 12. 2008

Schválil :

Ing. Antonín Líska
tajemník fakulty

Přílohy

 1. Rozsah pojištění a výše pojistného
 2. Sportovní aktivity pojištěné
 3. Sportovní aktivity nepojištěné