Neplatí od 1. 1. 2006, viz Směrnice tajemníka 3/2005.

Směrnice tajemníka 2/2004

Poskytování paušálních cestovních náhrad

1. Vymezení základních pojmů:

  1. pracovní cestou se rozumí doba od nástupu zaměstnance na cestu k výkonu práce do jiného místa, které není jeho pravidelným pracovištěm sjednaným v pracovní smlouvě, než je jeho pravidelné pracoviště, včetně výkonu práce v tomto místě, do návratu zaměstnance z této cesty
  2. pravidelným pracovištěm se pro účely splnění podmínek přiznání paušální náhrady jízdného MHD rozumí místo dohodnuté se zaměstnavatelem.
  3. paušální náhradou se rozumí procentní část ceny ročního kuponu MHD, která je poskytnuta pracovníkovi na úhradu pracovních cest

2. Vymezení okruhu pracovníků, kterým náleží paušální náhrada. Výše paušální náhrady:

Na základě § 19 zákona č. 119/1992 Sb. o cestovních náhradách přiznávám paušální náhradu ceny ročního předplatního kuponu MHD v Praze všem zaměstnancům MFF až do výše 60% podle rozhodnutí vedoucího pracoviště, který o konkrétní výši rozhodne na základě charakteru práce konkrétního pracovníka.

(Pracovníkům, kteří pracují na základě „Dohody o provedení práce“ nebo „Dohody o pracovní činnosti“ paušální náhrada jízdného není poskytována)

3. Vymezení kompetencí při stanovení paušálních náhrad. Úprava výše paušální náhrady. Krácení výše paušální náhrady.

  1. U akademických pracovníků schvaluje osoby, kterým bude poskytnuta paušální náhrada děkan, a to na základě podkladů vedoucího příslušné katedry.
  2. U mimoakademických pracovníků schvaluje osoby a výši paušální náhrady tajemník fakulty.
  3. Seznam osob, kterým je poskytována paušální náhrada podle bodu a),b) této směrnice je uložen u tajemníka a ve mzdové účtárně.
  4. Pro podmínky stanovení výše paušálu a jeho výplatu se vychází z ceny běžného ročního přepravního tarifu MHD pro fyzickou osobu, bez jakýchkoliv úlev.
  5. Pokud se změní podmínky, za nichž byla paušální částka stanovena, je zaměstnavatel povinen přezkoumat a upravit stanovené podmínky i procentní částku paušálu.
  6. Pokud se změní podmínky, za nichž byla paušální částka stanovena, je zaměstnanec povinen tuto podmínku oznámit zaměstnavateli, aby z jeho strany nebyl získáván neoprávněný majetkový prospěch.
  7. Ve smyslu § 6 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů se paušální náhrada nepovažuje za příjem, který je předmětem daně.

4. Způsob proplácení paušálu

Určeným pracovníkům nakoupí pracoviště MFF roční předplatní kupon MHD z rozpočtově přidělených provozních prostředků.
Pracovník složí v pokladně procentní částku paušálu, která mu není MFF hrazena.
Při skončení pracovního poměru bude pracovníkovi dlužná částka dopočítána.

V Praze dne 16. 12. 2004

 

RNDr. Petr KARAS
tajemník fakulty