Neplatí od 14. 10. 2011.

Směrnice tajemníka 2/2003

upravující bezhotovostní výplatu stipendií na bakalářských, magisterských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech

  1. V souvislosti s rozšiřováním studentského informačního systému STUDENT budou stipendia studentům MFF vyplácena studijním oddělením pomocí tohoto systému, a to stipendia na bakalářských, magisterských a navazujících magisterských studijních programech s účinností od 1. 11. 2003 a doktorandská stipendia s účinností od 1. 1. 2004. Do 31. 12. 2003 přitom zůstane zachována stávající praxe výplaty doktorandských stipendií, přičemž jejich výpočet bude v této době probíhat paralelně v systému STUDENT.
  2. Od 1. 1. 2004 bude bezhotovostní výplata všech druhů a typů stipendií upravena takto:
    1. stipendium bude vypláceno zpětně, tzn. jeho výplata proběhne v měsíci následujícím po měsíci, za který měl na něj student nárok
    2. rozhodným datem (nejpozději v uvedený den fakulta odešle hromadný příkaz na výplatu ze stipendijního účtu fakulty u KB) pro výplatu stipendia je stanoven 5. den v měsíci podle bodu a) v případě doktorandských stipendií a 9. den v měsíci v případě stipendia na bakalářských, magisterských a navazujících magisterských studijních programech; pokud rozhodný den připadne na den pracovního klidu, je rozhodným dnem poslední pracovní den, který mu předchází
    3. proděkan pro studijní záležitosti schvaluje svým podpisem výplatu stipendií nejpozději dva pracovní dny před rozhodným dnem, ve stejný den studijní oddělení předá požadavek na vyplácená stipendia na hospodářské oddělení

Změny a doplnění tohoto vnitřního předpisu provádí jeho navrhovatel, který je též zodpovědný za jeho aktualizaci z hlediska souladu s platnými právními předpisy a kontrolu. Kontrolu tohoto předpisu provádí také interní auditor, který je též oprávněn podávat návrhy na jeho aktualizaci, zrušení a na vydání nového vnitřního předpisu na základě jeho své funkce.

V Praze dne 29. 10. 2003

 

RNDr. Petr KARAS
tajemník MFF

Navrhovatel: Vedoucí STUD a vedoucí MZD