Neplatí od 30. 8. 2006.

Směrnice tajemníka 2/2002

Upřesnění pravidel pro vyřazení majetku z evidence, jeho likvidace a náhrady škod za majetek odcizený nebo ztracený

 1. Pravidla vyřazení fakultního majetku z provozu, jeho prodej, příp. likvidaci, stejně jako řešení krádeží, ztrát a jiných inventarizačních rozdílů obecně upravuje Směrnice tajemníka č. 1/2000, kterou se vydává Oběh dokladů na MFF. Dále ve smyslu Přílohy č. I Statutu Matematicko-fyzikální fakulty, Organizačního řádu, na fakultě jsou zřízeny a fungují Náhradová komise (NK) a Fakultní inventarizační a likvidační komise (FILK) jako orgány tajemníka.
 2. Fakulta od přijetí nového VŠ zákona (č. 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů) funguje jako zákonem ustanovená součást veřejné vysoké školy, a je tedy povinna ve smyslu tohoto zákona (§24, odst. 1) pečovat o svěřený majetek s péčí řádného hospodáře. Všichni zaměstnanci fakulty, její orgány i vedení jsou proto povinni maximálně zabezpečit nejen účelné pořizování fakultního majetku a jeho uvádění do provozu, ale i majetek hospodárně využívat a po jeho fyzickém nebo morálním zastarání i co nejhospodárnějším způsobem vyřadit.
 3. Ve smyslu Oběhu č. 4 (Vyřazení majetku) návrh na vyřazení konkrétního inventáře dává příslušný pracovník, který jej má na svém osobním listě. Tento návrh musí být co nejpodrobnější a může obsahovat i různé varianty jako např.:
  • požadavek na rozdělení na komponenty, s tím, že některé budou ještě inventárně (pod starými čísly s lomítkem) zachovány k dalšímu použití. S ohledem na platné předpisy týkající se péče o svěřený majetek, je nepřípustné využívat neevidované komponenty technologických celků (např. monitory od PC).
  • požadavek na demontáž a zachování součástek jako dále neinventovaného majetku. Tento postup je do jisté míry výjimečný a mohou jej uplatňovat hlavně pracoviště udržující rozsáhlý technologický park.
  • požadavek na konkrétní formu likvidace (viz dále) Návrh musí odsouhlasit vedoucí pracoviště a předat na OTE.
 4. Je třeba zdůraznit, že nemusí jít nutně o nefunkční majetek, nebo majetek s nulovou účetní hodnotou, ale i o majetek pro pracoviště nepotřebný, nevyužívaný nebo využívaný málo a neekonomicky. Nesmí jít ovšem o majetek ztracený, odcizený nebo poničený a nutným předpokladem tohoto postupu je fyzická kompletnost tohoto majetku, která musí být doložena a potvrzena Fakultní inventarizační a likvidační komisí! Pokud nebudou splněny tyto předpoklady, předseda FILK neprodleně upozorní tajemníka fakulty a věc předá NK k řešení jako náhradu škody. Tajemník v tomto případě může sestavit mimořádnou inventarizační komisi, která zjistí rozsah inventarizačního rozdílu.
 5. V dalším kroku OTE ve spolupráci s FILK posoudí návrh pracoviště na vyřazení majetku a navrhne k odsouhlasení tajemníkovi fakulty další postup. V této fázi je třeba sledovat co nejhospodárnější postup v zásadě v tomto pořadí:
  • je třeba posoudit, zda majetek je pro fakultu opravdu nepotřebný - je třeba po dohodě s OTE obeslat ostatní fakultní pracoviště s výzvou na jeho další využití
  • majetek může být navržen po dohodě s OTE k prodeji formou inzerátu, internetové nabídky apod.; v tomto případě je třeba doložit výši finančního závazku alespoň od tří zájemců a z nich vybrat nejvyšší nebo dokladovat jejich nezájem; náklady na inzerát jsou hrazeny z centrálních zdrojů
  • majetek může být převeden jiné školské, výzkumné, veřejnoprávní apod. organizaci za dohodnutou úplatu nebo i bezúplatně
  • majetek může být prodán i konkrétní právnické nebo fyzické osobě, může jít i o pracovníka fakulty; v tomto případě musí jít o prodejní cenu obvyklou, u položek nad 10 tis. Kč doloženou odborným posudkem, nad 50 tis. Kč soudním odhadem; tyto dokumenty pořídí pro jednání komise OTE a náklady na jejich pořízení jsou v případě realizace prodeje připočtena k ceně, v případě, že prodej nebude schválen, jsou hrazeny z centra
  • výše uvedenými způsoby neprodejný majetek bude protokolárně zlikvidován za přítomnosti zástupce FILK a nebo protokolárně předán vybrané likvidační firmě, kterou navrhne pracoviště, odsouhlasí FILK a schválí tajemník; případné náklady tohoto postupu hradí centrum
 6. Schválení konečného návrhu na vyřazení majetku, popř. schválení konečné prodejní ceny, konkrétního kupce a konkrétní likvidační firmy je v kompetenci tajemníka fakulty. V případě nesouhlasu pracoviště s rozhodnutím tajemníka, rozhodne na základě odvolání pracoviště s konečnou platností děkan fakulty.
 7. Ztrátu nebo poškození je třeba řešit nahlášením NK fakulty, přičemž krádež musí být vždy hlášena Policii ČR a NK musí mít k dispozici policejní protokol o této události. Tyto případy nelze v žádném případě řešit snahou majetek vyřadit výše popsaným způsobem nebo fyzickou likvidací!!!

  Odpovědní pracovníci plně zodpovídají za dodržení tohoto postupu. Pokud se tak nestane, bude po nich požadována adekvátní náhrada za vzniklé škody. Je třeba také protokolárně zabezpečit převody majetku při odchodu pracovníka z organizace. I v tomto případě plně zodpovídají za řádné přeevidování vedoucí pracovníci.

 8. Touto směrnicí se ruší Pokyn tajemnice č. 3/1997 Hospodaření s majetkem fakulty.
 9. Směrnice nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

V Praze dne 29. května 2002

 

RNDr. Petr KARAS
tajemník MFF