Neplatí od 1. 3. 2015, viz Směrnice tajemníka č. 1/2015.

Směrnice tajemníka 1/2006

O poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců

V Praze dne 14. července 2006
Čj: 79/06/JJ

Obsah:
I. Předmět úpravy
II. Podmínky pro vznik nároku na příspěvek
III. Povinnosti pracovníků
IV. Kontrola
V. Přechodná a závěrečná ustanovení

I. Předmět úpravy

Směrnice upravuje způsob nárokování a účtování příspěvku na stravování zaměstnanců.

V souladu s § 24 Zákona o daních z příjmů přispívá MFF zaměstnancům 55 % hodnoty poskytovaných stravenek (případně hodnoty obědů v menze) na vrub daňově uznatelných nákladů fakulty.

Pro zaměstnance jde o příjem nepodléhající dani ani jiným odvodům.

II. Podmínky pro vznik nároku na příspěvek

Nárok na příspěvek mají pracovníci v hlavním pracovním poměru s minimálně polovičním pracovním úvazkem. Příspěvek náleží zaměstnanci za odpracovanou směnu (trvající déle než 3 hodiny) na jedno hlavní jídlo.

Nárok na příspěvek zaniká v případě, že pracovník účtoval za směnu stravné při pracovní cestě trvající déle než 5 hodin.

III. Povinnosti pracovníků

Pracovníci smí na začátku měsíce nárokovat příspěvek (zakoupením stravenek) odpovídající předpokládanému počtu odpracovaných směn v měsíci (nárok je zohledněn o dny plánované dovolené, dny pracovní neschopnosti a pracovní cesty).

Nárok na příspěvek, který nebyl uplatněn v příslušném účetním období (1 kalendářní rok) nelze převádět do dalšího období.

Při čerpání příspěvku u jednoho zaměstnance nesmí dojít k souběhu nároků na čerpání příspěvku na oběd v menze a příspěvku na stravenky.

V případě neočekávané nepřítomnosti lze neoprávněně nárokované příspěvky započíst do 15. kalendářního dne v měsíci, následujícím po měsíci, za který byl uplatněn nárok.

Kontrolou zjištěné neoprávněné čerpání příspěvků bude pracovníkovi neprodleně předepsáno k úhradě (formou srážky ze mzdy).

IV. Kontrola

Vedoucí personálního oddělení zajistí předání sestav odpracovaných směn, za které vznikají nároky, do hospodářského oddělení. Pracovnice hospodářského oddělení pokrátí nároky o počty směn, za které bylo vyplaceno stravné při pracovních cestách.

Kontrolu souladu oprávněných nároků a skutečného čerpání bude provádět pokladní.

Kontrolou dodržování této směrnice pověřuji vedoucí hospodářského oddělení.

V. Přechodná a závěrečná ustanovení

Směrnice nabývá účinnosti dne 1.9.2006 a nahrazuje Směrnici tajemníka č.1/1999.

Kontrolu tohoto předpisu provádí také interní auditor, který je též oprávněn podávat návrhy na jeho aktualizaci, zrušení a na vydání nového vnitřního předpisu na základě své funkce.

Navrhovatel: Ing. Dana Lanková
Směrnice schválena dne 14. července 2006
vydána dne 14. července 2006

Schválil:

RNDr. Petr Karas
tajemník fakulty