Neplatí od 1. 6. 2018, viz Směrnice tajemníka č. 1/2018.

Směrnice tajemníka 1/2005

O pokladní kázni

V Praze dne 22. srpna 2005
Čj. 109/TP/MFF

1) Pokladní agenda

Pokladní a zástupce pokladní musí mít uzavřenou dohodu o hmotné odpovědnosti. Pokladní odpovídá za zajištění rezervace prostředků pro výběr podle podmínek bank, jejich bezpečný převod do pokladny a dostatek prostředků pro plynulou výplatu hotovostí.

Převody do pokladny probíhají z hlavního účtu MFF, vedeného u Komerční banky, v naléhavých případech lze hotovost převádět z účtu, vedeného u ČSOB. Převody do valutové pokladny EURO mohou být uskutečňovány z devizového účtu EURO.

Informaci o výši převáděných prostředků předá pokladní do účtárny.

Výběr hotovosti zajišťují dvě pracovnice hospodářského oddělení (vozidlem MFF s řidičem) za splnění všech podmínek, snižujících riziko odcizení hotovosti.

2) Pokladní limit

Limit pokladní hotovosti stanovuji na 3 000 000 Kč (slovy: tři miliony korun českých). Tento limit zahrnuje hotovost v Kč, hotovost valutových pokladen a nominální hodnoty cenin.

3) Povinnosti všech zaměstnanců MFF (hlášení výběrů)

Všichni zaměstnanci MFF jsou povinni nahlásit výběr hotovosti nad 15 000 Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) jeden pracovní den před dnem výběru, v době dopoledních pokladních hodin (9.30 - 12.00 hod.) pokladní. Hotovostní výběr v cizích měnách je třeba ve stejném termínu nahlásit bez ohledu na částku.

4) Povinnosti zaměstnanců MFF (zálohy, tržby, ceniny)

Zaměstnanci mohou požádat o poskytnutí zálohy (na cestovné, příp. drobné nákupy), která může být vyplacena až do výše předpokládaných výdajů. Záloha smí být vyplacena bezprostředně před uskutečněním účetního případu, po jeho skončení musí být záloha vyúčtována do následujících 10 pracovních dnů tak, aby nedocházelo k prodlení v účtování nákladových položek.

Pracovníci, kteří odpovídají za odvod tržeb do pokladny, zajistí jejich předání (včetně cenin) do druhého pracovního dne po ukončení měsíce, ve kterém proběhlo zdanitelné plnění.

Ke konci roku musejí být zálohy (včetně záloh stálých) bezpodmínečně zúčtovány.

Stravenky si pracovníci vyzvedávají první tři pracovní dny v měsíci a tři pracovní dny po 11. kalendářním dni v měsíci.

5) Inventarizace pokladny

Inventarizace pokladní hotovosti se provádí v souladu se zákonem o účetnictví čtyřikrát ročně (z toho jednou k 31. prosinci).

Pokladní zajistí, aby k datu 31. prosince z titulu převodů hotovostí vykazoval zůstatek účtu Peníze na cestě nulu.

6) Účinnost a kontrola

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. září 2005.

Kontrolou dodržování této směrnice pověřuji vedoucí hospodářského oddělení.

Kontrolu tohoto předpisu provádí také interní auditor, který je též oprávněn podávat návrhy na jeho aktualizaci, zrušení a na vydání nového vnitřního předpisu na základě jeho funkce.

 

RNDr. Petr KARAS
tajemník fakulty

Navrhovatel: vedoucí HOSP