Neplatí od 1. 10. 2008, viz Směrnice tajemníka 1/2008.

Směrnice tajemníka 1/2004

kterou se upravuje organizační a provozní zajištění prostor využívaných pro ubytování hostů fakulty

1. Obecné náležitosti a vymezení odpovědnosti

MFF využívá pro ubytování svých hostů prostory, které jsou v následujících lokalitách fakulty:

budova Sokolovská 83 (dále jen objekt Karlín)
1.patro:
pokoj (2 lůžka + 1 přistýlka)
pokoj (1 lůžko + 1 přistýlka)
(pokoje mají společnou kuchyňku a příslušenství)
2. patro:
pokoj (1 lůžko + 1 přistýlka),
pokoj (1 lůžko + 1 přistýlka)
(pokoje mají společnou kuchyňku a příslušenství)
3. patro:
garsonka (1 lůžko + 1 přistýlka)
budova Ke Karlovu 5 (dále jen objekt Karlov):
pokoj (1 lůžko + 1 přistýlka )
pokoj (1 lůžko)
(pokoje mají společnou kuchyňku a příslušenství)

Za organizaci a provozní zabezpečení ubytování v obou objektech plně zodpovídá vedoucí účelového zařízení Profesní dům (dále jen PD) . Při této činnosti se řídí pokyny tajemníka fakulty.

2. Využívání prostor

Prostory jsou určeny k ubytování hostů MFF přijímaných k pobytům v délce zpravidla 1 - 2 týdny a k ubytování hostujících profesorů.

3. Objednávky a rezervace

Rezervace (jméno hosta, termín návštěvy) přijímá PD zpravidla ne dříve než 4 měsíce před příjezdem hosta (s větším předstihem pouze u schválených akcí s mezinárodní účastí organizovaných či spoluorganizovaných fakultou). V případě nejasností rozhodne o rezervaci tajemník fakulty. PD vede evidenci obsazení jednotlivých pokojů. Závaznou objednávku zašle pečovatel (viz níže)1 měsíc před příjezdem hosta. Zrušit závaznou objednávku lze nejpozději 7 kalendářních dnů před dnem příjezdu hosta. Pokud nebude tento termín dodržen, je pracoviště pečovatele povinno uhradit náklady spojené s ubytováním tak, jako kdyby návštěva proběhla. Závazné objednávky se zasílají po předchozím předběžném potvrzení rezervace (telefonicky, e-mailem) na k tomu určeném formuláři podepsaném pečovatelem, odpovědným pracovníkem a vedoucím pracoviště podle Příkazu děkana č. 15/1993 (Směrnice pro zahraniční styky). Na objednávce je j potvrzen i zdroj a způsob úhrady ubytování.

4. Pečovatel

Každému hostu je přidělen pečovatel. Pečovatel zabezpečuje veškeré organizační záležitosti spojené s ubytováním hosta. Od hostů - samoplátců přijímá proti potvrzení úhradu za ubytování a skládá ji po odjezdu hosta v pokladně MFF.

5. Ubytovatel

V každém z objektů Karlín i Karlov je stanoven jeden ubytovatel. Ubytovatelé dostávají od PD písemně s předstihem informaci o obsazení pokojů (jméno hosta, země, termín pobytu, pečovatel, pracoviště pečovatele). Ubytovatel vydává pečovateli klíče pro hosta proti podpisu, jemu pečovatel vrací klíče po odjezdu hosta. Ubytovatel zodpovídá za provozní zabezpečení zařízení (výměna lůžkovin, zajištění úklidu, hlášení závad apod.). Ubytovatel v rámci své činnosti podléhá vedoucímu PD a z rozpočtu PD jsou hrazeny náklady na jeho činnost.

6. Klíče

Klíče a náhradní klíče od zařízení v daném objektu jsou uloženy u ubytovatele tohoto objektu. Jeden exemplář klíčů od každého z pokojů v obou objektech je uložen u tajemníka fakulty, v PD a v zapečetěné obálce ve vrátnici příslušného objektu.

7. Příjezd a odjezd hosta

Pokoj je v den příjezdu hostovi k dispozici od 13 hodin. V den odjezdu je host povinen opustit pokoj do 11 hodin. Výjimky může povolit ubytovatel po dohodě s pečovatelem.

8. Úhrada

Zdroj a způsob úhrady je uveden na objednávce. Cena za 1 lůžko/den je uvedena v Ceníku prací a materiálu. Vedoucí PD předkládá hospodářskému oddělení (HO) měsíčně seznam hostů s uvedením zdroje a způsobu úhrady. Převod prostředků ve prospěch střediska 613-PROFDUM provádí HO.

9. Škody

Případné škody způsobené hostem budou hrazeny v plné výši pracovištěm pečovatele. O škodě je ubytovatel povinen vyhotovit zápis, který podepíše společně s pečovatelem. Pečovatel může při zápisu uplatnit své námitky. O případných sporech rozhodne tajemník fakulty.

10. Příloha

Příloha této směrnice zahrnuje jména ubytovatelů s vymezením konkrétních povinností. Tato příloha může být rozhodnutím tajemníka fakulty kdykoli upravena v souladu s aktuálním personálním zabezpečením ubytovacích služeb.

11. Platnost

Tato směrnice nahrazuje Interní směrnici ze dne 14. ledna 2002 a je účinná od 1. 2. 2004.

12.

Změny a doplnění tohoto vnitřního předpisu provádí jeho navrhovatel, který je též zodpovědný za jeho aktualizaci z hlediska souladu s platnými právními předpisy a kontrolu. Kontrolu tohoto předpisu provádí také interní auditor, který je též oprávněn podávat návrhy na jeho aktualizaci, zrušení a na vydání nového vnitřního předpisu na základě jeho své funkce.

 

RNDr. Petr KARAS
tajemník fakulty

Navrhovatel: Vedoucí PROFDU MFF

Objednávka ubytování v prostorách MFF

je umístěna mezi Vnitrofakultními formuláři.

Příloha k provoznímu zajištění prostor využívaných pro ubytování hostů fakulty

Vedoucí PD:
 • přijímá rezervace a závazné objednávky, kontakt pí Adelína Starostová, tel.: 221 914 275, mail: starosta@helena.ms.mff.cuni.cz
 • určuje po projednání s tajemníkem fakulty pracovníky, kteří zabezpečují všechny činnosti spojené s provozem příslušných pokojů (pokud tento pracovník není zároveň i ubytovatelem) s tím, že veškeré náklady spojené s provozem pokojů jsou hrazeny z rozpočtu PD.
Ubytovatelé:
 • ubytovatel pro objekt Karlín, kontakt p. Karel Sobota, tel.: 221 913 257, mail: sobota@karlin.mff.cuni.cz
 • ubytovatel pro objekt Karlov, kontakt pí Vlasta Šestáková, tel.: 221 911 322, mail: sest@dekanat.mff.cuni.cz
Popis práce ubytovatele:
 • podléhá svou činností vedoucímu PD
 • ubytovává hosta výhradně dle rozpisu dodaného PD
 • spolupracuje s pečovatelem
 • vydává pečovateli proti podpisu klíče od pokoje
 • přebírá pokoj po odjezdu hosta od pečovatele, v případě vzniklé škody způsobené hostem
 • pořizuje zápis o škodě
 • zodpovídá za provozní zabezpečení pokoje a hlásí závady kontaktnímu pracovníkovi Správy budov
 • pokud PD neurčí jinak zajišťuje:
  • výměnu lůžkovin po odjezdu resp. před příjezdem hosta, při delším pobytu po každých 7 dnech, včetně zajištění odvozu do prádelny a zpět
  • celkový úklid pokoje po odjezdu resp. před příjezdem hosta , při delším pobytu každý 2. den
  • průběžné doplňování a výměnu hygienických potřeb (toaletní papír, mýdlo, ručníky a utěrky - každý 3. den)