Neplatí od 30. 6. 2011.

Příkaz tajemníka č. 4/2004

Inventarizace dlouhodobého majetku (dříve ZP) a drobného dlouhodobého majetku (dříve DKP)

V souladu s plánem inventarizačních prací na MFF pro rok 2004 vydávám směrnici k provedení a zpracování inventarizace majetku, závazků a pohledávek.

Inventarizace dlouhodobého majetku (dříve ZP) a drobného dlouhodobého majetku (dříve DKP)

Fyzické inventury dlouhodobého majetku a drobného dlouhodobého majetku budou na MFF probíhat k 31. 10 2004. Inventurní soupisy jsou zpracovány v programu FIS. K zajištění úkolů spojených s inventarizací jsem jmenoval dílčí inventarizační komise (DIK), jejich jmenný seznam je uveden v příloze této směrnice.

Pro provádění fyzických inventur a jejich zpracování přikazuji tento pracovní postup :

Podkladem pro provádění fyzických inventur budou sloužit DIK sjetiny osobních listů a sestava 5029 „Položkový seznam dlouhodobého majetku“. Jmenovaná DIK porovná a odsouhlasí fyzicky nalezené hospodářské prostředky s inventárními čísly, která jsou uvedena v sestavě.

Zjištěné inventarizační rozdíly (manka a přebytky) oproti inventárnímu seznamu sepíše DIK spolu se zdůvodněním do tiskopisu PROTOKOL (prohlášení). Tento protokol bude přílohou závěrečného ZÁPISU o provedení inventury majetku na pracovišti.

DIK zahájí činnost ihned po obdržení sestav od OTE.

Odsouhlasené sjetiny osobních listů, podepsané odpovědným pracovníkem, vedoucím pracoviště a dílčí inventarizační komisí odevzdají DIK úseku OTE samostatně za dlouhodobý majetek a drobný dlouhodobý majetek v jednom vyhotovení nejdéle do 5. ledna 2005. Zároveň se sestavou odevzdá DIK i vyplněný a podepsaný Zápis o provedení inventury a to opět samostatně za dlouhodobý majetek a drobný dlouhodobý majetek.

Datum pro předání výsledku inventarizace musí všechna pracoviště dodržet , protože výsledky za jednotlivá pracoviště musí být zpracovány do závěrečného protokolu o inventarizaci a výsledky vyhodnoceny ÚIK tak, aby závěrečný protokol po schválení, mohl být předán děkanem MFF kvestorovi univerzity k dalšímu projednání.

Hutní materiál ve správě Vakuum Praha - k 31. 12. 2004

Před zahájením inventarizace předloží hmotně odpovědný pracovník písemné prohlášení o tom, že všechny doklady, týkající se pohybu zásob ke dni inventarizace, odevzdal k zaúčtování a všechny výdejky jsou zachyceny na počítačových sjetinách. DIK bude postupovat tak, že zjištěný stav materiálových zásob fyzickou inventurou (přepočítáním, převážením, přeměřením) zapíše na sjetinu a zápis ošifruje. Předseda DIK po ukončení inventarizace vyhotoví Inventarizační zápis, ke kterému přiloží sjetinu materiálových zásob a předá v jednom vyhotovení HO-OTE do týdne po ukončení inventury. V případě inventarizačních rozdílů, předloží hmotně odpovědný pracovník písemné zdůvodnění a návrh na opatření jako nedílnou součást zápisu o provedené inventarizaci.

Vydavatelství REPRO - k 31. 12. 2004

S ohledem na termín účetního vypořádání prodeje, musí být inventura zásob knižních publikací a prodejny kancelářských potřeb včetně vyúčtování tržeb z prodeje provedena do 5.ledna 2004 (vč. vyhotovení Inventarizačního zápisu a předání na HO-OTE). Součástí inventarizace musí být i odsouhlasený stav publikací předaných do jednotlivých smluvních prodejen mimo MFF.

Sklad potravin PROFDUM k 30. 11. 2004

Fyzická inventura skladu potravin bude vzhledem k náročnosti provedena k 30. 11. 2004. Jmenovaná DIK porovná a odsouhlasí (přepočítáním, převážením) skutečný stav zásob se sjetinou. Předseda DIK po ukončení inventarizace vyhotoví Inventarizační zápis, ke kterému přiloží sjetinu skladu potravin a předá v jednom vyhotovení HO-OTE do týdne po ukončení inventury. V případě inventarizačních rozdílů, předloží hmotně odpovědný pracovník písemné zdůvodnění a návrh na opatření jako nedílnou součást zápisu o provedené inventarizaci. Odsouhlasení zásob potravin s účetní evidencí je třeba doložit dodacími listy k nevyfakturovaným dodávkám, případně výdejkami za vratné obaly.

Dokladová inventura účtů k 31. 12. 2004

Dokladová inventura účtů (závazků a pohledávek) bude provedena k 31. 12. 2004. Na závěr inventury provede DIK zápis o provedení dokladové inventury. Zápis schválený vedoucím HO předá DIK v jednom vyhotovení HO-OTE. V případě nesrovnalostí na účtech, navrhne vedoucí HO opatření, které projedná s tajemníkem fakulty. Tato opatření budou nedílnou součástí zápisu.

Inventarizace pokladní hotovosti a stravenek (prováděna čtvrtletně) k 31. 12. 2004

Při inventuře pokladní hotovosti se zjišťuje skutečný stav přepočítáním peněz, odsouhlasením celkové částky se zápisem v pokladním deníku s účtem 211 podle jednotlivých měn se zaúčtováním kurzovních rozdílů.

U stravenek se porovná skutečný stav s operativní evidencí stravenek a účtem 213. DIK předá inventarizační zápis v jednom vyhotovení HO-OTE.

Evidence lihu na MFF k 31. 12. 2004

Evidence nákupu a výdeje (spotřebě) lihu za rok 2004 bude zpracována ve výkazu o spotřebě lihu podle jednotlivých pracovišť, účelu a návazně bude vyhotoven záznam pro účely osvobození od spotřební daně.

Ústřední inventarizační komise zpracuje závěrečný protokol o výsledku invetarizace, který bude obsahovat termíny provedení, vyhodnocení výsledků, nápravná opatření, návrh na vypořádání inventurních rozdílů. Vedoucí HO odpovídá za účetní vypořádání inventarizačních rozdílů do účetní závěrky za měsíc prosinec 2004.

Praha, 19. října 2004

 

RNDr. Petr Karas
tajemník MFF

ÚIK a DIK pro inventarizaci k  31. 10. 2004 na pracovištích MFF jmenuji takto:

Ústřední inventarizační komise
předseda : Ing. M. Pfeffer, CSc.
členové : RNDr. P. Zinburg, K. Strečko

101 - Astronomický ústav UK
předseda DIK : Doc. RNDr. M. Wolf, CSc.
členové : H. Mifková

102 - Fyzikální ústav UK
předseda DIK : H. Kučerová
členové : M. Černý

103 - Kabinet výuky a obecné fyziky
předseda DIK : Ing. B. Kurka
členové : RNDr. P. Zinburg

104 - Katedra didaktiky fyziky
předseda DIK : RNDr. Z. Drozd, Ph.D.
členové : B. Havlíková, J. Mihovič

105 - Katedra elektroniky a vakuové fyziky
předseda DIK : M. Chvalkovská
členové : J. Sedláčková

106 - Katedra fyziky kovů
předseda DIK : Ing. J. Buriánek
členové : Mgr. M. Hájek

107 - Katedra fyziky nízkých teplot
předseda DIK : Mgr. J. Janotová
členové : Mgr. J. Čížek, Ph.D.

109 - Katedra fyziky elektronových struktur
předseda DIK : Doc. RNDr. P. Svoboda, CSc.
členové : Mgr. K. Mikšová, J. Matlák

110 - Katedra makromolekulární fyziky
předseda DIK : M. Ublanská
členové : A. Aulická

111 - Katedra geofyziky
předseda DIK : RNDr. V. Plicka, Ph.D.
členové : RNDr. L. Hanyk, Ph.D.

113 - Katedra chemické fyziky a optiky
předseda DIK : M. Šmiedová
členové : RNDr. E. Uhlířová


114 - Ústav částicové a jaderné fyziky
předseda DIK : M. Navrátilová
členové : I. Vavříková

115 - Katedra meteorologie a ochrany prostředí
předseda DIK : Doc. RNDr. J. Kalvová, CSc.
členové : Mgr. J. Mikšovský, Ph.D., J. Karnoltová

116 - Ústav teoretické fyziky
předseda DIK : Mgr. M. Žofka, Ph.D.
členové : Mgr. T. Ledvinka, Ph.D.

201 - Kabinet software a výuky informatiky
předseda DIK : RNDr. T. Holan, Ph.D.
členové : B. Žižková

202 - Katedra aplikované matematiky
předseda DIK : H. Čásenská
členové : RNDr. N. Krylová, CSc.

204 - Katedra softwarového inženýrství
předseda DIK : Prof. RNDr. J. Pokorný, CSc.
členové : RNDr. Ing. J. Peterka, J. Dejmková

205 - Katedra teoretické informatiky a matematické logiky
předseda DIK : Mgr. V. Majerech, Dr.
členové : Mgr. M. Vomlelová, Ph.D.

206 - Středisko informatické sítě a laboratoří
předseda DIK : Ing. F. Šebek
členové : RNDr. O. Matouš

207 - Ústav formální a aplikované lingvistiky
předseda DIK : prom.fil. K. Králíková
členové : Mgr. M. Fučík

301 - Katedra algebry
předseda DIK : RNDr. E. Nováková
členové : Mgr. Š. Holub, Ph.D.

302 - Katedra didaktiky matematiky
předseda DIK : RNDr. J. Robová, CSc.
členové : E. Kovaříková

303 - Katedra matematické analýzy
předseda DIK : Doc. RNDr. Z. Vlášek, CSc.
členové : Doc. RNDr. P. Pyrih, CSc., H. Pištěková

304 - Katedra numeriké matematiky
předseda DIK : Mgr. P. Knobloch, Dr.
členové DIK : E. Planodorová

305 - Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
předseda DIK : Doc. RNDr. P. Lachout, CSc.
členové : Mgr. Z.Pawlas, H. Jandová

3052 - Euromise
předseda DIK : Prof. RNDr. J. Zvárová, DrSc.
členové : J.Kurucová, J. Golková

306 - Matematický ústav UK
předseda DIK : J. Šťastná
členové : RNDr. P. Somberg, Ph.D., RNDr. O. Ulrych

402 - ITI
předseda DIK : H. Polišenská
členové : Mgr. R. Babilon

511 - knihovna
předseda DIK : R. Surynková
členové : J. Švecová, Mgr. P. Möllerová

512 - Kabinet jazykové přípravy
předseda DIK : PhDr. A. Křepinská, CSc.
členové : PhDr. L. Vachalovská, CSc., J. Hankeová

513 - Katedra tělesné výchovy
předseda DIK : Doc. PhDr. E. Blahušová, CSc.
členové : Mgr. Z. Vaníčková

611 - Optická a sklářská dílna fakulty
předseda DIK : I. Kubínová
členové : J. Ulrych

612 - Reprografické středisko fakulty
předseda DIK : H. Petránková
členové : F. Kreuziger

613 - Profdum
předseda DIK : A. Kršková
členové : M. Brabcová, D. Tůmová, M. Kalejová, K. Kellerová

700 - Děkanát
předseda DIK : T. Pávková
členové : L. Šimůnková, M. Tomášková

7311 - Správa budov Karlov
předseda DIK : V. Šestáková
členové : P. Smolák


7312 - Správa budov Karlín
předseda DIK : K. Sobota
členové : L. David

7313 - Správa budov MS
předseda DIK : F. Nevrlý
členové : L. Hájek

7314 - Správa budov Troja
předseda DIK : L. Bedrníková
členové : H. Mošnová

7315 - Mariánská
předseda DIK : Ing. M. Štěrba
členové : P. Thér, D.Vágnerová

902 - Gymnázium B. Bolzana
předseda DIK : M. Růžička
členové : M. Vašák

902 - Mossb.laboratoř
předseda DIK : Mgr. J. Janotová
členové : Mgr. J. Čížek, Ph.D.

905 - Sdružení Vakuum
předseda DIK : J. Hajský
členové : J. Vavřička

0011 SKAS
předseda DIK : J. Zlomek
členové : M. Rudišín

Ostatní dílčí inventarizační komise

Hutní materiál ve správě Vakuum Praha - k 31. 12. 2004
předseda DIK : J. Hajský
členové : J. Vavřička
odpovědný pracovník : J. Salfický

Pokladní hotovost a stravenky - čtvrtletně
předseda DIK : jmenovací dekret
členové : jmenovací dekret
hmotně odpovědný pracovník: M. Prágerová, L. Bedrníková

Vydavatelství Repro - k 31. 12. 2004
předseda DIK : F. Kreuziger
členové : D. Sychra
hmotně odpovědný pracovník: H. Petránková

Sklad potravin PROFDUM - k 30. 11. 2004
předseda DIK : A. Kršková
členové : M. Kalejová, K. Kellerová
hmotně odpovědný pracovník: M. Brabcová, D. Tůmová

Dokladová inventura účtů - k 31. 12. 2004
předseda DIK : Z. Kašparová
členové : S. Hejbalová, J. Svobodová
hmotně odpovědný pracovník: Ing. M. Štěrba

Evidence lihu na MFF - k 31. 12. 2004
předseda DIK : Ing. F. Grus
členové : L. Bedrníková