Neplatí od 30. 8. 2006.

Příkaz tajemníka č. 4/1998

Úprava pravidel zadávání veřejných zakázek na MFF UK

Zadávání veřejných zakázek na MFF se obecně řídí zákonem č. 199/94Sb. a  zákonem č. 148/96 Sb. Tento příkaz upravuje některé další organizační a procesní náležitosti.

1/ U veřejných zakázek, u kterých výše budoucího peněžitého závazku ze smlouvy (předpokládaná cena bez DPH) přesáhne 2 500 000,- Kč (do 20 000 000,- Kč), jde-li o nemovitost s výjimkou nájmu nebo o soubor strojů nebo zařízení tvořících samostatný funkční celek, a 500 000,- Kč (do 5 000 000,- Kč) v ostatních případech (nákup jednotlivých investic netvořících funkční celek), může zadavatel uzavřít smlouvu na podkladě písemné výzvy učiněné nejméně pěti zájemcům.

2/ U veřejných zakázek, u kterých výše budoucího peněžitého závazku ze smlouvy (předpokládaná cena bez DPH) činí více než 100 000,- Kč, ale nepřesáhne limity uvedené v bodě 1/, je zadavatel povinen vyžádat si před zadáním veřejné zakázky nabídky nejméně od tří zájemců.

3/ Zadávání veřejných zakázek u nemovitostí a nájmů organizačně zajišťuje oddělení Správy budov (SB), které při této činosti spolupracuje s proděkanem pro provoz a hospodaření.

4/ Zadávání veřejných zakázek v ostatních případech zajišťuje pracoviště. Hospodářské oddělení (HO) zakázky eviduje, podává metodické rady, odesílá evidenční listy na úřad pro hospodářskou soutěž a na zakladě zpracovaných podkladů kontroluje správnost postupu.

5/ Zadávání veřejných zakázek se provádí:

  • Na základě obchodní veřejné soutěže zveřejněním v Obchodním věstníku (jde-li o nemovitost nebo soubor strojů nad 20 000 000,- Kč, ostatní nad 5 000 000,- Kč). Lhůta pro předkládání nabídek nesmí být kratší než 36 dnů. Zadávací lhůta, tj. lhůta po kterou je uchazeč vázán nabídkou je 90 dní.
  • Podmínkou jsou min. 3 nabídky, v opačném případě se soutěž ruší. Soutěž probíhá obálkovou metodou, obsah obálek je tajný. Obálky se otevírají před komisí, která je určena pro posuzování a hodnocení došlých nabídek (viz bod 6/).

V případě výzvy k podání nabídky je zadavatel povinen stanovit pro všechny zájemce shodné požadavky a uvést kriteria hodnocení jejich nabídek.

6/ Komise pro posuzování nabídek ustavená děkanem fakulty:

  • proděkan pro provoz a hospodaření
  • proděkan oborové sekce, které se zadání veřejné zakázky týká (pro danou akci je zadavatelem)
  • tajemník fakulty
  • vedoucí správy budov (v případě stavební akce), respektive vedoucí pracoviště uplatňujícího nákup
  • odborný pracovník (případně externí) se znalostí dané problematiky

7/ Po uzavření smlouvy vyplní zadavatelem pověřený pracovník EVIDENČNÍ LIST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, který bude uložen 1x na pracovišti, kterého se veřejná zakázka týká, a 1x na hospodářském oddělení.

.

 

RNDr. Petr KARAS

tajemník fakulty

V Praze dne 1. dubna 1998