Neplatí od 30. 10. 2017.

Příkaz tajemníka č. 3/2004

Zrušení převodu jednotlivých plateb na účty zaměstnanců MFF

Od 1. 7. 2004 je fakulta nucena zrušit zaměstnancům finanční převody na úhradu jejich závazků. Toto opatření je nutnou reakcí na výklad § 11 odst. 6 zákona č. 1/1992 Sb. o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších úprav:

„Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen při výplatě mezd, popřípadě jiných peněžitých plnění ve prospěch zaměstnance, po provedení případných srážek ze mzdy podle příslušných právních předpisů, poukázat částku určenou zaměstnancem na svůj náklad a nebezpečí na jeden účet zaměstnance u banky nebo pobočky zahraniční banky nebo spořitelního či úvěrního družstva, a to nejpozději v pravidelném termínu výplaty mzdy, pokud se zaměstnancem nesjedná písemně jiný termín.“

Dalším důvodem pro zrušení dosavadní praxe jsou stále se zvyšující poplatky u peněžních ústavů za převod jednotlivých plateb.
Převody na účty v nezměněné podobě jako dosud, budou provedeny naposledy ve výplatě za měsíc červen.
Od měsíce července bude na účet u peněžních ústavů zasílána pouze mzda - dobírka a příspěvek organizace na fondy důchodového připojištění.
Žádáme proto naše zaměstnance, aby si v měsíci červenci zajistili trvalými příkazy ze svých účtů převody svých závazků vůči jiným peněžním ústavům (půjčky, pojištění, stavební spoření, apod.).

Vedení fakulty doufá, že toto nepopulární, ale nutné opatření přijme fakultní veřejnost s pochopením.

V Praze dne 5. 5. 2004

 

RNDr. Petr Karas
tajemník MFF