Neplatí od 30. 6. 2011.

Příkaz tajemníka č. 3/2000

Inventarizace na MFF 2000

V souladu s plánem inventarizačních prací MFF na rok 2000 stanovuji pro jejich provádění a zpracování tento pracovní postup:

 1. IM a DHIM

  Inventarizace investičního majetku a drobného hmotného investičního majetku k 30. 9. 2000 bude probíhat podle Příkazu tajemníka č. 2/00. Tento příkaz včetně všech podkladů již pracoviště obdržela. Připomínám, že stanovený termín pro odevzdání inventur nejpozději do 18. prosince 2000 musí všechna pracoviště dodržet.

 2. Materiálové zásoby ve skladech MFF - k 31. 12.  2000
  • sklad reprostředisko
  • sklad kancelářských potřeb
  • sklad drahé kovy
  • sklad armatury
  • sklad zámečnický-Karlín

  Před zahájením inventarizace předloží hmotně odpovědní pracovníci písemné prohlášení o tom, že všechny doklady týkající se pohybu zásob ke dni inventarizace odevzdali k zaúčtování a všechny příjemky a výdejky jsou zachyceny na počitačových sjetinách. DIK bude postupovat tak, že zjištěný stav materiálových zásob fyzickou inventurou (přepočítáním, převážením, přeměřením) zapíše na sjetinu a zápis ošifruje. Předseda DIK po ukončení inventarizace vyhotoví Inventarizační zápis, ke kterému přiloží sjetinu materiálových zásob a předá v jednom vyhotovení HO-OTE do týdne po ukončení inventury.

  V případě inventarizačních rozdílů se hmotně odpovědní pracovníci písemně vyjádří k jejich vzniku a i toto vyjádření předá předseda DIK HO-OTE.

  Vzhledem k rozsáhlosti inventur ve skladech souhlasím s tím, že od 11. prosince 2000 budou sklady pro výdej materiálu uzavřeny.

  S nutností se předzásobit byla všechna pracoviště seznámena vedoucím HO ing. Pacákem.

 3. Sklad hutní ve správě Vakuum Praha

  Inventarizace hutního skladu bude prováděna stejným způsobem jako u ostatních skladů (viz bod 2). Sklad bude též od 11. prosince 2000 uzavřen pro výdej materiálu.

  Vzhledem k složitému účetnímu vypořádání je však nutné provedenou inventuru předat na HO nejpozději do 22. prosince 2000.

 4. Knižní publikace vydavatelství MATFYZPRESS

  S ohledem na účetní vypořádání musí být inventura prodeje knižních publikací provedena do 22. prosince 2000 (vč. vyhotovení Inventarizačního zápisu).

 5. Drahé kovy a předměty z drahých kovů-týká se operat.evid.na pracovištích k 31.12.2000

  Fyzickou inventuru provedou zaměstnanci jednotlivých pracovišť na základě pověření vedoucího. Podkladem pro inventarizaci bude operativní evidence těchto předmětů, doplněná o nákup nebo spotřebu k 31. 12. 2000. Předměty jsou vedeny buď na osobní kartě uživatele a nebo v sešitě, kde jsou potvrzeny podpisem. Pověřený pracovník po ukončení inventarizace vyhotoví Inventarizační zápis, který musí být na pracovišti řádně uložen a bude k dispozici pro případ kontroly.

  Likvidace drahých kovů a předmětů z drahých kovů musí být prováděna v souladu s Dodatkem k pokynu tajemnice č. 6/1997.

 6. Inventura pokladní hotovosti a stravenek

  Při inventuře pokladní hotovosti se zjišťuje skutečný stav přepočítáním peněz a odsouhlasením celkové částky se zápisem v pokladním deníku. U stravenek se porovná skutečný stav s operativní evidencí stravenek. Na závěr inventury vyhotoví DIK inventarizační zápis a v jednom vyhotovení předá HO-OTE.

 7. Dokladová inventura účtů

  Dokladová inventura účtů bude provedena k 31. 12. 2000. Na závěr inventury provede DIK zápis o provedení dokladové inventury. Zápis předá v jednom vyhotovení HO-OTE. Před předáním zápisu OTE projedná předseda DIK závěry z inventury s vedoucím HO. Vedoucí HO navrhne tajemníkovi MFF odstranění případných nedostatků.

 8. Drobný hmotný majetek (dříve PPS) v hodnotě od 500-1000 Kč

  Pracoviště i nadále tyto předměty povedou v operativní evidenci a to buď na osobní kartě uživatele a nebo v sešitě, kde jsou potvrzeny podpisem. Evidence musí být na pracovišti řádně uložena, aby byla k dispozici při případné kontrole. V případě likvidace tohoto drobného hmotného majetku dává souhlas vedoucí příslušného pracoviště.

  Zápis o provedení inventury na pracovišti s celkovou hodnotou DHM odevzdají pracoviště v jednom vyhotovení HO-OTE do 8. ledna 2001.

 9. Zúčtovatelné tiskopisy - podatelna

  DIK provede inventuru u hmotně odpovědných osob a vyhotoví Inventarizační zápis, který předá HO-OTE do 8. ledna 2001.

V Praze dne 23. 11. 2000

 

RNDr. Petr Karas
tajemník MFF

DIK pro inventarizace obsažené v Příkazu tajemníka č. 3/00 jmenuji takto:

Pracoviště-druh majetku Hmotně odpov.pracovníkPředseda Členové DIK Termín
REPRO sklad reprostředisko L.Vendlová H.Petránková   k 31.12.2000
SBT sklad kancelářských potřeb B.Tollarová J.Hodinová J.Kouřimský k 31.12.2000
SBT sklad drahé kovy B.Tollarová J.Hodinová J.Kouřimský k 31.12.2000
SBT sklad armatury B.Tollarová J.Hodinová J.Kouřimský k 31.12.2000
SBKA sklad zámečnický-Karlín B.Sobota L.David   k 31.12.2000
Vakuum sklad hutní J.Salfický jmenovací dekret jmenovací dekret k 31.12.2000
Děkanát peníze M.Prágerová jmenovací dekret jmenovací dekret čtvrtletně
D+T stravenky M.Prágerová,B.Tollarová jmenovací dekret jmenovací dekret čtvrtletně
Děkanát dokladová inventura účtů M.Fuchsová M.Fuchsová B.Hejbalová, Z.Kašparová, L.Šmídová, J.Svobodová k 31.12.2000
Erudio knižní publikace RNDr. P.Chaloupek, CSc. jmenovací dekret jmenovací dekret k 31.12.2000
Děkanát zúčt.tiskopisy-indexy,přednášky J.Mráčková, D.Kukalová T.Pávková   k 31.12.200