Neplatí od 31. 1. 2017.

Příkaz tajemníka č. 2/2016

K zajištění zpracování roční účetní závěrky 2016

Pro zajištění řádné účetní závěrky k datu 31. 12. 2016 stanovuji následující termíny k předání podkladů.

Příkaz je závazný pro všechny vedoucí pracovišť, správce jednotlivých rozpočtů, projektů, grantů a ostatních účelových zdrojů.
Termíny jsou stanoveny obecně (jako nejzazší) pro všechny zdroje MFF, pokud jsou ve smlouvách nebo zadávacích dokumentacích sjednány podmínky odlišné, je nutné postupovat v souladu s konkrétním ujednáním.

 1. Předložení veškerých dokladů, jejichž obsah věcně souvisí s obdobím leden – listopad 2016:
  • došlé faktury
  • cestovní příkazy
  • doklady o nákupech v hotovosti apod.

  Termín: 5. 12. 2016
  Místo předání: Hospodářské oddělení

  Termín: 9. 1. 2017 u dokladů, jejichž obsah souvisí s obdobím prosinec 2016

  POZOR: U projektů, ke kterým byl zřízen bankovní účet (např. Operační programy, projekty TIP apod.) nebo, u kterých je v kalendářním roce nutné v souladu se zadávací dokumentací prokázat nejen náklad, ale i realizovanou platbu (např. TAČR), předejte podklady do 16. 12. 2016.


 1. Předložení vyúčtování stálých záloh a všech ostatních zálohových plateb (hotovostních i bezhotovostních)

  Termín: 16. 12. 2016
  Místo předání: Pokladna MFF (příp. HOSP)


 1. Žádosti o převody nespotřebovaných účelových prostředků do fondu účelově určených prostředků, případně do fondu provozních prostředků

  Termín: 20. 1. 2017

  V případě, že v roce 2016 byl realizován a zaúčtován výnos (příjem finančních prostředků) k dané akci a dosud nebyl přijat doklad o nákladech (např. dodavatelská faktura), je nutné nahlásit hospodářskému oddělení výši předpokládaného nákladu jako dohadnou položku k zaúčtování nejpozději do 20. 1. 2017 (písemně, opatřené podpisem).
  Jedná se zejména o dohadné položky z provozování doplňkové a jiné hospodářské činnosti (např. náklady na sborníky ke konferencím apod.).

  POZOR !!! Případné dohadné položky je nutné hlásit i u zakázek SMLUVNÍHO VÝZKUMU.


 1. Předložení veškerých podkladů pro mzdy (včetně návrhů na odměny) za období 12/16 (kromě evidence docházky – termín bude uveden na předloze mzdové účtárny)

  Termín: 16. 12. 2016
  Místo předání: PERS


V případě nejasností, nekompletních podkladů, časových nesouladů apod. kontaktujte vedoucí hospodářského oddělení nebo vedoucího zaměstnaneckého oddělení.

O opodstatněných prodlevách informujte vedoucí hospodářského oddělení.

Kontrolou dodržování tohoto příkazu pověřuji vedoucí hospodářského oddělení.


V Praze dne 2. 11. 2016

Navrhovatel: Ing. Lanková Dana, Mgr. Jančák Tomáš

Schválil:

Ing. Antonín Líska
tajemník fakulty