Neplatí od 3. 1. 2013.

Příkaz tajemníka č. 2/2004

Používání obvyklých dopravních prostředků v zařízeních UK MFF

  1. S účinností od 1. 5. 2004 je zakázáno všem zaměstnancům i studentům MFF vnášet jízdní kola (příp. mopedy nebo i motocykly) do fakultních budov a umísťovat tyto dopravní prostředky ve společných prostorách, pracovnách, laboratořích, posluchárnách a jiných místnostech fakultních budov.
  2. Od 1. 5. 2004 zřídí správa budov v každé lokalitě MFF (Karlov, Karlín, Malá Strana, Trója) prostor, kam si mohou výše uvedené dopravní prostředky zaměstnanci fakulty odkládat a zabezpečovat. Tento prostor bude viditelně označen upozorněním, že je určen pouze k úschově jízdních kol zaměstnanců MFF a neslouží pro úschovu kol ani studentů ani veřejnosti.
  3. Pouze v těchto prostorách MFF odpovídá za případné odcizení těchto dopravních prostředků, pokud byly proti odcizení prokazatelně zajištěny. Pokud zaměstnanec fakulty odloží jízdní kolo mimo tento prostor, nebude mu jeho ztráta nijak uhrazena. Za ztrátu jízdních kol studentů nebo třetích osob nepřebírá MFF záruku nikdy, a to ani budou-li odloženy v těchto prostorách.
  4. O dislokaci uvedených prostor a o pravidlech, jak je používat, bude správa budov informovat dotčená pracoviště obvyklým způsobem. Případné provozní nejasnosti bude řešit příslušný správce budovy nebo lokality.
  5. Tento příkaz nabývá účinnosti od .... s výjimkou lokality Malá Strana.

V Praze dne 14. 4. 2004

 

RNDr. Petr Karas
tajemník MFF

Příloha: Vyhrazená místa pro jízdní kola a motocykly

Ke Karlovu 3:  dřevěná bouda u podatelny a kanceláře SB
Ke Karlovu 5:  vnitřní dvůr
Karlín:  vnitřní větší dvůr
Trója:  vestibul vrátnice haly těžkých laboratoří

Pozn.: Určená místa jsou označena a vybavena stojany pro jízdní kola.