Neplatí od 30. 6. 2011.

Příkaz tajemníka č. 2/2000

Inventarizace investičního majetku

Fyzické inventury investičního majetku (IM) a drobného hmotného investičního majetku (DHIM) budou na MFF probíhat k 30.9.2000. Inventury jsou zpracovány v programu FIS. V příloze tohoto příkazu jmenuji k provádění inventur následující dílčí inventarizační komise (DIK).

Pro provádění fyzických inventur a jejich zpracování přikazuji tento pracovní postup:

Podkladem pro provádění fyzických inventur IM a DHIM budou sloužit dílčím inventarizačním komisím sjetiny osobních listů k 30.9.2000. Jmenovaná DIK porovná a odsouhlasí fyzicky nalezené hospodářské prostředky s invent. čísly, uvedenými ve sjetinách osobních listů.

Zjištěné inventarizační rozdíly (manka a přebytky) oproti osobnímu listu jednotlivého pracovníka sepíše DIK spolu se zdůvodněním do tiskopisu PROTOKOL (prohlášení). Tento protokol bude přílohou závěrečného ZÁPISU o provedení inventury IM a DHIM na pracovišti.

Dílčí inventarizační komise zahájí činnost do týdne po obdržení sjetin od OTE.

Odsouhlasené osobní listy, podepsané odpovědným pracovníkem, vedoucím útvaru a dílčí inventarizační komisí odevzdají DIK úseku OTE samostatně za IM a DHIM v jednom vyhotovení nejdéle do 18. prosince 2000. Zároveň s osob. listy DIK odevzdají i vyplněný a podepsaný Zápis o provedení inventury a to opět samostatně za IM a DHIM.

Datum pro předání inventur musí všechna pracoviště dodržet, protože případné rozdíly musí být vypořádány do 31.12.2000. Zástupci pracovišť odevzdají osobně požadované doklady OTE v době od 8 - 12 hod. Pracovnice OTE prověří za účasti zástupce pracoviště úplnost dokladů a případné nesrovnalosti budou ihned řešeny.

V Praze dne 29.9.2000

 

RNDr. Petr KARAS
tajemník MFF

DIK pro fyzickou invent.IM a DHIM k 30.9.2000 na pracovištích MFF jmenuji takto:

PracovištěPředseda DIKČlenové DIK
101 Astronomický ústav UK RNDr. Attila Mészáros, CSc. Martina Kovářová
102 Fyzikální ústav UK Doc. RNDr. O. Jelínek, CSc. Hana Kučerová, Miloš Černý
103 Kabinet výuky obecné fyziky Ing. Antonín Caletka Ing. Bohumil Kurka
104 Katedra didaktiky fyziky PaedDr. Jan Kuchař Božena Havlíková
105 Katedra elektroniky a vakuové fyziky Marcela Nováková Jitka Sedláčková
106 Katedra fyziky kovů Mgr. Alexandra Rudajevová, CSc. Ing. Jaromír Buriánek
107 Katedra fyziky nízkých teplot Evženie Doušová RNDr. Karel Závěta, CSc.
109 Katedra fyziky elektronových struktur Božena Ženíšková Mgr. Tetyana Khmelevská, RNDr. Pavel Svoboda, CSc.
110 Katedra makromolekulární fyziky Věra Mlčochová Marcela Ublanská
111 Katedra geofyziky Doc. RNDr. Ondřej Čadek, CSc. Mgr. Vladimír Plicka
113 Katedra chemické fyziky a optiky Milena Šmiedová RNDr. Eva Uhlířová
114 Ústav částicové a jaderné fyziky Jana Čeřovská Marie Navrátilová
115 Katedra meteorologie a ochrany prostředí Doc. RNDr. Josef Brechler, CSc. Jana Karnoltová, Doc. RNDr. Michal Baťka, DrSc.
116 Ústav teoretické fyziky Doc. Ing. RNDr. Kurt Fišer, CSc. Mgr. Martin Žofka
201 Kabinet software a výuky informatiky RNDr. Tomáš Holan Blanka Žižková
202 Katedra aplikované matematiky Doc. RNDr. Libuše Grygarová, DrSc. Hana Čásenská, RNDr. Naděžda Krylová, CSc.
203 Katedra matematické logiky a filosofie matematiky Libuše Boublíková RNDr. Karel Čuda, CSc.
204 Katedra softwarového inženýrství Prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. RNDr. Ing. Jiří Peterka, Jana Dejmková
205 Katedra teoretické informatiky RNDr. Václav Koubek, DrSc. Mgr. Vladan Majerech, Dr., Jana Dejmková
206 Středisko informatické sítě a laboratoří Ing. František Šebek Ivana Dobnerová
207 Ústav formální a aplikované lingvistiky Mgr. Květoslava Králíková Milan Fučík
301 Katedra algebry RNDr. Eva Nováková Eva Ramešová
302 Katedra didaktiky matematiky RNDr. Jarmila Robová, CSc. Eva Kovaříková
303 Katedra matematické analýzy Doc. RNDr. Zdeněk Vlášek, CSc. Helena Pištěková, Doc. RNDr. Pavel Pyrih, CSc.
304 Katedra numerické matematiky Eva Plandorová RNDr. Jitka Segethová, CSc.
305 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky RNDr. Petr Lachout, CSc. Hana Jandová, Mgr. Daniel Hlubinka, PhD.
3052 Euromise Jaroslava Golková Jana Kurucová
306 Matematický ústav UK Jana Šťastná Mgr. Petr Somberg, PhD.
511 Knihovna fakulty Václava Barthová Renata Surynková, Jaroslava Švecová, Ivanka Tůmová
512 Kabinet jazykové přípravy PhDr. Alexandra Křepinská, CSc. PhDr. Marie Houšková
513 Katedra tělesné výchovy PaedDr. Eva Dítětová Mgr. Petra Diblíková
611 Optická a sklářská dílna fakulty Alžběta Vogelová Ivana Kubínová, Otakar Celner
612 Reprografické středisko fakulty Helena Petránková Libuše Wendlová
700 Děkanát Lucie Šimůnková Hana Podolská, Marcela Tomášková
7311 Správa budov Karlov Vlasta Šestáková Petr Smolák
7312 Správa budovy Karlín Karel Sobota Ladislav David, Vladimír Škaloud
7313 Správa budovy Malá Strana Karel Sobota Leoš Hájek, Jindřich Zatočil
7314 Správa budov Troja Jiří Kouřimský Božena Tollarová
7315 Správa budovy Mariánská Ing. Jaroslav Pacák Václav Strnad
902 Erudio RNDr. Pavel Chaloupek, CSc. Kateřina Dubová
902 Gymnázium B. Bolzana Mgr. Miroslav Růžička Martin Vašák
902 Mossb. laboratoř Evženie Doušová Ing. Miloš Pfeffer, CSc.
905 Sdružení Vakuum Jiří Hajský Jiří Vavřička
0011SKAS bude jmenován dodatečně bude jmenován dodatečně