Neplatí od 30. 8. 2006.

Příkaz tajemníka č. 10/1998

Náležitosti daňových dokladů pro účtování DPH na Matematicko-fyzikální fakultě od 1. 1. 1999

Vzhledem k tomu, že dnem 1. 1. 1999 nabude plné účinnosti zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, je třeba vytvořit podmínky pro jednotné účtování DPH na Matematicko-fyzikální fakultě v rámci Univerzity Karlovy.

 1. Změny v účtování DPH
 2. Od 1. 1. 1999 bude Univerzita Karlova v Praze jednou účetní jednotkou a plátcem DPH s měsíčním režimem. Je proto třeba vytvořit na všech pracovištích fakulty takové podmínky, aby bylo možno od tohoto data účtovat všechny daňové doklady s DPH. DPH je třeba účetně sledovat na vstupu i na výstupu bez ohledu na to, o jakou činnost jde (tzv. hlavní nebo doplňkovou).

  Uvnitř Univerzity, tj. mezi fakultami, součástmi, ústavy a rektorátem nebudou užívány daňové doklady (např. nebude používána fakturace), ale vnitřní doklady bez DPH, sloužící k přeúčtování vzniklých nákladů. Doklady mimo Univerzitu budou s DPH vždy.

 3. Náležitosti daňových dokladů
 4. V ekonomických operacích mimo rámec Univerzity budou používány daňové doklady ve smyslu § 12 zákona o DPH, které obsahují:

  • obchodní jméno a sídlo vystavitele dokladu
  • DIČ, IČO vystavitele (pokud není plátcem DPH musí být toto explicitně uvedeno)
  • obchodní jméno příjemce (Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, název pracoviště podle objednávky, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2)
  • DIČ, IČO příjemce (001-00216208, 00216208)
  • pořadové číslo dokladu
  • předmět a rozsah plnění
  • datum vystavení dokladu
  • datum uskutečnění zdanitelného plnění
  • výše ceny bez daně celkem
  • sazba daně podle § 16 citovaného zákona
  • výše daně celkem
  • v případě souběhu zdanitelného plnění v různých sazbách daně a osvobozeného plnění musí být uvedeny odděleně dle sazeb daně celkem a výše daně celkem

  Upozorňuji důrazně všechna pracoviště fakulty, která přijímají a vydávají účetní doklady, že od 1. 1. 1999 bez výše uvedených náležitostí nebude možné tyto doklady zaúčtovat.

 5. Formuláře
 6. Pro zabezpečení jednotného zpracování daňových dokladů je třeba používat nových jednotných formulářů. Na fakultním webu byla proto založena stránka http://www.mff.cuni.cz/iso/news/forms pro potřeby všech pracovišť. Na této stránce budou postupně umísťovány formuláře, které bude třeba používat pro účetní, ale i jiné agendy centrálně zpracovávané na fakultě, např. vyúčtování drobných vydání, požadavek na vystavení faktury, cestovní příkaz, dohoda o provedení práce, návrh na mimořádnou odměnu, apod.

  Umístění nového formuláře bude vždy včas oznámeno e-mailovou poštou nebo jiným vhodným způsobem. Po vystavení na této webové stránce se stává tento formulář závazným pro další používání pro všechna pracoviště fakulty.

 

RNDr. Petr KARAS

tajemník fakulty

V Praze dne 21. prosince 1998