Neplatí od 31. 1. 2015.

Příkaz tajemníka č. 1/2014

K zajištění zpracování roční účetní závěrky 2014

Pro zajištění řádné účetní závěrky k datu 31. 12. 2014 stanovuji následující termíny k předání podkladů.

Příkaz je závazný pro všechny vedoucí pracovišť, správce jednotlivých rozpočtů, projektů, grantů a ostatních účelových zdrojů.

Termíny jsou stanoveny obecně (jako nejzazší) pro všechny zdroje MFF, pokud jsou ve smlouvách nebo zadávacích dokumentacích sjednány podmínky odlišné, je nutné postupovat v souladu s konkrétním ujednáním.

1) Předložení veškerých dokladů, jejichž obsah věcně souvisí s obdobím leden – listopad 2014:

  • došlé faktury
  • cestovní příkazy
  • doklady o nákupech v hotovosti apod.
Termín: 5. 12. 2014           Místo předání: Hospodářské oddělení

Termín: 8. 1. 2015 u dokladů, jejichž obsah souvisí s obdobím prosinec 2014

POZOR: U projektů, ke kterým byl zřízen bankovní účet (např. Operační programy, projekty TIP apod.) nebo, u kterých je v kalendářním roce nutné v souladu se zadávací dokumentací prokázat nejen náklad, ale i realizovanou platbu (např. TAČR), předejte podklady do 18. 12. 2014.


2) Předložení vyúčtování stálých záloh a všech ostatních zálohových plateb (hotovostních i bezhotovostních)

Termín: 16. 12. 2014           Místo předání: Pokladna MFF (příp. HOSP)

3) Žádosti o převody nespotřebovaných účelových prostředků do fondu účelově určených prostředků, případně do fondu provozních prostředků

Termín: 16. 1. 2015

V případě, že v roce 2014 byl realizován a zaúčtován výnos (příjem finančních prostředků) k dané akci a dosud nebyl přijat doklad o nákladech (např. dodavatelská faktura), je nutné nahlásit hospodářskému oddělení výši předpokládaného nákladu jako dohadnou položku k zaúčtování nejpozději do 13. 1. 2015 (písemně, opatřené podpisem).

Jedná se zejména o dohadné položky z provozování doplňkové a ekonomické činnosti (např. náklady na sborníky ke konferencím apod.).

POZOR!!! Případné dohadné položky je nutné hlásit i u zakázek SMLUVNÍHO VÝZKUMU.


4) Předložení veškerých podkladů pro mzdy (včetně návrhů na odměny) za období 12/14 (kromě evidence docházky – termín bude uveden na předloze mzdové účtárny)

Termín: 15. 12. 2014           Místo předání: PERS

V případě nejasností, nekompletních podkladů, časových nesouladů apod. kontaktujte vedoucí hospodářského oddělení nebo vedoucího zaměstnaneckého oddělení.

O opodstatněných prodlevách informujte vedoucí hospodářského oddělení.

Kontrolou dodržování tohoto příkazu pověřuji vedoucí hospodářského oddělení.


V Praze dne 24. 11. 2014.
Navrhovatel: Ing. Lanková Dana, Mgr. Jančák Tomáš
Schválil:

Ing. Antonín Líska
tajemník fakulty