Neplatí od 30. 6. 2011.

Příkaz tajemníka č. 1/2009

K zajištění zpracování roční účetní závěrky 2009

Pro zajištění řádné účetní závěrky k datu 31. 12. 2009 stanovuji následující termíny k předání podkladů.

Příkaz je závazný pro všechny vedoucí pracovišť, správce jednotlivých rozpočtů, projektů, grantů a ostatních účelových zdrojů.

 1. Předložení veškerých dokladů, jejichž obsah věcně souvisí s obdobím 2009:
 • došlé faktury
 • cestovní příkazy
 • doklady o nákupech v hotovosti apod.

Termín: 4. 12. 2009
Místo předání: Hospodářské oddělení
Termín: 7. 1. 2010 u dokladů, vzniklých v prosinci 2009

 1. Předložení veškerých dokladů k vyúčtování přidělených grantů a projektů (kromě GAUK)

  Termín: 11. 12. 2009

  Místo předání: Hospodářské oddělení

  GAUK

  Termín: 4. 12. 2009

 2. Předložení vyúčtování stálých záloh a všech ostatních zálohových plateb (hotovostních i bezhotovostních)

  Termín: 11. 12. 2009 Místo předání: Pokladna MFF (příp. HOSP)

V případě, že v roce 2009 byl realizován a zaúčtován výnos k dané akci a dosud nebyl přijat doklad o nákladech (dodavatelská faktura), je nutné nahlásit hospodářskému oddělení výši předpokládaného nákladu jako dohadnou položku k zaúčtování nejpozději do 7. 1. 2010.

Jedná se zjm. o dohadné položky z provozování doplňkové a ekonomické činnosti (např. náklady na sborníky ke konferencím apod.).

V případě nejasností, nekompletních podkladů, časových nesouladů apod. kontaktujte vedoucí hospodářského oddělení.

O opodstatněných výjimkách rozhoduje tajemník fakulty.

Kontrolou dodržování tohoto příkazu pověřuji vedoucí hospodářského oddělení.

V Praze dne 10. listopadu 2009

Navrhovatel: Ing. Lanková Dana

Schválil:

Ing. Antonín Líska v. r.
tajemník fakulty