Neplatí od 30. 6. 2011.

Příkaz tajemníka č. 1/2003

Inventarizace dlouhodobého majetku (dříve ZP) a drobného dlouhodobého majetku (dříve DKP)

V souladu s Opatřením rektora č. 16/2003 o Provádění inventarizací majetku a závazků, vydávám k provedení a zpracování inventarizace na MFF pro rok 2003 tento plán inventarizací :

Inventarizace dlouhodobého majetku (dříve ZP) a drobného dlouhodobého majetku (dříve DKP)

Fyzické inventury dlouhodobého majetku a drobného dlouhodobého majetku budou na MFF probíhat k 30. 11. 2003. Inventurní soupisy jsou zpracovány v programu FIS. V příloze tohoto příkazu jmenuji k provádění inventur následující dílčí inventarizační komise (DIK).

Pro provádění fyzických inventur a jejich zpracování přikazuji tento pracovní postup:

Podkladem pro provádění inventur bude sloužit DIK sestava 5029 "Inventární seznam investičního majetku". Jmenovaná DIK porovná a odsouhlasí fyzicky nalezené hospodářské prostředky s invent.čísly, uvedenými v sestavě.

Zjištěné inventarizační rozdíly (manka a přebytky) oproti inventárnímu seznamu sepíše DIK spolu se zdůvodněním do tiskopisu PROTOKOL (prohlášení). Tento protokol bude přílohou závěrečného ZÁPISU o provedení inventury majetku na pracovišti.

Dílčí inventarizační komise zahájí činnost ihned po obdržení sestav od OTE.

Odsouhlasené sestavy, podepsané vedoucím pracoviště a dílčí inventarizační komisí odevzdají DIK úseku OTE samostatně za dlouhodobý majetek a drobný dlouhodobý majetek v jednom vyhotovení nejdéle do 5. ledna 2004. Zároveň se sestavou odevzdá DIK i vyplněný a podepsaný Zápis o provedení inventury a to opět samostatně za dlouhodobý majetek a drobný dlouhodobý majetek.

Datum pro předání výsledku inventarizace musí všechna pracoviště dodržet, protože výsledky za jednotlivá pracoviště musí být zpracovány do závěrečného protokolu o inventarizaci a výsledky vyhodnoceny ÚIK tak, aby závěrečný protokol po schválení, mohl být předán děkanem MFF kvestorovi univerzity k dalšímu projednání nejpozději do 20.01.2004.

U pozemků a budov

je nutné dokladovou inventuru doložit výpisy z katastru nemovitostí.

Hutní materiál ve správě Vakuum Praha - k 31. 12. 2003

Před zahájením inventarizace předloží hmotně odpovědní pracovníci písemné prohlášení o tom, že všechny doklady, týkající se pohybu zásob ke dni inventarizace, odevzdali k zaúčtování a všechny příjemky a výdejky jsou zachyceny na počítačových sjetinách. DIK bude postupovat tak, že zjištěný stav materiálových zásob fyzickou inventurou (přepočítáním, převážením, přeměřením) zapíše na sjetinu a zápis ošifruje. Předseda DIK po ukončení inventarizace vyhotoví Inventarizační zápis, ke kterému přiloží sjetinu materiálových zásob a předá v jednom vyhotovení HO-OTE do týdne po ukončení inventury.

V případě inventarizačních rozdílů, předloží hmotně odpovědní pracovníci písemné zdůvodnění a návrh na opatření jako nedílnou součást zápisu o provedené inventarizaci.

Vydavatelství REPRO - k 31. 12. 2003

S ohledem na termín účetního vypořádání prodeje, musí být inventura zásob knižních publikací a prodejny kancelářských potřeb včetně vyúčtování tržeb z prodeje provedena do 5. ledna 2003 (vč.vyhotovení Inventarizačního zápisu a předání na HO-OTE).

Inventarizace pokladní hotovosti a stravenek (prováděna čtvrtletně) - k 31. 12. 2003

Při inventuře pokladní hotovosti se zjišťuje skutečný stav přepočítáním peněz, odsouhlasením celkové částky se zápisem v pokladním deníku s účtem 211 podle jednotlivých měn. U stravenek se porovná skutečný stav s operativní evidencí stravenek a účtem 213. DIK předá inventarizační zápis v jednom vyhotovení HO-OTE.

Dokladová inventura účtů - k 31. 12. 2003

Dokladová inventura účtů bude provedena k 31. 12. 2003. Na závěr inventury provede DIK zápis o provedení dokladové inventury. Zápis schválený vedoucí HO předá DIK v jednom vyhotovení HO-OTE. V případě nesrovnalostí na účtech, navrhne vedoucí HO opatření, které projedná s tajemníkem fakulty. Tato opatření budou nedílnou součástí zápisu.

Inventarizace materiálu CO k 31. 12. 2003

MFF žádný materiál CO nemá, tudíž inventuru neprovádí.

Evidence lihu na MFF - k 31. 12. 2003

Evidence nákupu a výdeje (spotřebě) lihu za rok 2003 bude zpracována ve speciálním výkazu o spotřebě lihu (§ 18-24 vyhl.MF č.140/1997 Sb.) podle jednotlivých pracovišť a účelu a návazně bude vyhotoven záznam pro účely FÚ o spotřební dani.

Ústřední inventarizční komise zpracuje závěrečný protokol o výsledku inventarizace, který bude obsahovat termíny provedení, vyhodnocení výsledků, nápravná opatření, návrh na vypořádání inventurních rozdílů. Vedoucí HO odpovídá za účetní vypořádání inventarizačních rozdílů do účetní závěrky za měsíc prosinec 2003.

V Praze dne 20. 11. 2003

 

RNDr. Petr KARAS
tajemník MFF

ÚIK a DIK pro inventarizaci k 30. 11. 2003 na pracovištích MFF jmenuji takto:


Ústřední inventarizační komise
předseda : M. Mikulejský
členové : RNDr. P. Zinburg, K. Strečko

101 - Astronomický ústav UK
předseda DIK : Doc. RNDr. D. Vokrouhlický, DrSc.
členové : H. Mifková

102 - Fyzikální ústav UK
předseda DIK : H. Kučerová
členové : M. Černý

103 - Kabinet výuky a obecné fyziky
předseda DIK : ing. B. Kůrka
členové : RNDr. P. Zinburg

104 - Katedra didaktiky fyziky
předseda DIK : RNDr. Z. Drozd, Ph.D.
členové : J. Mihovič, B. Havlíčková

105 - Katedra elektroniky a vakuové fyziky
předseda DIK : M. Nováková
členové : J. Sedláčková

106 - Katedra fyziky kovů
předseda DIK : ing. J. Buriánek
členové : Mgr. A. Rudajevová, CSc.

107 - Katedra fyziky nízkých teplot
předseda DIK : Mgr. J. Janotová
členové : J. Hankeová

109 - Katedra fyziky elektronových struktur
předseda DIK : RNDr. P. Svoboda, CSc.
členové : J. Matlák. Š. Sechovský

110 - Katedra makromolekulární fyziky
předseda DIK : M. Ublanská
členové : A. Aulická

111 - Katedra geofyziky
předseda DIK : RNDr. V. Plicka, Ph.D.
členové : RNDr. L. Hanyk, Ph.D.

113 - Katedra chemické fyziky a optiky
předseda DIK : M. Šmiedová
členové : RNDr. E. Uhlířová

114 - Ústav částicové a jaderné fyziky
předseda DIK : J. Čeřovská
členové : M. Navrátilová

115 - Katedra meteorologie a ochrany prostředí
předseda DIK : Doc. RNDr. J. Brechler, CSc.
členové : RNDr. T. Halenka, CSc., J. Karnoltová

116 - Ústav teoretické fyziky
předseda DIK : Mgr. M. Žofka, Ph.D.
členové : Doc. Ing. RNDr. K. Fišer, CSc.

201 - Kabinet software a výuky informatiky
předseda DIK : B. Žižková
členové : RNDr. T. Holan

202 - Katedra aplikované matematiky
předseda DIK : RNDr. N. Krylová, CSc.
členové : H. Čásenská

204 - Katedra softwarového inženýrství
předseda DIK : Prof. RNDr. J. Pokorný, CSc.
členové : J. Dejmková, RNDr. Ing. J. Peterka

205 - Katedra teoretické informatiky a matematické logiky
předseda DIK : Mgr. V. Majerech, Dr.
členové : Mgr. M. Vomlelová, Ph.D.

206 - Středisko informatické sítě a laboratoří
předseda DIK : Ing. F. Šebek
členové : RNDr. O. Matouš

207 - Ústav formální a aplikované lingvistiky
předseda DIK : prom.fil. K. Králíková
členové : Mgr. M. Fučík

301 - Katedra algebry
předseda DIK : RNDr. E. Nováková
členové : E. Ramešová

302 - Katedra didaktiky matematiky
předseda DIK : RNDr. J. Robová, CSc.
členové : E. Kovaříková

303 - Katedra matematické analýzy
předseda DIK : Doc. RNDr. Z. Vlášek, CSc.
členové : Doc. RNDr. P. Pyrih, CSc., H. Pištěková

304 - Katedra numerické matematiky
předseda DIK : Mgr. P. Knobloch, Dr.
členové : E. Plandorová

305 - Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
předseda DIK : RNDr. P. Lachout, CSc.
členové : RNDr. D. Hlubinka, Ph.D., H. Jandová

3052 - Euromise
předseda DIK : Prof. RNDr. J. Zvárová, DrSc.
členové : J. Golková, J. Kurucová

306 - Matematický ústav UK
předseda DIK : J. Šťastná
členové : RNDr. P. Somberg, Ph.D.

402 - ITI
předseda DIK : H. Polišenská
členové : R. Babilon

511 - knihovna
předseda DIK : R. Surynková
členové : Mgr. J. Kuča

512 - Kabinet jazykové přípravy
předseda DIK : PhDr. A. Křepinská, CSc.
členové : PhDr. L. Vachalovská, J. Hankeová

513 - Katedra tělesné výchovy
předseda DIK : Mgr. T. Jaroš
členové : Doc. PhDr. E. Blahušová, CSc.

611 - Optická a sklářská dílna fakulty
předseda DIK : J. Řezníček
členové : I. Kubínová

612 - Reprografické středisko fakulty
předseda DIK : H. Petránková
členové : F. Kreuziger

700 - Děkanát
předseda DIK : T. Pávková
členové : J. Formánková, M. Tomášková

7311 - Správa budov Karlov
předseda DIK : V. Šestáková
členové : P. Smolák

7312 - Správa budov Karlín
předseda DIK : K. Sobota
členové : L. David

7313 - Správa budov MS
předseda DIK : F. Nevrlý
členové : L. Hájek

7314 - Správa budov Troja
předseda DIK : J. Kouřimský
členové : L. Bedrníková

7315 - Mariánská
předseda DIK : P. Thér
členové : M. Fuchsová, F. Nevrlý

902 - Erudio
předseda DIK : RNDr. P. Chaloupek, CSc.
členové : K. Tůmová

902 - Gymnázium B. Bolzana
předseda DIK : M. Růžička
členové : M. Vašák

902 - Mossb.laboratoř
předseda DIK : Mgr. J. Janotová
členové : J. Hankeová

905 - Sdružení Vakuum
předseda DIK : J. Hajský
členové : J. Vavřička

0011 SKAS
předseda DIK : S. Kucková
členové : P. Paška

Ostatní dílčí inventarizační komise

Hutní materiál ve správě Vakuum Praha - k 31. 12. 2003
předseda DIK : J. Hajský
členové : J. Vavřička
hmotně odpovědný pracovník : J. Salfický

Pokladní hotovost a stravenky - čtvrtletně
předseda DIK : jmenovací dekret
členové : jmenovací dekret
hmotně odpovědný pracovník : M. Prágerová
ing. F. Grus

Vydavatelství Repro - k 31. 12. 2003
předseda DIK : F. Kreuziger
členové : D. Sychra
hmotně odpovědný pracovník : H. Petránková

Dokladová inventura účtů - k 31. 12. 2003
předseda DIK : Z. Kašparová
členové : S. Hejbalová, J. Svobodová
hmotně odpovědný pracovník : M. Fuchsová

Evidence lihu na MFF - k 31. 12. 2003
předseda DIK : ing. F. Grus
členové : H. Podolská