Neplatí od 30. 6. 2011, viz Směrnice tajemníka 2/2005.

Příkaz tajemníka č. 1/1999

Náležitosti daňových dokladů pro účtování DPH na Matematicko-fyzikální fakultě od 1. 1. 1999

V souladu se změnou právních norem v oblasti evidence majetku a v návaznosti na změnu subjektivity MFF a tím i způsobu účtování DPH od 1. 1. 1999 stanovuji tento pracovní postup:

 1. Drobný hmotný majetek (účet 501070) do 1000 Kč bez DPH (DHM)
 2. Drobným hmotným majetkem (DHM-dříve v hodnotě od 500-2000 Kč vč.DPH) se rozumí předměty, jejichž vstupní cena je nižší než 1000 Kč bez DPH a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok. Pracoviště tyto předměty povedou v operativní evidenci (bez inventárního čísla z OTE). Evidence musí být na pracovišti řádně uložena, aby byla k dispozici při případné kontrole. V případě likvidace tohoto drobného hmotného majetku dává i nadále souhlas vedoucí příslušného pracoviště.

 3. Drobný hmotný investiční majetek (účet 501080 a účet 501090) od 1000 – 40000 Kč bez DPH (DHIM)
 4. Drobným hmotným inv.majetkem (DHIM-dříve v hodnotě od 2000-20000 Kč vč.DPH) se rozumí předměty, jejichž vstupní cena je vyšší než 1000 Kč bez DPH a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok. DHIM bude účetně zachycen na účtě 501080 a to v hodnotě od 1000 - 20000 Kč bez DPH a účtě 501090 v hodnotě od 20000 – 40000 Kč bez DPH. Předměty budou evidovány v útvaru OTE a budou opatřeny inventárním číslem. Tímto se zároveň promítnou na osobní list pracovníka, který za svěřený předmět bude odpovídat a zároveň se stanou součástí fyzických inventur.

 5. Drobný nehmotný majetek (účet 518040) – software do 60000 Kč bez DPH (DNM)
 6. Tyto programy (dříve do 40000 Kč vč.DPH) se povedou na pracovištích v operativní evidenci (bez inventárního čísla z OTE). Evidence musí být na pracovišti řádně uložena, aby byla k dispozici při případné kontrole. V případě likvidace tohoto drobného nehmotného majetku dává též souhlas vedoucí příslušného pracoviště.

 7. Nehmotný investiční majetek – software nad 60000 Kč bez DPH (NIM)

  Programy v této hodnotě (dříve nad 40000 Kč vč.DPH) budou evidovány v útvaru OTE pod inv.číslem, promítnuty do osobního listu odpovědného pracovníka a budou součástí fyzických inventur.

 8. Investiční majetek od 40000 Kč bez DPH (IM)

  Tento investiční majetek (dříve nad 20000 Kč vč.DPH) bude stejně jako dříve evidován v útvaru OTE, opatřen inv.číslem, promítnut do osob.listu odpovědného pracovníka a bude samozřejmě i součástí inventury.

Vzhledem k tomu, že evidence majetku musí být od 1. 1. 1999 vedena též podle zdroje nákupu je povinností každého pracovníka, který odpovídá za likvidaci faktury určit čerpání zdroje a to :

 1. z FRIM, tj. z vlastních zdrojů MFF (z rozpočtu bez dotace)
 2. z IT, tj. z investičního transferu (dříve investiční dotace)-týká se grantů a dalších akcí, na které je RUK poskytnuta investiční dotace.

Při evidenci investičního majetku (pořízeného v r.1998), který doposud nebyl uveden do provozu budou platit pravidla platná v  r.1998.

 

 

RNDr. Petr KARAS

tajemník

Praha, 4. 2. 1999

Vyřizuje: M. Fuchsová, M. Tomášková