Neplatí od 1. 1. 2007.

Příkaz tajemníka č. 1/1990

Zavedení pružné pracovní doby

Účinnost: Příkaz je účinný ode dne vydání

Na podkladě vyhlášky č. 196/1989 Sb. O pružné pracovní době (dále jen “vyhláška”) a příslušných ustanovení zákoníku práce a prováděcích předpisů k němu se po předchozím souhlasném projednání se VZO VOS a vedením fakulty se zavádí s účinností od 1. 7. 1990 pružná pracovní doba.

Základní pravidla pro využívání pružné pracovní doby

 1. Obecné ustanovení
 2. Pružná pracovní doba se zavádí v režimu pružného čtyřtýdenního pracovního období.

  Základní aplikační pravidla platí podle tohoto příkazu. Podrobnější postupy při využívání pružné pracovní doby platí podle pokynů, které tvoří přílohu tohoto příkazu.

 3. Stanovení čtyřtýdenního pracovního období a jeho rozvržení
 4. Stanovené čtyřtýdenní pracovní období je 170 hodin. Je rozvrženo do 20 směn. Délka každé směny je 8,5 hod. Začátek směny je v 7.30 hod. konec směny je v 16.00 hod.

  V pružné pracovní době je stanoveno čtyřtýdenní pracovní období a jeho rozvržení do směn shodně s prvním odstavcem. Průměrná délka směny je 8,5 hodin. Základní pracovní doba je od 8.30 do 14.00 hod. Denní provozní doba je od 6.00 hod. do 18.00 hod., volitelná pracovní doba je od 6.00 hod. do 8.30 hod. na začátku směny a od 14.00 hod do 18.00 hod. na konci směny. Celková délka směny podle volby pracovníka nesmí přesáhnout 10,5 hod. Nadřízený vedoucí pracovník je oprávněn pracovníkovi nařídit z důležitých pracovních nebo provozních důvodů, aby pracovník nastoupil do směny v určený čas nebo aby ji neukončil před určeným časem v rámci provozní doby, nebo obojí a pracovník je povinen uposlechnout.

 5. Přestávka na jídlo a oddech
 6. Organizovaná přestávka na jídlo a oddech (dále organizační přestávka) ve směně je stanovena pro směnu delší než 5 hodin. Pracuje-li pracovník přesčas v návaznosti na směnu tak, že souvislá práce trvá déle než 10,5 hodiny, má stanovenou druhou organizační přestávku. Pracuje-li pracovník nepřetržitě přesčas v den, na který nepřipadá směna, déle než 5 hodin, má stanovenou organizační přestávku. Organizovaná přestávka trvá 30 minut. O zápočtu celé přestávky nebo její části do pracovní doby platí obecně závazný právní předpis.

  Při čerpání organizační přestávky ve směně je vymezen časový úsek od 11.30 hod. do 13.00 hod. Pracuje-li pracovník nepřetržitě déle než 10,5 hod. je povinen si vybrat po této době druhou organizační přestávku, avšak pokud celková nepřetržitá práce nepřesáhne 11 hod. je povinen si tuto přestávku vybrat po odpracování 10 hodin.

  Ve všech případech je pracovník povinen si organizační přestávku vybrat uvnitř směny nebo nepřetržité práce, nikoliv na jejím začátku nebo konci.

 7. Vykazování odpracované doby, překážek v rámci a přesčasové práce. Každý pracovník odpovídá za správné a úplné vykazování své odpracované doby, překážek v práci, přesčasové práce a čerpání organizační 30 minutové přestávky na jídlo a oddech a za řádné odpracování čtyřtýdenní pracovní doby. Vykazování se provádí způsobem a postupy, které jsou stanoveny pro pracoviště, v němž je pracovník zařazen. Pracovník je povinen si při tom počínat v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
 8. Evidence pracovní doby, překážek v práci a práce přesčas
 9. Evidenci odpracované doby, překážek v práci a přesčasové práce pro účely pružné pracovní doby vede, využívá a kontroluje oddělení útvaru v němž je pracovník zařazen.

  Vedoucí tohoto oddělení, útvaru odpovídá za kontrolu této evidence a jejího správného využívání, za dohled nad odpracováním čtyřtýdenního pracovního období podřízenými pracovníky a za předávání správných a úplných podkladů pro mzdové, případně personální účely. Je též oprávněn za organizaci sjednat s pracovníkem dohodu o době napracování neodpracované doby podle § 4 odst. 4 vyhlášky.

 10. Výjimky

 • 1) Pružná pracovní doba se neuplatní:
  1. U pracovníků, u nichž povaha práce nebo stanovený rozvrh směn a jejich začátků a konce neumožňují volbu délky, začátku a konce směny pracovníkem. Jde o vrátné, strážné, uklízečky, topiče apod. Pro tyto pracovníky platí režim pravidelné pracovní doby s rozvržením směn, jejich délkou a jejich začátkem a koncem podle prvního odstavce bodu 2 nebo podle dohody bodu 6/2, nebo režim stanovený zvláštním opatřením.
  2. U pracovníků na pracovní cestě nebo po dobu pracovní cesty.
  3. V případě podle třetího odstavce bodu 2 v dotčený den.
  4. Při zahájení směny pracovní činnosti mimo pravidelné pracoviště na podkladě příkazu vedoucího nebo při ukončení směny týmž způsobem, v dotčený den.
  5. U pracovníka, který o to písemně požádal se souhlasem nadřízeného vedoucího a jemuž to bylo písemně povoleno.
  6. U pracovníka, jemuž to bylo písemně oznámeno z důvodu opakovaného porušení pravidel pružné pracovní doby a jejího vykazování.
  7. V případech uvedených pod písm. b) - f) platí pro pracovníky režim pravidelné pracovní doby s rozvržením směn, jejich délkou a jejich začátkem a koncem podle prvního odstavce bodu 2) nebo podle dohody podle bodu 6/2.

 • 2) U pracovníků s kratší dohodnutou čtyřtýdenní pracovní dobou se pružné pracovní období uplatní obdobně jako u pracovníků se stanovenou plnou pracovní dobou, s tím že se přednostně upraví tak, aby spadala do základní pracovní doby.

 

JUDr. Aleš Štalmach

tajemník fakulty


P o k y n y

k zajištění pružné pracovní doby

Platnost: od 1. 7. 1990

Ve smyslu vyhlášky č. 196/89 Sb. ze dne 20. 12. 1989 vydal tajemník MFF UK svůj příkaz č. 1, kterým se s platností od 1. 7. 1990 zavádí pružná pracovní doba na děkanátu MFF UK. Zásady a podmínky byly předem projednány a schváleny Odborovou organizací.

Účelem tohoto materiálu je zajištění správných postupů při provádění agendy vyplývající ze zavedení pružné pracovní doby.

Vyhláška neukládá, ale pouze umožňuje organizacím zavedení a uplatňování pružné pracovní doby podle rozhodnutí vedoucího organizace po předchozím souhlasu příslušného odborového orgánu.

Při uplatnění pružné pracovní doby si pracovník volí sám začátek i konec pracovní doby v jednotlivých dnech v rámci časových úseků stanovených organizací. Pracovník nesmí vykonávat práci mimo denní provozní dobu, pokud nejde o práci ve VHČ, příp. práci přesčas.

Pracovní doba (stejně jako práce ve VHČ a práce přesčas) se vykazuje v docházkové knize a v pracovním záznamu v celých půlhodinách (8; 8,5; 9) a počítá se od okamžiku příchodu do práce do okamžiku odchodu z práce označeného v docházkové knize. Pracovní doba může začít nejdříve a skončit nejpozději v čase vymezeném provozní dobou. Povinností pracovníka je tedy bez jakéhokoliv prodlení věnovat se své práci okamžitě po příchodu a s výjimkou přestávky na jídlo a oddech, až do svého odchodu.

Přerušení práce a opuštění budovy po započetí práce (mimo stanovenou přestávku na jídlo a oddech) je možno jen na základě povolení příslušného vedoucího pracovníka.

Překážky v práci na straně pracovníka se při uplatnění pružné pracovní doby posuzují jako výkon práce pouze v rozsahu, ve kterém nezbytně zasáhly do základní pracovní doby. V rozsahu, v němž zasáhly do volitelné pracovní doby, se posuzují jako omluvené, nikoliv však jako výkon práce, a neposkytuje se za ně náhrada mzdy. Totéž platí i když případně překážka v práci vznikla až po nástupu pracovníka do práce, to znamená až po začátku směny, jím zvolené, tuto dobu je pracovník povinen odpracovat v rámci pružného čtyřtýdenního pracovního období.

Prací ve VHČ a prací přesčas je práce konaná pracovníkem na příkaz organizace nebo s jejím souhlasem při uplatnění pružného čtyřtýdenního pracovního období nad základní pracovní dobu stanovenou na příslušný den, pokud pracovník konal práci nad stanovenou čtyřtýdenní pracovní dobu.

Za případně nařízenou práci přesčas přísluší pracovníkům náhradní volno nebo mzdy podle platných předpisů. Náhradní volno je žádoucí čerpat mimo základní pracovní dobu.

Přestávka na jídlo a oddech ve směně je v časovém rozmezí od 11.30 hod. do 13.00 hod. v délce 30 minut. Celá tato přestávka je započtena do pracovní doby u pracovníků, kteří pracují po stanovenou týdenní pracovní dobu, tj. 42,5 hod.


DODATEK

k příkazu tajemníka č. 1/1990

Základní pravidla pro využívání pružné pracovní doby

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tento příkaz tajemníka, který byl zaveden s účinností od 1. 7. 1990

se mění a doplňuje v odstavci 2 takto:

Základní pracovní doba je od 9.00 hod. do 15.00 hod. Denní provozní doba je
od 6.00 hod. do 18.00 hod., volitelná pracovní doba je
od 6.00 hod do 9.00 hod. a od 15.00 hod. do 18.00 hod.

Dále se mění a doplňuje příloha tohoto příkazu - pokyny k zajištění
pružné pracovní doby v pátém sloupci pokynu takto:

Pracovní doba se vykazuje v docházkové knize podle skutečných
příchodů a odchodů do a z práce v pracovním záznamu v celých

čtvrthodinách (8; 8 1/4; 8 1/2; 8 3/4; 9; ......)

Ostatní ustanovení příkazu tajemníka včetně pokynu k zajištění
pružné pracovní doby nejsou tímto dodatkem dotčeny.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1. 11. 1995

 

Ing. Jana Lešková

tajemnice MFF UK

V Praze dne 12. 10. 1995