Neplatí od 30. 6. 2011.

Příkaz tajemníka 1/2008

K zajištění zpracování roční účetní závěrky 2008

Pro zajištění řádné účetní závěrky k datu 31. 12. 2008 stanovuji následující termíny k předání podkladů.

Příkaz je závazný pro všechny vedoucí pracovišť, správce jednotlivých rozpočtů, projektů, grantů a ostatních účelových zdrojů.

 1. Předložení veškerých dokladů, jejichž obsah věcně souvisí s obdobím 2008 :
  • došlé faktury
  • cestovní příkazy
  • doklady o nákupech v hotovosti apod.
  Termín: 5. 12. 2008 Místo předání: Hospodářské oddělení
  Termín: 5. 1. 2009 u dokladů, vzniklých v závěru prosince 2008
 2. Předložení veškerých dokladů k vyúčtování přidělených grantů a projektů (kromě GAUK)
  Termín: 5. 12. 2008 Místo předání: Hospodářské oddělení
  GAUK
  Termín: 28. 11. 2008
 3. Předložení vyúčtování stálých záloh a všech ostatních zálohových plateb (hotovostních i bezhotovostních)
  Termín: 5. 12. 2008 Místo předání: Pokladna MFF (příp. HOSP)

V případě, že v roce 2008 byl realizován a zaúčtován výnos k dané akci a dosud nebyl přijat doklad o nákladech (dodavatelská faktura), je nutné nahlásit hospodářskému oddělení výši předpokládaného nákladu jako dohadnou položku k zaúčtování nejpozději do 5. 1. 2009. Jedná se zejména o dohadné položky z provozování doplňkové činnosti (např. náklady na sborníky ke konferencím apod.).

V případě nejasností, nekompletních podkladů, časových nesouladů apod. kontaktujte vedoucí hospodářského oddělení.

O opodstatněných výjimkách rozhoduje tajemník fakulty.

Kontrolou dodržování tohoto příkazu pověřuji vedoucí hospodářského oddělení. Navrhovatel :

V Praze dne 30. 10. 2008

Navrhovatel: Ing. Lanková Dana

Schválil:

Ing. Antonín Líska v. r.
tajemník fakulty