Neplatí od 30. 6. 2011.

Příkaz tajemníka 1/2007

K zajištění roční účetní závěrky 2007

Pro zajištění řádné účetní závěrky k datu 31. 12. 2007 stanovuji následující termíny k předání podkladů.

 1. Předložení veškerých dokladů, jejichž obsah věcně souvisí s obdobím 2007:
  • došlé faktury
  • cestovní příkazy
  • doklady o nákupech v hotovosti apod.
  termín:
  12. 12. 2007
  4. 1. 2008 u dokladů, vzniklých v závěru prosince 2007.
  místo předání:
  Hospodářské oddělení.
 2. Předložení veškerých dokladů k vyúčtování přidělených grantů a projektů:
  termín:
  7. 12. 2007
  místo předání:
  Hospodářské oddělení.
 3. Předložení vyúčtování stálých záloh a všech ostatních zálohových plateb (hotovostních i bezhotovostních):
  termín:
  7. 12. 2007
  místo předání:
  Pokladna MFF (příp. HOSP).

V případě, že v roce 2007 byl realizován a zaúčtován výnos k dané akci a dosud nebyl přijat doklad o nákladech (dodavatelská faktura), je nutné nahlásit hospodářskému oddělení výši předpokládaného nákladu jako dohadnou položku k zaúčtování nejpozději do 5. 1. 2008.

Jedná se zejména o dohadné položky z provozování doplňkové činnosti (např. náklady na sborníky ke konferencím apod.).

V případě nejasností, nekompletních podkladů, časových nesouladů apod. je možné kontaktovat vedoucí hospodářského oddělení.

O opodstatněných výjimkách rozhoduje tajemník fakulty.

Kontrolou dodržování tohoto příkazu pověřuji vedoucí hospodářského oddělení.

V Praze dne 13. listopadu 2007

Navrhovatel: Ing. Dana Lanková

Schválil:

RNDr. Petr Karas v.r.,
tajemník MFF