Příkaz tajemnice č. 4/1995

Hospodaření s drahými kovy

V souvislosti s nutností zabránit projevům nehospodárnosti při skladování a užívání drahých kovů je vydána tato interní směrnice, která je závazná pro všechny katedry MFF UK.

 1. Veškeré materiály z drahých kovů užívané a spotřebované nebo zabudované v aparaturách budou vyjmuty z evidence skladů drahých kovů a převedeny na jednotlivá pracoviště. Tento převod bude zdokumentován jako spotřeba pracoviště a bude potvrzen výdejkami s příslušnými náležitostmi (podpisem vedoucího pracoviště, popř. jím pověřeným pracovníkem, podpisy předávající a přejímací osoby).
 2. zajistí vedoucí pracovišť

 3. Evidované předměty, jejichž součástí jsou drahé kovy, budou vyjmuty z evidence skladu drahých kovů a budou převedeny na jednotlivá pracoviště (bez výdejek).
 4. zajistí vedoucí pracovišť

 5. Pokud jednotlivá pracoviště mají dosud nevyužité, popř. použité předměty nebo materiály z drahých kovů, je nutné je roztřídit podle druhu kovu, jejich tvaru a rozměru a vrátit do skladu drahých kovů. Uvedený převod je třeba uskutečnit příjemkou na sklad.
 6. zajistí vedoucí pracovišť

 7. Body 1) a 2) budou účetně vypořádány bez nároku na rozpočet pracovišť. Čerpání ze skladu po 31. 3. 1995 půjde k tíži pracovišť.
 8. zajistí vedoucí pracovišť

 9. U předmětů, které obsahují drahé kovy, je nutné, aby uživatel při likvidaci těchto zařízení provedl demontáž drahého kovu a ten pak předal do skladu drahých kovů.
 10. zajistí vedoucí pracovišť

 11. Pracoviště povedou operativní evidenci drahých kovů. Podklady pro evidenci jim poskytne ing. Babor. Inventury drahých kovů na pracovištích a jejich předání OTE bude řešeno v rámci směrnice o inventarizaci majetku.
 12. zajistí vedoucí pracovišť

 13. Další nákupy drahých kovů nebudou centrálně realizovány a ostatní zásoby budou sloužit katedrám do spotřebování. Vrácené zbytky materiálů podle bodu 3) budou ve skladu drahých kovů soustředěny a pak určeny k rafinaci a odprodány.
 14. zajistí vedoucí pracovišť

 15. Sklad drahých kovů nabídne pracovištím materiál a předměty z drahých kovů. Pracoviště uplatní požadavky do 30. 6. 1995. Nepotřebný materiál a předměty, o které nebudou mít pracoviště zájem, budou odprodány externím zájemcům.
 16. zajistí vedoucí pracovišť

 

Ing. Jana Lešková

tajemnice MFF UK

V Praze dne 29. 5. 1995