Neplatí od 30. 8. 2006, viz Směrnice děkana č. 4/2004.

Příkaz tajemnice č. 3/1994

Hospodaření s tlakovými lahvemi

Vzhledem k speciálnímu režimu hospodaření s tlakovými láhvemi a pro zabezpečení jejich řádné evidence pověřuji všemi úkoly vyplývajícími z této činnosti útvar skladů a dopravy.

 1. Pracoviště vyplní “Žádanku nákupu”, která musí mít náležitosti podle přílohy č. 1 s uvedením, zda žádá zároveň o přepravu fakultní dopravou
 2. 1. Útvar skladů a dopravy (ÚSD) vystaví objednávku na :
 3. a) zvýšení obalového konta na určitý druh plynu

  b) snížení obalového konta na určitý druh plynu

  c) náplň určitého druhu plynu

  2. provede evidenci dodacích listů jednotlivých objednávek

  3. provede likvidaci faktur se současným zatížením finančních částek na objednávající pracoviště

  4. po obdržení měsíční faktury za pronájem tlakových láhví, rozdělí celkové částky za pronájem na jednotlivá pracoviště, podle odsouhlaseného počtu tlakových láhví těmito pracovišti.

 4. Útvar skladů a dopravy (v prostoru areálu Trója) uskladní tlakové láhve v kójích pro tento účel určených s označením pracovišť.
 5. ÚSD zajistí pravidelné školení pracovníků pro manipulaci s tlakovými láhvemi a jejich skladování dle příslušných ČSN.

 

Ing. Jana Lešková

tajemnice MFF UK

V Praze dne 23. 5. 1994