Neplatí od 30. 10. 2017.

Příkaz tajemnice č. 2/1994

Služební průkazy

V zájmu zvýšení bezpečnostních opatření budou pracovníkům fakulty postupně vydávány služební průkazy, které budou spolu s průkazem totožnosti opravňovat zaměstnance fakulty ke vstupům do budov v mimoprovozní době, dále po vylepení čárového kódu pro potřeby ústřední knihovny.

 1. Průkaz bude opatřen průhledným pouzdrem, které bude k průkazu vydáno. Zaměstnanec je povinen o průkaz řádně pečovat, chránit jej před poškozením, zneužitím a ztrátou. V případě ztráty průkazu je zaměstnanec povinen tuto ztrátu ihned nahlásit do osobního oddělení děkanátu, které vystaví duplikát. Za vystavení duplikátu průkazu bude účtován správní poplatek ve výši 50,- Kč. Tento poplatek bude prominut v případě krádeže po předložení protokolu o jejím sepsání na Policii.
 2. Při skončení pracovního poměru je pracovník povinen služební průkaz vrátit do osobního oddělení.
 3. Služební průkaz neobdrží:
 4. a) zaměstnanci, kteří jsou v zahraničí

  b) zaměstnanci na dlouhodobém neplaceném volnu

  c) externí pracovníci

 5. Při změně důvodů, odsouhlasených vedoucím pracoviště, pro které nebyl služební průkaz vystaven, požádá zaměstnanec osobní oddělení děkanátu o jeho vystavení.
 6. Tento příkaz nabývá okamžité účinnosti s tím, že po 1. 7. 1994 nebudou do budov MFF UK vpuštěni v mimoprovozní době zaměstnanci, kteří se nebudou moci tímto průkazem prokázat.
 7. Evidencí, vyhotovováním a zkartování neplatných průkazů je pověřeno osobní oddělení děkanátu.
 8. Identifikační průkazy pro studenty budou vydávány při zápisu studijním oddělením. Po ukončení studia jsou studenti povinni vrátit identifikační průkaz na studijní oddělení.
 9. Identifikační průkazy pro studenty doktorandského studia budou vydávány během doktorandského týdne a při nástupu nových doktorandů. Po ukončení postgraduálního studia jsou studenti povinni vrátit identifikační průkaz na útvar doktorandského studia.
 10. Všechny průkazy (služební pro zaměstnance a identifikační pro studenty) budou vybavovány kódem pro knihovnu při první výpůjčce v knihovně.

 

Ing. Jana Lešková

tajemnice MFF UK

V Praze dne 20. 5. 1994