Pravidla pro vjezd do dvora budovy MFF UK, Malostranské náměstí č. 25, Praha 1

V návaznosti na směrnici děkana č. 2/2004 upřesňuji pravidla pro vjezd do dvora budovy MFF UK, Malostranské náměstí č. 25, Praha 1.

Vzhledem k velmi omezenému prostoru dvora stanovuji následující pravidla pro vjezd osobních automobilů zaměstnanců MFF UK, restaurace Profesní dům, správy archivu Ministerstva financí ČR, servisních firem (voda, plyn, energetika, telefony a další) a případných návštěv.

1. Otevírání brány čipovými kartami

U vnější a vnitřní strany brány jsou instalovány dvě čtečky čipových karet, které zaměstnancům mající přístup do Malostranské budovy MFF UK umožní též otevřít bránu do dvora. Příslušným zaměstnancům, případně jejich hostům, tak bude umožněn vjezd na dvůr, naložení nebo vyložení materiálu a následný výjezd ze dvora. Jedna čipová karta s příslušným povolením bude též k dispozici pracovníkům Profesního domu, takže bude umožněn vjezd na dvůr jednomu vozidlu Profesního domu pro účely zásobování restaurace.

2. Otevírání brány z vrátnice

Brána bude otevírána z vrátnice pouze v případech příjezdu vozidel servisního zásahu (Pražská energetika, Pražská plynárenská, servis telefonních ústředen apod.) nebo vozidel přivážejících či odvážejících materiál do archivu pod Chrámem sv. Mikuláše. Vjezd těchto vozidel bude evidován na vrátnici a bude vedena evidence (firma, příjezd, odjezd, kdo objednal). Řidiči takovýchto vozidel se prokážou služebním průkazem či jiným oprávněním a ve vozidle umístí za čelním sklem označení firmy, příp. telefonní kontakt. Pro tyto případy bude vyhrazeno jedno státní.

3. Označení vozidel (neplatí pro vozidla dle bodu 2.)

Vozidla zaměstnanců MFF zaparkovaná ve dvoře po přechodnou dobu, musí mít za čelním sklem lístek se jménem příslušného pracovníka MFF (na jehož čipovou kartu vozidlo do dvora vjelo) a telefonní kontakt na pracoviště pro případ uvolnění průjezdu, přeparkování apod.

Kontrolou dodržování a instruktáží pracovníků vrátnice (recepce)pověřuji pí. Marii Zimovou, pracovnici oddělení správy budov.

Navrhovatelé: doc. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D., proděkan pro informatickou sekci a Ing. Antonín Líska, tajemník
Pokyn nabývá účinnosti 3. ledna 2013

Schválil dne 2. ledna 2013

Ing. Antonín Líska
tajemník MFF